Kerstboodschap minister Bronto Somohardjo

‘Het volk put uit kerstsfeer kracht en wijsheid om een beter Suriname te creëren’

‘Landgenoten, broeders en zusters! 

Aan de vooravond van de nationale vrije dagen in verband met het Kerstfeest, is het voor mij een eer om namens de regering een kerstboodschap tot U te richten. 

Voor onze christen zusters en broeders, overal ter wereld, staat deze periode in het teken van de geboorte van Jezus Christus. Zonder zijn komst zou er geen redding en verlichting mogelijk zijn. Door zijn komst is er weer hoop op het weer goed wordt in deze wereld en dat de mens het eeuwig leven zal verkrijgen in het hiernamaals. Dit is dan ook waarnaar vele mensen verlangen en daarom wordt deze periode met vreugde en blijdschap beleefd, niet alleen door Christenen maar ook door niet-christenen.

Voor de Christenen betekent de komst van Jezus Christus de openbaring van God aan de mens. Hij is gekomen als redder van de mensheid, de verlosser, de brenger van vrede en licht na een periode van duisternis. Deze vrede en verlichting wordt tot uiting gebracht door daden van genade en liefdadigheid. In de samenleving zien we dat deze periode bij uitstek wordt gebruikt om de harten tot leven te brengen, niet alleen binnen de Christelijke organisaties, maar ook bij vele sociaal maatschappelijke groeperingen. Mensen worden vrijgeviger, de gevoelens van medeleven nemen toe, men is bereid om te delen met anderen en vele liefdadigheidsactiviteiten wordt ontplooid. Het is een duidelijk bewijs dat de kerst een positieve invloed heeft op de sociale interactie van de mensen. 

De kerstperiode is de periode waarin men eenieder oproept om weer open te staan voor de noden van de ander. Zoals de Almachtige Zijn genade en barmhartigheid openstelt voor eenieder, zo moet eenieder genadig en barmhartig zijn tegenover de ander. Te beginnen bij de ouders, echtgenote of levenspartner, kinderen en overige huisgenoten.

We worden in deze periode herinnerd dat, bejaarden, minstbedeelden, mensen met een beperking en vrijwel eenieder in nood, de ondersteuning van de gemeenschap verdienen. Tijdens de kerstperiode wordt men bewust van zaken, waarvoor men eerder ongevoelig was en de ogen gesloten hield. We worden bewuster dat we allemaal een verantwoordelijkheid dragen naar elk andere medeburger. 

In onze huidige situatie heeft deze kerstperiode van grotere spirituele betekenis. Als volk hebben we veel te lijden gehad van beproevingen op het bestuurlijk vlak en op het gebied van de gezondheid. We waren geketend door angst en vrees. Deze kerstperiode kunnen we nu zien als een symbolische bevrijding uit die ketens. We hebben weer hoop dat het goed komt, ondanks de moeilijke financiële situatie. Met het beschikbaar komen van een vaccin is het einde van de Covid-1 pandemie in zicht.

Inderdaad: hoop doet leven. Het Surinaamse volk put uit de kerstsfeer kracht en wijsheid om een beter Suriname te creëren. Duisternis maakt plaats voor het licht, verdriet en neerslachtigheid maken plaats voor vreugde en blijdschap. De vrees en angst waarin we leefden maken plaats voor liefde en vertrouwen. 

Als gemeenschap met een diversiteit aan religies is dit een belangrijke voorwaarde om met elkaar in harmonie samen te leven. Om samen te werken aan verdere ontwikkeling en om gezamenlijk te werken aan een mooi toekomst voor ons nageslacht. Als natie is dit noodzakelijk om vooruitgang te boeken in alle facetten van haar bestaan. De binding als één Surinaams volk is hierbij een voorwaarde. Echter, die binding kan niet bewerkstelligd worden als we niet in contact zijn met elkaar. Er komt geen binding als we geen bruggen naar elkaar toe bouwen. Elkeen van ons heeft die verantwoordelijkheid om de eerste stap te maken in het belang van ons mooi Suriname. De enge persoonlijke belangen zullen ondergeschikt gemaakt moeten worden aan het collectief belang.

Landgenoten, broeders en zusters!

Het is onze plicht om gezamenlijk, zonder onderscheid in geloof of afkomst, te werken aan de opbouw van ons geliefd Suriname. De kerstperiode aan het eind van dit jaar geeft ons de inspiratie om het volgend jaar met hernieuwde hoop en geloof, geleid door een regering met oprechte intenties, verder samen te werken aan het duurzaam ontwikkelen van ons land.

Laten wij, geachte landgenoten, deze periode goed benutten om een stevige fundering te leggen voor een sterke Surinaamse natie die in welvaart en welzijn zal leven. 

Namens de regering van Suriname, wens ik de totale Surinaamse gemeenschap, een gezegende kerst en een vredige en veilige jaarwisseling toe. 

Ik dank U.’

error: Kopiëren mag niet!