Benoeming ambassadeur Den Haag

Een testcase voor de regering Santokhi! De ontwikkeling van een nieuwe politieke cultuur zou  reeds bij het aantreden van de regering Santokhi gestalte moeten krijgen. Daarbij zou transparantie, integriteit en geschiktheid belangrijke voorwaarden zijn. Echter bleek reeds bij de eerste benoemingen van rvc-leden en districtscommissarissen , het bevoorrechten van familieleden en vrienden (nepotisme)  hoogtij te vieren. Dit leidde tot een eruptie van politieke verontwaardiging zowel in Suriname als in de diaspora. De komende voordrachten en  benoemingen van ambassadeurs vraagt om af te stappen van nepotisme en zelfzucht, maar zich meer te richten op geschiktheid, karakter en eigen onderdanen. Deze dienen leidend te zijn anders krijgen nepotisme, centralisme en  patronage nog steeds de overhand. De huidige president Chan Santokhi zou de belichaming moeten worden van de breuk met het verleden. Daarmee is ook het vertrouwen in goed bestuur verbonden en het morele aanzien van onze president en zijn regering. Zal de verklaring van Santokhi, na de onlangs gehouden regeringsevaluatie, rondom komende benoemingen eindelijk een stap in de goede richting zijn?

Ambassadepost Den Haag De komende benoeming van een ambassadeur voor de post te Den Haag is een goede testcase. In hoeverre is hij in staat de terugval in oude praktijken te keren en daadkrachtig genoeg om de procedures en profielen rondom de benoemingen van ambassadeurs aan te passen aan de voorwaarden van de nieuwe politieke cultuur? Voor de post Den Haag circuleren er al weken namen van personen met de Nederlandse nationaliteit. Deze zgn. “Jobhoppers” hebben geen enkele affiniteit met Suriname, wonen vanaf hun kleuterjaren in Nederland, zijn ouder dan 65 jaar en beschikken nauwelijks over relevante opleidingen. Zij voldoen ook niet aan de voorwaarden van het diplomatieke vak, maar streven zonder enige gene naar de functie van ambassadeur. Opvallend en veelvuldig wordt de naam van Khargi genoemd, een vriend van de minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. Zijn benoeming schijnt definitieve vormen aan te nemen, ondanks de vele protesten uit de VHP gelederen, de Diaspora en social media.

Surinamer of Surinaamse Nederlander? Je vraagt je af in hoeverre de benoeming van een Nederlandse Surinamer die sedert zijn kleuterjaren in Nederland woont, moreel te rechtvaardigen is t.o.v. de vele goed opgeleide Surinamers in Suriname.  Eigen Surinamers die in de afgelopen tientallen jaren vele offers hebben moeten opbrengen onder erbarmelijke omstandigheden en alleen daardoor al eerder aanspraak maken op een dergelijke functie. De columnisten Sunil Sookhlall en Kries Mahabier stelden al eerder dat : “het moreel-ethisch verwerpelijk is indien mensen uit de diaspora bepaalde functies zouden wegkapen voor de neuzen van onze Surinaamse broeders en zusters”.                                                                                                             

En volgens A. Balkaran zou de benoeming van iemand buiten Suriname: “een klap zijn in het gezicht van de vele deskundige Surinamers en een duidelijke natrap aan het Surinaams intellect”. Het zou onbegrijpelijk zijn dat dit kritiekloos geaccepteerd zou worden door eigen opgeleide Surinamers . Het benoemen van eigen onderdanen moet gezien worden als een positieve bijdrage aan de eigen samenleving. Zo ontstaan er ook ruimte voor nieuwe perspectieven o.a. het bieden van mogelijkheden voor het bereiken van hoge functies in binnen-en buitenland en van het leven in brede zin. Naast een morele verplichting is het benoemen van eigen mensen zeker noodzakelijk nu er vanuit de regering steeds meer een beroep wordt gedaan op eigen burgers, gemeenschappen en organisaties om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie.

Jobhoppers Buitenlandse Jobhoppers, als Rajindre Khargi, dienen om zelfbedrog tegen te gaan, enig zelfrespect en bescheidenheid te tonen m.a.w. enige terughoudendheid te betrachten. Alleen al vanuit een ethisch-moreel oogpunt bekeken dienen deze jobhoppers i.c. zgn.  “profiteurs” zich de vraag te stellen in hoeverre hun pogingen gerechtvaardigd en legitiem zijn t.o.v. opgeleide onderdanen in Suriname. Het is zeker aan te bevelen een uitgebreid antecedentenonderzoek te doen naar het verleden van deze Nederlandse Surinamers die zich aandienen voor belangrijke functies.                                                                       

De betrokkenheid van Khargi bij de Stichting Lalarookh Nederland vraagt bijzondere aandacht. Dit vanwege zijn rol en functie bij enerzijds het niet op statutaire gronden opheffen van de Stichting Lalarookh Nederland, anderzijds zijn benoeming als bestuurslid van de Leerstoel Lalarookh. In beide organisaties is zijn huidige schoonvader Kris Sietaram, voorzitter. De Leerstoel Lalarookh is inmiddels failliet en de rol daarbij van zijn bureau Khargi Management BV, gevestigd te Culemborg, roept vraagtekens  op .Een punt van aandacht betreft zeker zijn integriteit in de kwestie van zijn vorige gezin. Het niet betalen van alimentatie na zijn scheiding met mevrouw Tewarie en afzien van de ouderlijke verantwoordelijkheid van zijn kinderen. Dit heeft zelfs geleid dat de kinderen niet meer de naam Khargi meer dragen.

Ondanks de snelheid waarmee de ambassadepost ingevuld dient te worden is alertheid en behoedzaamheid zeker geboden. En wil de regering Santhoki nog enige geloofwaardigheid tonen dan zal zij meer dan in de afgelopen maanden zich moeten laten leiden door de signalen uit de samenleving en de eigen politieke-en bestuurlijke moraal.

Piet Sanichar  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: