Nieuw beleid

De wisseling van de wacht heeft gisteren plaatsgevonden. Vandaag gaan de verschillende ministers naar hun respectieve ministeries waar ze op de gebruikelijke wijze door de staf en eventueel het personeel zullen worden ontvangen. De 4 partijen in de VHP-regering zullen de komende jaren regeren op basis van een formele politieke afspraak met betrekking tot de beleidskoers en de beleidsinhoud op fundamentele en hoofdpunten. Deze politieke afspraak heet het regeerakkoord en het is een politiek compromis tussen de 4 politieke partijen. Bij het sluiten van het compromis moet men ervoor waken dat men geen kiezersbedrog pleegt, iets waar men in het algemeen lak aan heeft in de Republiek Suriname. Er wordt maar al te graag kiezersbedrog in Suriname gepleegd. In een regeerakkoord is het logisch en verwachtbaar dat de grotere partijen een dominantere rol hebben, dus dat hun aandeel uit hun regeerprogramma groter is dan dat van de kleinere partijen. In deze moet gezegd worden dat de VHP ongeveer de enige partij was die vrij vroeg een verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd. Een regeerakkoord komt voort na politiek overleg. In dat politiek overleg bepalen partijen, aan de hand van de punten uit het regeerakkoord, of ze met elkaar kunnen samenwerken. Soms strandt het politiek overleg omdat men geen akkoord kan bereiken over een regeerakkoord. Dan wordt het politiek overleg met andere partijen. Pas nadat het politiek overleg is gevoerd en men tot een regeerakkoord heeft kunnen komen, wordt de regeercoalitie aangekondigd. In Suriname heeft men eerst de coalitie aangekondigd en is men daarna overgegaan tot politiek overleg om te komen tot een regeerakkoord. Het enige akkoord dat bij de aankondiging van de coalitie was, is dat de regering onder de toenmalige regeringspartij, moest worden beëindigd. Dus in Suriname hebben we bijna altijd omgekeerd gehandeld. Dat kunnen we doen, omdat bij het regeren in Suriname beleid niet op de eerste plaats zetten, maar het verdelen van goedbetaalde banen onder de mensen die bijgedragen hebben aan de verkiezingswinst, waarvan een deel niet meer dan een glo heeft. Dat is de gemiddelde burger in Suriname.

Door de VES is al aangegeven dat de economische paragraaf in het akkoord teleurstellend is. Gisteren heeft de nieuwe president in zijn eerste toespraak de hoofdlijnen van het regeerbeleid en de regeerkoers aan het volk voorgehouden. Uit het regeerakkoord houden wij u enkele concrete zaken voor welke alle 4 partijen beloven in hun regeerperiode te zullen doen.

Het regeertermijn van vijf jaren zal opgedeeld worden in drie fasen t.w.. Er komt een  urgentiefase van 9 maanden, waarin de directe en meest noodzakelijke maatregelen worden getroffen tot het versterken van instituties van (goed) bestuur, de financieel-economische crisis wordt aangepakt, de veiligheid van burgers wordt bevorderd en corruptie wordt aangepakt, het onderwijs wordt genormaliseerd, de gezondheidszorg gegarandeerd, de economische bedrijvigheid wordt gestimuleerd, en er een vangnet komt om de grootste noden onder kwetsbare groepen onmiddellijk op te vangen.

Daarna komt een stabilisatiefase van 24 maanden, waarin de economie weer gezond wordt gemaakt en in evenwicht gebracht, en het verlies aan welvaart en welzijn kan worden teruggewonnen. Daarnaast zullen ook andere sectoren worden aangepakt, welke nader zullen worden uitgewerkt op basis van dit regeerakkoord, in de uit te brengen Regeringsverklaring, de Beleidsnota’s van de ministeries en het op te stellen meerjaren ontwikkelingsprogramma.

De derde fase is de groei- en moderniseringsfase waarin de economie weer duurzaam op het groeipad wordt gebracht, in modernisering en innovatie wordt geïnvesteerd en het sociaal stelsel weer wordt opgebouwd, en er weer welvaartsgroei is voor allen.

Concreet is in het akkoord vermeld dat waar nodig en mogelijk privatisering van staatsbedrijven zal plaatsvinden. Het spaar- en stabilisatiefonds zal worden geïmplementeerd.    Er komt een Public Sector Reform programma, omdat het overheidsapparaat onvoldoende presteert en aan een grondige evaluatie en herstructurering toe is. Dit zal in fasen gebeuren, waarbij een belangrijke randvoorwaarde is dat de particuliere sector meer arbeidsplaatsen creëert en meer aantrekkingskracht uitoefent. De Wet Nationale Basiszorgverzekering zal verbeterd worden. Het functioneren van het Staatsziekenfonds (SZF) zal geëvalueerd worden en nodige verbeteringen worden doorgevoerd. De overheid zal niet per se zelf huizen bouwen, maar ook hier met voorwaardenscheppend beleid het particulier- of het burgerinitiatief stimuleren. Middels een goed huisvestingsbeleid (incl. wetgeving en subsidies) zal huisvesting voor verschillende doelgroepen en inkomensklassen bevorderd worden. Het grondenrechtenvraagstuk,  zal in de eerste periode van de nieuwe regering aangepakt worden, zodat er rechtszekerheid ontstaat voor de tribale samenlevingen. Het grondbeleid zal dusdanig veranderd worden dat het een beter instrument voor economisch beleid wordt, terwijl speculatie wordt tegengegaan. De grondhuur zal worden afgebouwd en omgezet worden in erfpacht. Er komt een wetswijziging tot herstel van de onafhankelijke positie van de Centrale Bank van Suriname. Er volgt een onmiddellijke introductie van een level playing field voor alle lokale ondernemers, waardoor bevoordelingen en benadelingen worden verwijderd en alle ondernemers in een eerlijke concurrerende markt opereren. Onderdelen hiervan zijn: gelijke invoerrechten voor gelijke producten, in de aannemerij gaat het om openbare inschrijvingen. Het onmiddellijk intrekken van de valutawet. De regering zal ‘de wet’ wijzigen waardoor gezagsdragers te allen tijde ter verantwoording geroepen kunnen worden, ook als dat door de rechterlijke macht zou geschieden. Er komt unificatie van de wisselkoers als onderdeel van integraal economisch beleid, met flankerend sociaal beleid. En aanpassing van de regels dat de wisselkoers daadwerkelijk een reflectie is van de markt, zoals het hoort. De regering zal de diplomatieke relaties met Nederland op ambassadeursniveau herstellen. De terugroepwet wordt verbeterd zodat die effectief is. Bestuur en uitvoering van communicatie-instellingen van de Staat w.o. NII, STVS en SRS worden onmiddellijk gereorganiseerd. Het accent van staatsmedia zal niet meer liggen op propaganda en ook niet op de commercie, maar het open en eerlijk voorzien van informatie en publieke dienstverlening aan de bevolking. Dit zijn de meest concrete zaken opgenomen in het regeerakkoord. De rest is zeer algemeen van aard.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: