Leven politici afgezonderd in Suriname?

Er bestaat onder andere nog steeds geen Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ondanks de dringende noodzaak hiervan, voorts kunnen criminelen hoge publieke functies bekleden zonder dat enige screening hieraan voorafgaat. Vaak worden wij in het buitenland bekritiseerd omdat het lijkt alsof wij ons niet aan de moderne wereld willen aanpassen. Drogredenen opvoeren als dat ons land een ontwikkelingsland is en zaken daarom langzamer gaan, werkt geenszins. Want juist hierom weten wij dat er minder financiële middelen zijn alsmede armoede op grote schaal. Als oprechte- en integere Surinamer kun je niet graaien: “Waarom moest de vrouw van de vorige president ook een salaris hebben?” Dat wordt nu zeker afgeschaft! Dat kiezers ondoordacht hun stem uitbrengen op personen die geen onberispelijk verleden hebben, creëert in de voorwaardenscheppende sfeer mogelijkheden voor uitgebreide corruptie navenant andere malafide handelingen. Om Suriname te redden, moeten politici niet gaan navelstaren! Veel financiële voorzieningen die dubieus gecreëerd zijn voor onder andere (hoge)ambtenaren alsmede politici waarvan sommige eveneens afstammen uit de koloniale tijd, toen wij nog op grote schaal werden uitgebuit, dienen door nieuwe wet- en regelgeving afgebouwd worden. Door de coalitie is dit nu evenzo beloofd! Zaken als autotoelages tevens dienstauto’s met de mogelijkheid deze bij afzwaaien voor een appel en een ei te kopen, dienen per direct afgeschaft te worden. Eveneens de vele vergoedingen die politici ontvangen vóór- en na hun aftreden, is een doorn in het oog van de vele integere belastingbetalers die nu het gelag moeten betalen. En what about de onbeperkte telefoontoelages om overal in de wereld naar toe te bellen, terwijl je WhatsApp hebt? Waarom moeten politici businessclass reizen? Verslagen van de bezochte bijeenkomsten lezen wij nooit. Waar blijven de bonnen voor verblijfskosten? Voor Nederlandse politici geldt bij hoge uitzondering om businessclass te reizen. Ergernis wekt natuurlijk evenzo de situatie dat (gewezen) politieke ambtsdragers eerst door DNA in staat van beschuldiging gesteld moeten worden voordat bijvoorbeeld opsporingsinstanties een (voor)onderzoek kunnen starten naar vermeende strafbare feiten. In het Nederlandse wetboek van Strafrecht is de strafwet (art.2) toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt. Het is onbegrijpelijk dat volgens het concordantiebeginsel wetten en regels van Nederland zijn overgenomen vervolgens voor politici allerlei uitzonderingen naar willekeur om opportunistische redenen zijn gemaakt. Bij mijn weten heeft slechts de fractievoorzitter van de VHP in DNA de vergoedingen bij zijn vorige werkgever stopgezet zelfs zijn bankrekening hiervoor geblokkeerd. Waarom worden dubieurze figuren wederom benoemd in commissariaten, commissies en of raden terwijl juist zij hebben bijgedragen aan de malaise? Waar is deze regering mee bezig? Nu al wordt openlijk geklaagd over heb beleid! Zelfs in de eigen gelederen.

Tevens verwacht ik niet dat door het aanspannen van een kortgeding de rechter gaat ingrijpen in de zaak tegen Hoefdraad. De rechter zal in deze zaak zeker geen gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid! In Suriname wordt immers de trias politica gehuldigd waarbij de wetgevende macht evenzo een onderdeel van de rechterlijke macht (OM) betrokken zijn in deze kwestie. Bovendien is hij nog steeds niet gehoord door de rechter-commissaris. Ik zou niet graag advocaat van deze verdachte willen zijn, gezien de vorderingen die zijn ingesteld eveneens zijn vluchtgedrag. Maar deze scenario’s worden in Suriname wel mogelijk gemaakt door politici voor allerlei zaken buiten schot te houden alsof zij immuun zijn voor strafbaar handelen. Het Nieuwe Burgerlijk Wetboek is om moverende redenen door de vorige machthebbers niet afgekondigd. De uitzonderlijke privileges die politici genieten, dienen in het kader van “good governance” dat aan de bevolking is beloofd per direct afgeschaft te worden. Bovendien dient de Wet (gewezen) Politieke Ambtsdragers onmiddellijk ingetrokken te worden omdat zij een discriminerende werking heeft. Het Wetboek van Strafrecht (materieel recht) alsmede het Wetboek van Strafvordering (formeel recht) dienen voor alle Surinamers zonder uitzondering te gelden. Corruptie kan insgelijks verkleind worden als zaken in de wet- en regelgeving goed zijn geregeld. Al enige tijd – zoals afgekondigd bij Staatsbesluit van 10 oktober 1990 – had het huishoudelijk regelement van DNA zowel inhoudelijk alsmede tekstueel aangepast moeten worden. In het kader van de procedure tegen Hoefdraad dienen de opsporingsautoriteiten verder de rol van de raad van commissarissen (RvC) destijds als toezichthouder bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uitgebreid bovendien diepgaand te onderzoeken. Niemand moet uitgezonderd worden! De president is redelijk goed opgeleid omdat hij desgelijks de politieacademie te Apeldoorn (1982) heeft afgerond. Hopelijk worden er geen populistische praatjes verkondigd als zijn voorganger maar strenge- doch rechtvaardige besluiten uitgevaardigd waarvan sommige onmiddellijk afgekondigd dienen te worden zodat de juiste toon wordt gezet in het kader van: “Red Suriname!” Journalisten hoeven zich dan niet meer schuldig en of verantwoordelijk te voelen omdat zij hierdoor met name de publieke sector adequater kunnen controleren na de genomen maatregelen.

Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: