Quick Response Team overtreedt COVID regels bij huisarts

Op donderdag 10 december j.l. werd mijn huisartsenpraktijk overvallen door ongeveer 8 tal ambtenaren gekleed in verschillende uniformen. Zij stormden de receptie/baliruimte van de assistent/2e wachtruimte binnen die van schrik niet wist te reageren zoals het zou moeten geschieden.

Dit team was er op uit mij te betrappen op het niet naleven van de geldende protocollen voor huisartsen. Een bekrompen burger/collega/geest zou gebeld hebben naar de kliklijn.

Sinds het aantreden van COVID-19 in Suriname heb ik op een  georganiseerde, veilige en menswaardige manier de praktijk gevoerd. Nimmer een calamiteit met covid danwel andere ziekte. Ironisch, maar ook waardeloos en onverantwoordelijk, is het feit dat dit enthousiaste team totaal de protocollen naast zich heeft neergelegd.

Mijne dames en heren van dit team:

– u diende vooraf te bellen en de instructies te vragen danwel een afspraak te maken;

– u bent met 8 personen tegelijk aan de balie verschenen. In mijn 30 jarige praktijkvoering hebben noch mijn assistant  noch ik zulks meegemaakt.

U snapt dan  ook onze schrik en verbazing. U bent tijdens mijn spreekuur komen opdagen en heeft  u zich niet gelegitimeerd. Elke bezoeker meldt zich afzonderlijk aan de balie en wordt naam en contactgegevens genoteerd. U volgt de instructies van mijn assistant.

Immers u kunt als ambtenaar een bron van besmetting zijn en dus op deze manier moeilijk traceerbaar. Kortom er is geen respect getoond voor mijn beroep/regels. U heeft ongevraagd al uw bescheiden op de balie neergezet en bent aan het schrijven geweest. U heeft bijkans 50 minuten van mijn spreekuur in beslag genomen en de enige wachtende patient in de grote wachtruimte onnodig langer dan 15 minuten doen zitten. Een deel van u ging op gegeven moment rondom te patient staan!

In uw enthousiasme heeft u niet gemerkt dat;

– de wachtruimte een open ruimte is met maximale ventillatie;

– er door goede praktijkorganisatie er geen stormloop is van patienten;

– de patienten zich niet ophouden in de wachtruimte maar netjes plaats nemen op de aanwezige banken. Grondmarkering  waar u op zoek naar was  dus nergens voor nodig is.

– u heeft mij zonder uitleg een dagvaarding aangereikt en dien ik voor de rechter te verschijnen op een tijdstip waarop ik spreekuur heb. Op mijn vraag wat dit te betekenen had werd mij medegedeeld  dat het berust op de afwezigheid van een arbeidslijst.

Dit geheel in strijd met de geldende COVID-19 protocol/ regels voor huisartsen.

In mijn 30 jarige carriere als huisarts is nimmer hierop geattendeerd door het Ministerie van Volksgezondheid. Het Ministerie van Volksgezondheid is niet op de hoogte van deze lijst.

Huisartsen hebben spreekuren die middels borden worden aangegeven op de praktijk. Het aanreiken van de dagvaarding riekt naar rancune en machtsmisbruik.

Indien de arts uit onwetendheid zulks verzuimt, dient zij binnen een door de wet bepaalde termijn in de gelegenheid worden gesteld dit te corrigeren. Ook andere collegas kennen deze lijst niet.

U bent voorbij gegaan aan het feit dat er voor de  arts met haar hart op de juiste plek al vanaf de intrede van COVID-19  op meerdere mogelijkheden zijn om haar patieneten te instrueren.

De gevraagde opschriften aan de muur in de wachtruimte waar u op zoek naar was, hebben vanaf maart 2020 gestaan en zijn niet zo lang geleden verwijderd vanwege het feit dat de muur vies was en werd schoongemaakt en de patienten ondertussen alle regels van de praktijk machtig zijn. Ik heb u de mededeling ter plekke gedaan dat ik een nuchter denkend mens en arts ben. Het belang van de patient staat centraal. De veiligheid zal nimmer uit oog worden verloren.

U vergeet dat ook de nuchtere arts haar leven lief heeft,  vooral waar zij de zorg heeft over haar 2 kinderen. Ik besluit dit stuk in de hoop dat het QRT haar taken met respect en kunde in het vervolg zal uitvoeren en de beller zich diep mag schamen en hopen dat in geval van ziekte een arts bereid zal zijn hen/haar lijfelijk te zien en niet slechts via de sms/app.

Moge COVID-19 spoedig zonder vaccin tot het verleden behoren. Alhoewel… COVID-19 is er om te blijven.

Belangrijk is dat het volk werkt aan zijn/haar weerstand en de politici/artsen hun  niet  nuchter denken  zullen wijzigen in nuchterheid/openheid en liefde voor de mens.

Drs.M.S.Mohunlol-Lalji, huisarts.

Stichting J&M Medical mall

Kwattaweg 609a

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: