Bewoners Flora willen ingrijpen president Santokhi om ammoniumnitraat verwijderd te krijgen

Buurtbewoners te Flora hebben donderdag 20 augustus in een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd er zorg voor te dragen dat de ongeveer 2.500 ton ammoniumnitraat van de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont, opgeslagen in een slecht beveiligde loods in hun buurt, wordt verwijderd uit Paramaribo binnen een termijn van drie weken naar een locatie, waar de Surinaamse bevolking geen gevaar loopt. ‘De desastreuze explosie in Beiroet, Libanon, heeft wereldwijd gemeenschappen ertoe aangezet om na te gaan hoe er in hun land/stad/omgeving wordt omgegaan met ammoniumnitraat. Zo ook de gemeenschap in Suriname, in het bijzonder de bewoners van de ressorten Flora en Tammenga, die tot hun schrik ontdekten dat er een vergelijkbare hoeveelheid aan ammoniumnitraat door Newmont is opgeslagen op minder dan 200 meter afstand van residentiële bebouwing. Deze gevaarlijke stof dient nooit en te nimmer opgeslagen te worden in een stad’, aldus de bewoners.

Ze schetsen in de brief een beeld van een explosie van zo’n hoeveelheid en wat de impact zou zijn. ‘De schade zal onder andere het totale woongebied Flora, Goede Verwachting en minstens deels de omgeving Uitvlugt en Tammenga, volledig vernietigen. Ook bedrijven en organisaties, zoals Assuria’s High Rise, SLM-hoofdkantoor, ministerie van Openbare Werken, Hermitage Mall, Staatsolie, hoofdbureau Korps Politie Suriname, zouden het moeten ontgelden en locaties tot op 5 kilometer van de explosie zouden schade ondervinden.’

De buurtbewoners, onder aanvoering van Frans Eersteling, stellen in hun brief – die mede ondertekend is door Shanti Venetiaan en Monique Essed-Fernandes – aan president Santokhi ook, dat het bedrijf Newmont, geregistreerd in de VS, zich moet houden aan hetgeen op hun website staat, namelijk dat zij de gezondheid, veiligheid, goede relaties met gemeenschappen en bescherming van het milieu garanderen bij alle Newmont operaties. Deze regels zouden dus ook in Suriname gehanteerd moeten worden, met name daar Newmont aangeeft te voldoen aan ISO 14001 (‘environment’) en OHSAS 18001 (‘health and safety’)-standaarden.’

De bezorgde bewoners verwachten verder dat De Nationale Assemblee hun veiligheid garandeert, door erop toe te zien dat de Surinaamse wetgeving op dit gebied adequaat is en nageleefd wordt, nu en zeker ook in de toekomst.
‘We verwachten niet anders dan dat met name voor de toekomst de Surinaamse regering haar uitvoering en monitoring verscherpt op de import en het vergunningen-, milieu- en veiligheidsbeleid ten aanzien van voor haar bevolking gevaarlijke en explosieve stoffen. Het is ons namelijk in het geheel niet duidelijk waarom de import van zo’n grote hoeveelheid ammoniumnitraat werd toegestaan. Voor de vele burgers, die wonen en werken in een straal van minimaal 10 kilometer gevarenzone van deze opslagplaats, is het in ieder geval duidelijk dat de opslag van ammoniumnitraat een wezenlijke bedreiging vormt voor mensenlevens en grote materiële schade kan aanbrengen aan het omliggende woon- en werkgebied.’ 

Niet alleen een explosie van een hoeveelheid ammoniumnitraat in een opslaglocatie, een brand, heeft gevolgen voor de samenleving. Ook de vrijkomende rook. Wanneer ammoniumnitraat verwarmd wordt tot een temperatuur boven zijn smeltpunt, ontbindt het en de ontbindingsreacties veroorzaken de productie van ammoniak, salpeterzuur en stikstofoxides. Ammoniumnitraat dat in een brand raakt of per ongeluk verwarmd wordt, gaat rookgassen produceren, die giftig zijn voor de mens en die snel ademhalingsproblemen veroorzaken (pijn in de borst, kortademigheid, hoest, acute irritatie van de ademhalingswegen, longoedeem). In contact met de ogen of de huid kan het irritatie veroorzaken, roodheid en pijn. Stof kan door inhalatie irritatie van de slijmvliezen, hoest, ademhalingsproblemen en in acute gevallen cyanose (vermindering van het zuurstofgehalte in het bloed) veroorzaken. Bij inslikken kunnen onpasselijkheid, buikpijn, braken, diarree en flauwtes optreden. Bij jonge kinderen bestaat er eveneens, in geval van inslikken, een risico op cyanose, zo is te lezen in het document ‘Inspectie-instrument Ammoniumnitraat’ van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico’s van de Belgische Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Inspectie-instrument%20Ammoniumnitraat.pdf)


Wereldwijd zijn er nu zorgen over de opslag van ammoniumnitraat. De chemische stof wordt immers overal ter wereld veel gebruikt, als meststof of voor explosieven in de mijnbouw. Er zijn strikte regels voor waar het kan worden bewaard en voor hoe lang, maar de locatie wordt vaak geheimgehouden vanwege de mogelijkheid om van de stof bommen te produceren, maar ook om geen weerstand op te roepen van de omgeving voor een opslaglocatie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: