Assemblee voorziet in 2021 aanzienlijk meer uitgaven dan in 2020

Begroot bedrag voor dienstvoertuigen is verdubbeld


‘Het beleid welke in 2020 is uitgestippeld, zal in het dienstjaar 2021 voortgezet worden. De beleidsactiviteiten, die in 2020 vanwege de ontstane situatie geen voortgang hebben gehad, zullen in het nieuwe jaar van start gaan.’ Dit is te lezen in de conceptbegroting 2021 van De Nationale Assemblee (DNA).


Verdere verbetering van de inrichting van de financiële huishouding

De implementatie van het Ifmis-systeem heeft reeds plaatsgevonden. Dit systeem maakt het mogelijk de financiële registratie van DNA goed te doen verlopen, zorgt eveneens voor transparantie en een effectieve en efficiënte planning, monitoring en rapportage met betrekking tot de financiële middelen. Er zal worden gewerkt aan verdere verbetering van het systeem, waarbij de nadruk zal worden gelegd op het op orde hebben van de beheersmaatregelen, met als uiteindelijk doel een rechtmatige, doelmatige en verantwoorde begrotingsuitvoering.


Ruimtelijke voorziening ten behoeve van het parlement en de griffie

Het project “Nieuwbouw DNA” aan de Henck Arronstraat wordt gefinancierd door de IDB (Inter-American Development Bank). In januari 2020 heeft de formele start van de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe pand plaatsgevonden. Conform planning zal oplevering in januari 2022 geschieden. Het huidige DNA-gebouw aan de Waterkant zal een verdere renovatie ondergaan.


Informatie en communicatie met als doel “een open parlement”

Met de lancering van DNA TV en de DNA-app is De Nationale Assemblee dichter bij het gestelde doel. Er zal gewerkt worden aan meer eigen producties, productieverbetering en kwaliteitsverbetering van het uit te zenden materiaal middels onder andere verbetering van de eigen infrastructuur. Tevens zullen programma’s/activiteiten ontwikkeld worden ter verschaffing van inzicht aan de jongeren inzake parlementaire activiteiten. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot het bevorderen van participatie ook binnen deze doelgroep.


Technische infrastructuur ter versterking van het parlement en de griffie

In het kader van optimale productie is in 2019 een aanvang gemaakt met het upgraden en vervanging van apparatuur op basis van de noodzakelijke vereisten. Dit beleid zal worden voortgezet.


Verbetering personeelsmanagement

In 2019 heeft implementatie van het Human Resources (HR) systeem plaatsgevonden. Eveneens heeft er een update plaatsgevonden van het tijdregistratiesysteem, met als doel integratie te bewerkstelligen met het HR-systeem. Het HR-systeem voldoet niet volledig aan de vereisten en vanwege een scala aan technische issues, is het volledig uitgevallen. Derhalve wordt in overweging genomen voormeld systeem te vervangen.

In het dienstjaar 2020 zal een start worden gemaakt met de tweede fase (of vervolgtraject) van de herinrichting van de organisatiestructuur van de griffie. De griffie van DNA bevindt zich in een transformatieproces en naar gelang de ontwikkeling, zal de organisatiestructuur steeds daarop worden afgestemd. In dit kader zal evaluatie plaatsvinden van functies, functieomschrijvingen en de daaraan gekoppelde functiewaarderingen en indien nodig nieuwe functies worden gecreëerd. Tevens zal gewerkt worden aan het op orde hebben van de HR-instrumenten.


Herstructurering informatieverzorging en verbetering documentenbeheer

Reeds is in gebruik het documentmanagementsysteem (M-Files), echter met beperkte licenties. In 2019 heeft verruiming van licenties plaatsgevonden, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van dit programma.


In de conceptbegroting 2021 is SRD 30.564.000 begroot voor ‘lonen en salarissen’, oplopend naar een begroot bedrag in 2025 van SRD 37.000.000. 

Voor de post ‘Ambtelijk Salaris’ wordt SRD 11.270.000 begroot en voor ‘Vervoersvergoeding’ SRD 4.000.000. De lonen en salarissen van De Nationale Assemblee zijn geraamd op SRD 32.746.000. De kosten met betrekking tot lonen en salarissen worden via het ministerie van Binnenlandse Zaken afgehandeld.

De Nationale Assemblee telt nu 104 personeelsleden, maar dat wordt opgehoogd tot 120 in 2012.


Nog een aantal opgevoerde posten in de Concept Begroting 2021:

  • buitenlandse reiskosten SRD 900.000
  • kantoormiddelen, zoals papier en pennen SRD 70.000
  • radio- en tv-programma’s SRD 400.000
  • elektra SRD 40.000
  • schoonmaakmiddelen SRD 100.000
  • bewaking SRD 150.000
  • voeding vanwege overwerk personeel en CIVD SRD 200.000


Onder de post ‘Specifieke Kosten’ is onder andere voor internationale parlementaire manifestaties SRD 3.700.000 begroot en voor ‘preventiemaatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie’ SRD 1.000.000. Verder wordt onder meer SRD 2.600.000 begroot voor ‘dienstvoertuigen’, dat was voor 2020 SRD 1.300.00.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: