Open brief aan Z.E. de President, de Vice-President en de Ministerraad van Suriname 24 september 2020

Geachte Excellenties,

Hierbij vraagt het Platform Save Suriname uw onverdeelde aandacht voor onderstaande urgente brief: Het Platform Save Suriname bestaat uit diverse milieuorganisaties, andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld en ter zake deskundigen op verschillende gebieden, dat de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van grond-, bos- en milieubeleid en ruimtelijke ordening dringend wil adviseren en deel wenst te nemen aan besluitvormingsprocessen. Save Suriname is een flexibel platform, waarop organisaties afhankelijk van het onderwerp de krachten bundelen.

Daarnaast is het voornemen van het Platform om de samenleving te informeren over de keuzes die we maken als het om onze natuurlijke rijkdommen gaat en na te gaan waar deze keuzes aan ten grondslag liggen. Eén van de eerste acties van het Platform was het succesvol helpen stopzetten van de ontbossingsactiviteiten voor residentiële doeleinden in de Cultuurtuin op 16 juli jl. Dit was noodzakelijk vanwege het unieke en waardevolle karakter van de tuin.

We streven met dit Platform ernaar, milieu- en andere groepen te bundelen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, teneinde een collectieve en positieve verandering te bewerkstelligen. Met een gemeenschappelijke agenda zullen wij deze activiteiten, die gericht zijn op verbetering van de milieuproblematiek en kansen voor behoud en herstel, coördineren. Naast veel andere zaken die dringend aandacht behoeven, moest Platform Save Suriname tot zijn grote ongerustheid via de media vernemen dat de ‘skalians’ (drijvende platforms) tot 31 december 2021 hun operaties op het stuwmeer en rond onze rivieren mogen voortzetten. Het regeringsbesluit om de ‘skalians’ nog ruimte te geven lijkt tegen alle goede voornemens van Suriname in te gaan om op een juiste, aangepaste en effectieve manier om te gaan met de natuur.

Deze ‘skalians’ brengen namelijk niet alleen schade toe aan het milieu, maar ook aan de lokale gemeenschappen. Ze gaan op een rigoureuzere manier te werk, waarbij niet slechts in de rivier naar goud gezocht wordt, maar met zwaar materieel bomen langs de oever worden verwijderd en de oever wordt uitgegraven. Dit is compleet tegen de Boswet van 1992 die voorschrijft dat bomen die op een afstand van dertig meter vanaf de oever staan, niet gekapt mogen worden. Daarnaast worden het gebied en de rivier ernstig vervuild en is het water waarvan de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk zijn, haast niet meer te gebruiken, zeker wanneer er met chemicaliën als kwik en cyanide wordt gewerkt.

De oever wordt totaal ontwricht en er worden waterwegen beschadigd en vernietigd, wat weer effect heeft op de lokale landbouw in die gebieden. En dat terwijl Suriname een ‘Nationally Determined Contribution’ 2020 – 2025 heeft, een nationaal plan dat landen moeten opstellen die het Klimaatakkoord van Parijs 2015 hebben getekend. Ze hebben zich ertoe verplicht om in dit plan zelf aan te geven welke adaptatie en mitigerende maatregelen zij zullen nemen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

 Die maatregelen zijn bedoeld om het hoofddoel van dat akkoord, namelijk vermindering van het opwarmen van de aarde, te verwezenlijken. De prijs die de binnenlandbewoners moeten betalen voor de skalians, die op een ongebreidelde, milieuvernietigende manier goud winnen, staat in geen enkele verhouding tot de voordelen die enkelen daaruit halen. Leden van één van de participerende organisaties die vorige week vanuit het zuiden naar Albina zijn gevaren, moesten helaas constateren dat tenminste 24 ´skalians´ op die grensrivieren met Frans Guyana, van de verre Lawa en haar zijrivieren Litani en Oelemarie tot voorbij Langatabiki, bezig zijn met hun vernietigende graaf- en vervuilingswerkzaamheden. Maar ook in de Sarakreek, in het stuwmeergebied en in de Surinamerivier zijn tientallen ´skalians´ actief. Het Platform laat hierover een ernstig SOS uitgaan naar de regering!

Individuele deelnemers aan Platform Save Suriname (deze groep is groeiende) – Vincent Kenswil – Alies van Sauers-Muller – Faizel Kurban – Letitia Vriesde – Reinier Taus – Sean Dilrosun – Dylan de Gruijl – Auke Hielkema – Angela van der Kooye – Arianne de Bye – Tessa Sendar – Esther Louise – Hijn Bijnen – Angelika Namdar – Lloyd Groenhart – Hans Girjasingh – Agnes Ritfeld – Audrey Christiaan – Femia Wesenhagen – Irene Meulenberg – Kenneth Cyrus – Rinette Soeropawiro

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: