BREAKING: Regering krijgt ondersteuning parlement met motie

Het parlement heeft vanavond een motie met 27 stemmen voor aangenomen. De NDP stemde tegen. De BEP heeft zich onthouden van stemmen.

De motie ziet er alsvolgt uit:

De uiteenzetting van de Regering en de antwoorden op de gestelde vragen aan de Regering.

Overwegende,

 1. dat vele besluiten genomen door de voorgaande Regering in strijd zijn met beginselen van behoorlijk bestuur;
 2. dat de vele financiële handelingen van de voorgaande Regering duiden op mismanagement en opzettelijke sabotage;
 3. dat de voorgaande Regering een enorme schuldenlast heeft veroorzaakt;
 4. dat de voorgaande Regering op dubieuze wijze gronden heeft uitgegeven;
 5. dat ondanks de zwakke financiële positie van de voorgaande Regering zij toch grote aantallen personen in overheidsdienst heeft genomen en wurgcontracten heeft afgesloten
 6. dat significante overwaardering van bepaalde ambtenaren evident is voor nepotisme.

Besluit:

 1. De Nationale Assemblee roept de Regering op dringend voort te gaan met het onderzoek en gepaste maatregelen te treffen om goederen en gelden terug te halen waar het onrechtmatig blijkt.
 2. Eveneens te vragen naar toetsing van de rechtmatigheid van bevorderingen, de recente indiensttredingen en wurgcontracten.
 3. De Nationale Assemblee doet een dringend beroep op de regering om met inschakeling van de justitiële autoriteiten, waaronder de Procureur Generaal, alle onwettelijke handelingen strafrechtelijk verder te doen onderzoeken.
 4. Een voorstel te doen voor een wettelijk- en bestuurlijk kader ter regulering van de transitieperiode bij Regeringswisseling, zodat in het kader van behoorlijk bestuur deze eerlijk, open en transparant kan plaatsvinden.
 5.  Haar vertrouwen uit te spreken in de Regering dat zij al het nodige zal doen om de noden van het volk te lenigen.

En gaan over tot de orde van de dag

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: