Verklaring ministerie van Justitie en Politie: 10 december Internationale Dag van de Mensenrechten

Mensenrechten zijn rechten die elk mens heeft ongeacht ras, nationaliteit, etniciteit, taal, religie of iedere andere status. Enkele basis mensenrechten zijn het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op werk en educatie en het recht op leven. Deze en andere mensenrechten zijn allemaal opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verklaring heeft veel positieve ontwikkelingen op het gebied van mensenrechten gebracht.

10 December is de Internationale Dag van de Mensenrechten. De herdenking van deze dag is een goede gelegenheid om ons over het belang van mensenrechten te bezinnen en een evaluatie te maken van onze tekortkomingen op dit gebied. Wij moeten opkomen voor onze rechten als mens en dat van de mensen om ons heen. De manier waarop wij vandaag met mensenrechten omgaan, zal invloed hebben op onze samenleving in de toekomst.  Dit jaar staat in het licht van de Covid-19 pandemie en de focus wordt gelegd op de wederopbouw van de maatschappij door het garanderen van mensenrechten, die voornamelijk tijdens deze pandemie centraal staan.

Het Covid-19 virus heeft wereldwijd enorme invloed gehad op ieder aspect van de mensheid. Zo ook op mensenrechten. Omdat het een gezondheidscrisis betreft, wordt de focus voornamelijk op de gezondheidszorg gelegd, maar tegelijkertijd wordt de mensheid beperkt in het genot van zijn rechten bij de strijd tegen het virus. Deze crisis leert ons wie de mensen zijn die het meest lijden, waarom zij het meest lijden en wat eraan gedaan kan worden.

Er worden wereldwijd verschillende manieren bedacht om verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Een van deze manieren is de verplichting tot het dragen van een mond-/neusbedekking. Een andere maatregel is het beperken van de bewegingsvrijheid van de burger en wel in de vorm van de ‘lockdown’. Ook in Suriname kennen wij de lockdown.

Het zonder grondige reden ontnemen van de bewegingsvrijheid van een burger is een directe schending van artikel 2 en artikel 7 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Echter is de lockdown een praktische en noodzakelijke maatregel om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk met elkaar in contact komen om zodoende het virus minder snel te kunnen overdragen. Een ander doel van de lockdown is om te voorkomen dat de front-line medewerkers, voornamelijk zij die in de gezondheidssector werken niet oververmoeid raken.

Deze vrijheid beperkende maatregelen kunnen ongewild negatieve effecten hebben op het leven van verschillende individuen. Hierbij kan gedacht worden aan personen die zich in een situatie van huiselijk geweld bevinden en zelfstandige werknemers die niet of onvoldoende gelegenheid hebben om hun werkzaamheden te verrichten. Deze negatieve effecten moeten zoveel als mogelijk geïdentificeerd, aangepakt en voor zover mogelijk, voorkomen worden. Bovengenoemde maatregelen zijn uit noodzaak, ter bescherming van de gemeenschap, getroffen.

Het is juist in deze periode van groot belang dat de universele mensenrechten de belangrijke plek hebben die zij verdienen. Het recht op een gezond leven en goede gezondheidszorg nemen onder deze omstandigheden een centrale rol in.

De staat en de samenleving hebben de plicht om zekerheid te bieden als het betreft de bescherming van de mensenrechten gedurende deze pandemie. Er moet een balans worden gevonden tussen het beheersen van deze pandemie en de maatregelen die worden getroffen in dit kader.

De Covid-19 pandemie heeft een zwaardere druk gelegd op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Personen die geen toegang hebben tot redelijke gezondheidszorg en gezonde voeding, dus personen die niet in staat zijn in hun eigen basisbehoeften te voorzien.

Zowel het individu, de overheid, de private sector, als niet-gouvernementele organisaties spelen een belangrijke rol bij de wederopbouw van de maatschappij na deze crisis. Wij moeten er gezamenlijk aan werken een wereld te creëren die beter is voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Er moet zekerheid geboden worden aan de personen die het meest door deze pandemie getroffen zijn en worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: