Hoogste pauselijke onderscheiding voor christendemocraat Emile Wijntuin

Een gedistingeerd gezelschap woonde zaterdag jongstleden in de kathedrale basiliek, de plechtige overhandiging bij van de postuum toegekende hoogste pauselijke onderscheiding voor leken gelovigen ‘Pro Ecclesia et Pontifice’, aan Emile Linus Alfred Wijntuin (1924 2020).

Verdienstelijkheid

De onderscheiding wordt toegekend aan gelovigen, die ouder zijn dan 45 jaar en zich gedurende 25 jaar onafgebroken verdienstelijk hebben gemaakt. De versierselen en de oorkonde werden uit handen van monseigneur Karel Choennie van het Bisdom van Paramaribo in ontvangst genomen door de weduwe, Ninon Wijntuin-Alvares. Bisschop Choennie: “Wij weten dat Wijntuin gedurende heel zijn leven zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de kerk, de paus, voor Coronie, voor Suriname en voor de democratie in de wereld.”

Surinamer met de meeste onderscheidingen?

Wijntuin is mogelijk de kampioen onder de Surinamers, die zijn onderscheiden met eretekens voor bijzondere prestaties. De gewaarde Wijntuin is door de Nederlandse regering onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Kruis in de Orde van Oranje-Nassau. Door de Surinaamse Staat werd hij geëerd als Commandeur in de Orde van de Gele Ster en Drager van het Grootlint. Daar komt nu de pauselijke onderscheiding bij.

Voor God komt niets voor zijn tijd

De vraag hoe komt het dat Wijntuin nu pas, nadat hij al dood is, wordt onderscheiden door de kerk, werd door Monseigneur Choennie beantwoord. “Daar kan geen goed antwoord op worden gegeven. Wij leefden in de veronderstelling dat hij die onderscheiding al had ontvangen. Maar voor God komt niets voor zijn tijd. Nu is het tijd om deze grote zoon van de kerk, van Coronie en Suriname te eren. Als christendemocraat heeft hij het katholiek geloof op integere en sublieme wijze tot uitdrukking gebracht.”

Wat van een goede katholiek verwacht wordt

“Je kan geen goed katholiek zijn, als je geen aandacht hebt voor sociale rechtvaardigheid in de samenleving, als je geen aandacht hebt voor de integrale ontwikkeling van de mens, voor de heiligheid van het leven en de heelheid van de schepping. Toen de katholiek Wijntuin voor de eerste keer gekozen werd tot Statenlid, gaf zijn moeder Satina Nibte hem mee: ‘boi, efu yu nyan lanti moni, more betre mi dringi asin.”

IJdelheid de achilleshiel van politici

“Het is goed om in deze tijd de woorden van moeder Nibte te herhalen, want het zijn sterke benen, die de weelde van politieke macht kunnen dragen. Corruptie en machtsmisbruik liggen steeds op de loer om de politicus in zijn achilleshiel te treffen en deze is niets anders dan ijdelheid. Het is mijn overtuiging dat je zonder geld een arm land welvarend kan maken, als je maar integere politici hebt. Maar, dat je een rijk land kan verpauperen door corrupte politici.”

Dienstbaarheid

Hans Breeveld, die een inleiding hield over het leven van Wijntuin, zei het volgende. “Politicus Wijntuin leerde al heel vroeg dat politiek geen zaak is waarmee de eigen zakken gevuld moeten worden, maar een schone zaak om met je talenten dienstbaar te zijn aan de zwakken, de minstbedeelden in het land. Bisschop Choennie en de geleerde Breeveld hadden het erover dat Emile misdienaar wilde worden, maar dat mocht niet in de goede oude strenge tijd, omdat zijn ouders niet getrouwd waren. Maar omdat hij dicht bij het altaar wilde zijn, werd hij koorzanger, verkennersleider, collectant, leerkracht en parochieraadslid.”

Wijntuin contra de kerk en cao’s

Tijdens de overhandigingsplechtigheid werd aangehaald: “In 1972 diende het lid Emile Wijntuin in het parlementslid een motie in om het concubinaat te erkennen als vorm van samenleven. Wijntuin had er moeite mee dat in de katholieke kerk concubinaatskinderen werden achtergesteld. Hij was daar zelf slachtoffer van. Deze kinderen mochten daarom geen misdienaar of priester worden en werden na hun dood begraven op ongewijde aarde. Het voorstel van Wijntuin kreeg geen meerderheid. Maar zorgde er wel voor dat voortaan in collectieve arbeidsovereenkomsten werd opgenomen dat werknemers de naam van hun levenspartner moesten doorgeven aan de werkgever om in aanmerking te komen voor pensioen en andere uitkeringen.”

First lady Santhoki neemt voorbeeld aan Wijntuin

First lady Melissa Santhoki-Seenacherry: “Het is een bijzonder mooie pauselijk onderscheiding aan een bijzonder mens, die zich zijn hele leven lang dienstbaar heeft gesteld. Hij is een grote zoon van Suriname. Wij moeten hem en zijn gezin, dat hem daarbij heeft ondersteund, blijven herdenken. Wijntuin is een voorbeeld voor iedereen die iets wil betekenen voor de mens en het land. Daarom neem ik een voorbeeld aan hem.”

Een grote eer

De oudste zoon van Wijntuin, Antonius, die een dankwoord namens zijn vader, moeder en overige familie uitsprak, had het over een hele hoge onderscheiding en rehabilitatie van zijn vader. “Ik ervaar deze ceremonie vol trots over wat mijn vader heeft gedaan voor de katholieke kerk en de gemeenschap. Het is wat zijn rol in de politiek betreft een rehabilitatie. Zijn waarde die hij voor Suriname betekent als land. Namens mijn familie een heel groot woord van dank aan het Bisdom Paramaribo, die papa heeft voorgedragen. De afhandeling is professioneel goedgeorganiseerd, gepresenteerd met gebed zang en muziek. Het is een grote eer aan papa en mama, die in voor- en tegenspoed, altijd aan zijn zij heeft gestaan met het katholiek geloof als een rots in de branding.”

Oud-parlementsvoorzitters

Gewezen DNA-voorzitter Ram Sardjoe was de enige oud-voorzitter die de huldiging van zijn collega Wijntuin bijwoonde (foto: Iwan Brave)

Aan het einde van de ceremonie sprak gastheer Choennie zijn waardering uit aan het adres van gewezen DNA-voorzitter Ram Sardjoe voor zijn aanwezigheid. Meegegeven werd dat alle oud-voorzitters van het parlement uitgenodigd waren.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: