Deken Samantha Gadjradj: “SOvA verheugd met verrijking rechtssprekend arsenaal”

In haar felicitatieboodschap bij de installatie van mr. Iwan Rasoelbaks als president van het Hof van Justitie en de rechters mr. Sylvana Bradley, mr. Jensen, mr. Sandra Nanhoe – Gangadin, mr. Ishwardath Sonai, mr. Alida Johanns, mr. Subhas Punwasi, mr. Haakmat – Sniphout, mr. Albert Adelaar, mr. Shanti Bikharie, mr. Roy Elgin en mr. Dayanand Bandhoe als respectievelijk leden en leden – plaatsvervangers van het Hof van Justitie, zei de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA), mr. Samantha Gadjradj, dat de SOvA zeer verheugd is met deze verrijking van het rechtssprekend arsenaal. “Verheugd, omdat het niet vaak gebeurt dat rechtsbeoefenaars zich op dit rechtssprekend niveau beschikbaar willen stellen. Denk aan de opleiding tot rechter, de eenzaamheid van dit beroep, de werkdruk, stress enz. Verheugd zijn wij tot slot eveneens dat mensen ondanks de geringe financiële schadeloosstelling zich wensen in te zetten om wet en recht te doen gedijen door recht te spreken in ons land. De financiële en rechtspositionele waardering voor de rechter, de vervolgingsambtenaar en de advocaat, maar mijns inziens voor de totale rechterlijke macht is benedenmaats. De financiële verzelfstandiging van de rechterlijke macht zou hierin onder andere een oplossing kunnen brengen en de SOvA kijkt uit naar de spoedige realisatie hiervan. De door uw Hof toegelaten rechters zijn geen onbekenden in de samenleving. Al deze rechters zijn reeds jaren dienstbaar geweest aan het recht en hebben elk hun sporen verdiend in de rechtsspraak. Wij zien een trend dat naast oud– officieren van justitie, nu steeds meer advocaten een weg banen naar de rechterlijke macht. Hun toetreding tot de rechterlijke macht wordt door ons toegejuichd.”

De deken haalde ook aan dat de installatie van zoveel rechters een mijlpaal is voor de rechtstaat, aangezien de achterstand binnen de rechtsspraak hierdoor in elk geval voor de komende jaren aanzienlijk wordt ingewerkt. Doch er blijft een achterstand in de afwikkeling van zaken, constateert de deken. Deze achterstand is een domper binnen het rechtsbestel. Ondanks het Hof een traject is aangevangen om alle actoren binnen het rechtsbestel systematisch te voorzien van de nodige menselijke en – technische equipment, voelde de deken zich verplicht te vermelden dat zaken nog steeds te lang duren. Als gevolg hiervan wordt nog steeds het redelijk termijn overschreden, waardoor het belang van procederen tenietgaat of dat mensen gewoon te lang en onnodig in de beklaagdenbank moeten zitten. Justitiabelen hebben daarom nog steeds een sceptische benadering naar de rechtstaat toe wanneer zij moeten procederen. Dit tast niet alleen de rechtspositie van Suriname, maar vooral het rechtsgevoel en de rechtsbeleving van de burger aan. De voorgenomen decentralisatie van de rechtsspraak naar Saramacca, Coronie, Brokopondo en Marowijne, zoals afgelopen vrijdag door de president van de Republiek Suriname en door de president van het Hof, alsmede door de minister van Justitie & Politie, aangehaald, zullen geen voortgang kunnen vinden, mits het arsenaal van rechtssprekers wordt uitgebreid.

Dit is de reden waarom de deken met enthousiasme uitkijkt naar het voorgenomen plan van het Hof van Justitie om de rechtsspraak te versterken door binnenkort gepensioneerde rechters te halen uit Nederland om alvast de achterstand in te lopen. Het heeft niets te maken met de voormalige kolonisator rechtsspraak te doen beïnvloeden, zoals kwade tongen beweren. De samenleving heeft recht op kwalitatieve rechtsspraak binnen redelijk termijn en de SOvA zal dan ook elk initiatief terzake ondersteunen.

“Bij het behalen van het redelijk termijn en de afhandeling van rechtszaken benadruk ik dat de advocatuur graag wil meehelpen en meedenken aan vernieuwingen en experimenten in het burgerlijk procesrecht, zodat de snelheid van vonnissen aanzienlijk toeneemt. Want meer rechters is niet altijd gelijk aan meer snelheid”, stelt de deken. De deken gaf het Hof ter overdenking mee om het systeem van “rondetafelgesprekken” tussen rechters en advocaten te introduceren. Dit systeem werkt in vele landen met een goede rechtsspraak. Een kleine groep advocaten praat met een kleine groep rechters: open en zonder notulen, brainstormen over hoe het anders kan, door wensen op tafel te leggen over verbetering van procedures, inhoud, bejegening enz.

Ook een (verplichte) stage van rechters in opleiding op advocatenkantoren en andersom gaf de deken ter overweging. De bedoeling hiervan is dat dit alles erin moet resulteren dat de rechtsspraak erbij gebaat is. De SOvA heeft geruime tijd geleden commissies geïnstalleerd, die hun resultaten terzake spoedig zullen moeten presenteren aan de raad.

De Surinaamse samenleving heeft in alle jaren steeds vertrouwen gehad in de rechtstaat, al hoe moeilijk het ook mocht zijn. Dit kan veelal enkel en alleen, omdat het OM, de rechterlijke macht en de advocatuur zich altijd hebben laten leiden door wet en recht. De Surinaamse Orde van Advocaten vertrouwt erop dat deze trend binnen de rechtsstaat zal blijven voortbestaan.

error: Kopiëren mag niet!