SRD 10.000 boete bij overtreding Covid-19 maatregelen

President Chandrikapersad Santokhi zal morgen de nieuwe Covid-19 maatregelen bekendmaken. De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdag de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand aangenomen met algemene 43 stemmen. Tijdens de vergadering werd het belang van voorlichting en naleving van de wet door diverse volksvertegenwoordigers benadrukt. Een aanpassing betreft onder andere de toepassing van sancties.

Bij overtreding van de bij presidentieel besluit vastgestelde maatregelen, verboden, verplichtingen en voorschriften kan door de minister een bestuurlijke boete worden opgelegd van ten hoogste SRD 10.000. Door de minister kan verder op kosten van de overtreder bestuursdwang worden toegepast, inhoudende het doen wegnemen, beletten, verrichten of in de vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde.

Voor de handhaving van de wet is ook voorzien in een strafrechtelijke sanctie, echter slechts in geval van recidive, waarbij een zwaardere straf van toepassing is. Aan degene die verboden, opgelegde verplichtingen of maatregelen of gegeven voorschriften overtreedt, terwijl ter zake die overtreding nog geen 30 dagen zijn verlopen sedert een eerdere veroordeling, kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en een geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide straffen.

De Comptabiliteitswet 2019 voorziet in de mogelijkheid voor de minister van Financiën en Planning om een noodreserve op te nemen in de jaarbegroting. Het doel van de noodreserve is het bieden van financiële voorzieningen in geval van een noodtoestand. Bij het afkondigen van een uitzonderingstoestand door de president heeft de regering eveneens, in het kader van het algemeen belang, de bevoegdheid de noodreserve aan te spreken. Indien de middelen in de noodreserve niet beschikbaar of toereikend zijn, heeft de regering de bevoegdheid om zowel nationale als internationale financieringsbronnen aan te spreken. Voorzover leningen moeten worden aangegaan is de Wet op de Staatsschuld van toepassing voor de financiering van deze noodvoorzieningen.

Het begrip ‘uitzonderingstoestand’ geeft zowel een feitelijke situatie als een juridische kwalificatie aan, zo staat in de Memorie van Toelichting. De uitzonderingstoestand wordt gekwalificeerd als een gebeurtenis die heeft geleid tot een zodanig ernstige verstoring van de algemene veiligheid en gezondheid, dat het leven en de gezondheid van vele burgers of grote materiële belangen in ernstige mate bedreigd worden, en dat een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties op verschillende vakgebieden vereist is. Voor de afkondiging van een uitzonderingstoestand dient er een zodanige buitengewone omstandigheid te zijn dat voor de aanpak ervan buitengewonene bevoegdheden noodzakelijk zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: