Gezamenlijke verklaring Suriname en Nederland na hoog ambtelijk overleg (deel II: Justitie en Politie en Volksgezondheid)

Suriname en Nederland kijken wat betreft het hoog ambtelijk overleg op 3 en 4 november terug op een bijzonder vruchtbare uitwisseling die de bilaterale relatie tussen beide landen heeft hernieuwd, versterkt en de basis heeft gevormd voor een verbreding en verdieping van de samenwerking. Het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Suriname kan daarom gekarakteriseerd worden als een significante stap, die de wederzijdse intentie tot samenwerking onderstreept en daarbij nieuwe impulsen geeft aan de relatie tussen beide landen. Dit melden de delegaties in een gezamenlijk uitgebrachte verklaring.

Tijdens de diverse overleggen zijn vele afspraken gemaakt tussen de delegaties van Suriname en Nederland, die Dagblad Suriname in drie achtereenvolgende delen publiceert met vandaag in deel II aandacht voor ‘Justitie en Politie’ en ‘Volksgezondheid’. 

Justitie en Politie 

• Het Hof van Justitie van Suriname, het Openbaar Ministerie (OM) en het Korps Politie Suriname onderschrijven het Regionaal project uit EDF-fondsen (Europees Defensie Fonds) ‘Support to the effective administration of Criminal Justice Systems in the Caribbean – Police, Prosecution and Judiciary in Suriname’. Afgesproken is dat Nederland inspanningen zal plegen om de EU-fondsen van dit project vlot te trekken. 

• Het Hof van Justitie van Suriname zal op korte termijn concrete voorstellen bespreken met de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak, waarmee reeds een langlopende relatie bestaat. Het betreft met name training en advisering ten aanzien van: 

i. verzelfstandiging van de rechterlijke organisatie, 

ii. snellere civiele rechtspraak en comparitie na antwoord, en 

iii. de hercodificatie van het burgerlijk recht. Ook wordt bezien of en wanneer een fysiek werkbezoek van de Raad aan het Hof kan worden gerealiseerd. 

• De Openbaar Ministeries van Suriname en Nederland zullen hun samenwerkingsrelatie voortzetten; zowel operationeel als op het gebied van capaciteitsopbouw. Het OM Suriname wenst graag met het OM Nederland samen te werken op het gebied van cybercrime, Wetboek van Strafvordering en tap faciliteiten. Ook wordt bezien of en wanneer de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal een fysiek werkbezoek aan het OM kan brengen. 

• Het OM van Suriname zal de wensen ten aanzien van ondersteuning bij het opzetten van een DNA-databank op korte termijn met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bespreken. Ook zal een gesprek worden gepland met bureau HALT (Het Alternatief) en de jeugdreclassering over alternatieve strafrechttoepassing. 

• Tussen Suriname en Nederland zal op korte termijn gesproken worden over een concrete oplossing voor de effectuering van Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname. 

• Suriname en Nederland zullen de bestaande samenwerking van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en Douane, ten aanzien van de bestrijding van drugs op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven, met voortvarendheid continueren. 

• Op het gebied van de terugname door hun moederland van onderdanen zonder recht op verblijf, zal begin december 2020 een digitale vergadering worden gehouden, gericht op de concrete invulling van de reeds gemaakte afspraken over de terugkeersamenwerking tussen de beide landen en hervatting van de werkzaamheden van de zogeheten gemengde werkgroep. Deze werkgroep is ingesteld bij het MoU (Memorandum of Understandig) tussen Suriname en Nederland inzake terugname van wederzijdse onderdanen (getekend 9 oktober 2008). 

• De Nationale Politie en het Korps Politie Suriname zullen in onderling overleg in de komende periode de samenwerking verder verdiepen. Hierbij kunnen onderwerpen als opleidingen en trainingen en ICT aan de orde komen. Onderzocht kan worden in hoeverre aansluiting gezocht kan worden bij lopende samenwerkingsverbanden op politieel en justitieel gebied in de Caribische delen van het Koninkrijk. 

• De Nederlandse Academie voor Wetgeving en het ministerie van Justitie en Politie zullen mogelijkheden van opleiding en training op het gebied van wetgeving nader onderzoeken. 

• Suriname en Nederland zullen mogelijkheden verkennen voor samenwerking ten aanzien van versterking van ICT-infrastructuur in de rechtsketen. 

• De Dienst Justitiële Inrichtingen is bereid (online) ondersteuning te bieden van het Surinaamse gevangeniswezen. 

Volksgezondheid 

• Nederland zal Suriname ondersteunen bij het opstellen en verbeteren van wetgeving op het gebied van volksgezondheid, conform internationale gezondheidsregels (IHR). Hierbij wordt onder andere gekeken naar de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg en de Wet Publieke Gezondheid. 

• Suriname en Nederland onderzoeken de mogelijkheden voor versterking van de samenwerking op het gebied van opleidingen in de gezondheidszorg. 

• Suriname en Nederland onderzoeken hoe verder samengewerkt kan worden bij aanpak van de covid-19 pandemie in navolging van de eerdere Nederlandse ondersteuning van 6 miljoen euro. Hiertoe wordt onder andere gedacht aan samenwerking bij de toegang tot vaccins, de toegang tot medische hulpmiddelen en kennisuitwisseling. 

• Nederland en Suriname zullen onderzoeken op welke wijze, door tussenkomst van onder andere het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Bureau Openbare Gezondheidszorg van Suriname (BOG) verder ontwikkeld kan worden tot een volwaardig nationaal publiek gezondheidsinstituut.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: