Alle fufuru vervolgen

In de samenleving is geschokt gereageerd met de ravage en de roofpraktijken waarmee de vertrekkende bewindslieden in de laatste weken van hun laatste termijn hebben achtergelaten. Te eerste bleek dat een aantal ministers voor belachelijke bedragen, nieuwe auto’s met een niet legitieme, asociale en a-nationale korting hebben geaccepteerd. Niet alles wat wordt aangeboden hoeven ministers te accepteren. Vooraan dit gesjoemel loopt Rabin Parmessar, de minister die op basis van een nieuwe regeling een nieuwe auto tegen een belachelijke bedrag van ca SRD 20.000 heeft geaccepteerd. De basis daarvan zou zijn een besluit van de raad van ministers middels een missive van juni 2020. Een missive belichaamt het besluit van het totaal of de meerderheid van ministers waarin de voorzitter van de raad (de vp) zich kan terugvinden. Hij plaatst zijn handtekening onder de missive. Op de auto’s komen we straks terug. Op de ministeries is in de laatste weken een leegloop georganiseerd, soms ware verhuizingen en plunderingen: van auto’s en computers tot kantoorhulpmiddelen en zelfs Covid-19 materiaal als meters. Veel ministers hebben wel het protocol van overdracht getekend, maar ze hebben wel heel hard hun best gedaan om onbestuurbare ministeries achter te laten: ministeries met schulden, zonder middelen en met personeel dat nooit de intentie heeft gehad om voor hun loon aan het eind van de maand te werken. Dit is trouwens een kwaal van een groot deel van de geregelde ambtenaren bij de overheid, dwars door alle regeringen heen. Naast het leeghalen van de kantoren zijn op de valreep een heleboel grondbeschikkingen getekend, waarbij men net een aasgier te werk is gegaan. Grote symbolen daarvan zijn de Cultuurtuin en Landsboerderij. De vorige regering is daarbij van een regel uitgegaan waar kwaadwilligen zich altijd van bedienen: alles wat niet uitdrukkelijk is verboden, is toegestaan. Nu blijkt ook dat voor veel grote uitgaven die zijn gedaan, door de vorige regering geen boekhouding is bijgehouden. Een voorbeeld is het Noodfonds die een bedrag van SRD 400 miljoen voor de productie en SRD 300 miljoen voor de sociale sector zou uitgeven. Verder is duidelijk dat de pg weer een verzoek tot in staat van beschuldigingstelling tegen de beruchte minister Hoefdraad van Financiën heeft gericht aan DNA. Deze week wordt door DNA dit verzoek behandeld. De kans is nu levensgroot aanwezig dat het verzoek wordt ingewilligd en de pg de minister kan vervolgen. Wanneer de pg deze minister vervolgt zou het van een selectief en willekeurige beleidslijn getuigen als ook niet andere ministers die zich hebben vergrepen aan de staatskas, in staat van beschuldiging worden gesteld. We denken hier aan ministers die grote uitgaven doen, de uitvoerders van de zogenaamde ‘witte-olifanten-projecten’ en beschikkers over de natuurlijke hulpbronnen zoals de ministers van OW, RGB en NH, de vp, de dc’s en de leden van het kabinet van de president. Er is een uitreisverbod uitgevaardigd voor de voormalige minister van Financiën, maar hij zou nergens te vinden zijn. Zou hij zich verschanst hebben in een fort, zoals de woonplaats van de voormalige president?  

Vandaag richten we ons even op de auto’s als model om andere zaken te bespreken, maar laat het wel duidelijk zijn: er zijn gevallen van dubieus, crimineel, onethisch, illegitiem, illegaal, onmaatschappelijk, onwettig en onrechtmatig handelen die veel grotere bedragen waard zijn, waaraan de vertrekkende regering zich schuldig kan hebben gemaakt. Er is een geluid, een gerucht dat er bepaalde ministers zijn die stapels nieuwe auto’s hebben afgeschreven, daarbij ten onrechte misbruik makend van hun positie als minister, en deze tegen weggeefbedragen heeft verkocht aan vrienden, familie en partijgenoten. Een ministerie dat om de hoek komt kijken wanneer het gaat om auto’s, is het ministerie van OW. Indien auto’s onterecht zijn afgeschreven en verkocht, moet de verantwoordelijke minister worden vervolgd, Het uitvaardigen van valse taxatierapporten (met onderwaardering van middelen) moet ook worden vervolgd. Er is bij geslagen missive van oktober 2015 en juni 2020 regelingen getroffen voor de ministers die aangeeft dat ministers die 1 jaar of meer minister is geweest niet-oneervol is ontslagen, de auto waarin hij reed vanwege de staat, mag overkopen. De verkoopprijs varieert volgens de regeling van 2020, afhankelijk van hoe lang men heeft gediend, tussen de maximaal 76% (minister die een jaar aanzitten) en minimaal 15% (ministers die gehele termijn van 5 jaar uitzitten) van de aanschafwaarde. Nemen we de VW Amarok, dan is de aanschafwaarde daarvan ca USD 38.000. Parmessar was maximaal 18 maanden minister (uitgaande begin 2019) en werd dus 2 x 18 = 36 van de aanschafwaarde afgeschreven, als we uitgaan van een nieuwe auto. Hij diende dus 64% van de aanschafwaarde te betalen en dat is ca USD 24.320 te betalen, omgerekend in SRD is dat SRD 208.422 (CBvS) koers. Dat moest hij volgens de oude rekening betalen. Ex-vp Adhin zegt in de nieuwe missive van juni 2020 dat de regering pas in 2019, dus terwijl we diep in de crisis zaten, nieuwe auto’s voor de ministers, de vp en de president heeft gekocht. Was dat allemaal nodig. En omdat de afschrijving minder zou zijn en men ongeveer 60% en meer van de aanschafwaarde wou moeten betalen (ca USD 25.000) hebben de vp en de regering besloten om eenmalig af te wijken van de missive (dus zonder deze in te trekken) door aan het einde van de regeertermijn uit te gaan van 10% van de taxatiewaarde. Daarbij gaat men dus lager dan het minimum van 2015. Als men als taxatiewaarde neemt de aanschafwaarde minus de 2% afschrijving per maand dan komen we op 64% van de aanschafwaarde en worden de auto’s voor 6,4% van de aanschafwaarde verkocht en bij een Amarok is dat dan USD 2.342 oftewel SRD 20.842. Dat is een baldadige regeling waarbij de Staat zwaar is benadeeld. Maar het gaat uiteindelijk om een benadeling van ‘door de bank’ genomen voor alle ministers en vp en president van tussen de 4 en de 5 ton USD (tussen de 3.5 en de 4 zoveel miljoen SRD).

Er wordt een oproep gedaan aan de regering om alle staatsmiddelen die met ondertaxaties en illegaal en onethisch zijn verkocht, onder toepassing van de Anticorrutiewet, terg te halen. De kopers moeten als helers worden vervolgd en de mogelijkheid moet worden bekeken of buiten proces afhandelen met een 100% boete wenselijk is. De namen van de helers moeten worden gepubliceerd.    

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: