Centrale Bank en Bankiersvereniging komen met Covid-19 kredietfaciliteit

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) hebben een Covid-19 Financieel Crisisteam ingesteld om de effecten van de crisis enigszins op te vangen middels liquiditeitsverruiming voor banken en aangepast bankentoezicht door de CBvS.

De gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn ook Suriname niet bespaard gebleven. Door de partiële lockdown en andere in het kader van het virus getroffen maatregelen, is de economische bedrijvigheid sterk teruggelopen, waardoor vele bedrijven moeite hebben met het betalen c.q. het in dienst houden van personeel, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname. Nu reeds wordt een terugval van de Surinaamse economie voorzien voor het kalenderjaar 2020. 

Sinds mei bieden de CBvS en de SBV al kredietfaciliteiten aan ten behoeve van getroffenen van de Covid-19 pandemie. De kredieten worden verstrekt via alle commerciële banken en zijn bestemd voor bedrijven, instellingen en particulieren, die tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebben. Waar nodig en mogelijk zullen kredietfaciliteiten tegen een vastgestelde rente van 7,5% worden geboden aan de getroffenen. Deze rente is beduidend lager dan de huidige marktrente.

Het Covid-19 Financieel Crisisteam heeft de afgelopen maanden diverse presentaties verzorgd aan onder andere de Associatie van Surinaamse Reisagenten (ASRA) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). De komende weken zal het Crisisteam presentaties verzorgen aan de leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). Het doel van de presentaties is om zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de beschikbare kredietfaciliteiten.

Om deze speciale Covid-19 kredieten te kunnen verstrekken, heeft de CBvS eenmalig en tijdelijk al op 20 mei een vrijval van 7,5% van de geldende SRD-kasreserveverplichting van 35% toegestaan. Deze maatregel levert de banken extra kredietruimte op van Srd 570 miljoen.

De Covid-19 kredietfaciliteit omvat overbruggingskredieten bestemd voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Het overbruggingskrediet heeft een maximale looptijd van 12 maanden en geldt alleen voor nieuwe kredietaanvragen. Het kan dus niet worden aangevraagd voor het herstructureren of aflossen van bestaande kredieten. Indien nodig, biedt de SBV haar klanten hiervoor uitstel van betaling tot maximaal 6 maanden, waarin geen aflossing op de hoofdsom of rentebetaling behoeft plaats te vinden. De looptijd van de kredieten wordt hierdoor met deze periode verlengd.

Voor meer informatie over de voorwaarden van de Covid-19 kredietfaciliteit, kunnen bedrijven en particulieren contact opnemen met hun huisbank. De beoordeling van de kredietaanvraag wordt gedaan door de individuele banken op basis van het risicoprofiel van de klant en conform de voor deze faciliteit geldende kredietvoorwaarden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: