Wet Openbaarheid Bestuur en corruptiegelden terughalen aan de kiezer beloofd

Gisteren zijn de president en de vp bij acclamatie gekozen in DNA. Vandaag hebben we u uit de grondwet voorgehouden wat deze hoge publieke functionarissen als verantwoordelijkheid hebben. Vanuit dat inzicht gaat de burgerij beter kunnen begrijpen wat de president en in mindere mate de vp mogen en wat ze niet mogen. De president is de leider van de regering en hij is tegelijkertijd staatshoofd. De regering is verplicht de opdrachten van de DNA op te volgen. De regering is verplicht de wetten van de DNA uit te voeren. Samen voeren de DNA en de regering de wetgevende macht uit. De meeste wetten komen vanuit de regering en worden in de DNA goedgekeurd. De DNA mag ook initiatiefwetten behandelen en goedkeuren in DNA. De president zal nu zijn team moeten vormen, dat zij de andere leden van de uitvoerende macht. In haar handel en wandel is de regering gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De nieuwe regering heeft anticorruptie beloofd en daarvoor is relevant een Wet Openbaarheid van Bestuur. Een Wet Openbaarheid van Bestuur geeft het recht aan de burgers en de media om inzage te hebben in de dossiers van de ministeries en het kabinet van de vp en de president. Er komt een Wet Openbaarheid van Bestuur, een wet op politieke ambtsdragers en de verdere implementatie van e-Government, staat in het VHP-programma. Een collage hieronder van andere concrete zaken die de VHP als grootste partij in haar programma heeft beloofd. De VHP zal onrechtmatig verkregen vermogens (geld, concessies, grond en overige bezittingen) met toepassing van wet- en regelgeving terugvorderen, terughalen dan wel strafrechtelijk aanpakken, zodat we deze middelen kunnen inzetten voor het volk.  Jongeren vanaf 18 jaar zullen in aanmerking komen voor een bouwkavel, vrije medische behandeling en zoals eerder vermeld gratis onderwijs. Zij komt met gratis onderwijs voor jongeren tot 18 jaar. Er komt talentonderwijs (z.a. sport, kunst, zang, muziek), marktgericht onderwijs en vakopleidingen (z.a. kappersopleiding, nagelspecialisten opleiding, landbouwer, bouwvakker) en naschoolse begeleiding voor schoolkinderen. Er komt gratis onderwijs voor alle schoolkinderen tot de middelbare scholen. Inschrijfgelden en collegegelden worden betaald door de overheid uit de goud- en olie-inkomsten. En er zullen meer studietoelagen of beurzen komen voor jongeren. Het onderwijs zal vrij zijn d.w.z. geen extra kosten voor ouders of leerlingen. Vanaf VOJ niveau zal studiefinanciering gegeven worden aan studenten van alle districten. Openbaar vervoer voor jongeren die naar school gaan wordt gratis en zal betaald worden uit de goud en olie-inkomsten. Er komen bouwkavels/gronden en bouwmogelijkheden voor jongeren die willen bouwen of een woning zoeken. Er zal goedkoop kapitaal ter beschikking komen tegen lage rentes zoals uit het Woningbouwfonds en andere fondsen. Er komt een Ombudsinstituut voor jongeren tot 18 jaar. Dit instituut gaat de rechten bewaken van jongeren, het behandelen van klachten van jongeren, en onderzoek doen naar schending van rechten van jongeren w.o. mishandeling. Er komt een anti-discriminatie-bureau dat gaat werken aan het minimaliseren van ongelijkheid tussen jongeren z.a. ras, gender, mensen met beperking, kleur, seksuele geaardheid. De VHP-regering gaat beginnen met registratie van alle werkzoekenden jongeren en zorgen voor een overbruggingssubsidie zodat zij een verkorte opleiding kunnen volgen en direct kunnen starten met een werk of een eigen bedrijfje. Ook de senioren burgers en mensen met een beperking zullen een waardevast inkomen krijgen en goedkope huisvestingsmogelijkheden. De regering zal de nodige maatregelen moeten nemen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Er komt een Microkredietenprogramma, waarbij buurten en organisaties kleine projecten kunnen indienen en zelf uitvoeren, en een Sociaal Investeringsfonds voor versterking van basisorganisaties en NGO’s. Er komt een armoedebestrijdingsprogramma met een Sociaal Vangnet om armoede terug te dringen. Vergunningen voor grond, mijnbouw, visserij, landbouw en andere vergunning gebaseerde aanvragen voor productie, industrie, en de bouw, worden transparant gemaakt en worden binnen 3 maanden afgehandeld; zowel voor lokale als internationale investeerders. De VHP-regering zal volgens haar programma een rechtvaardig belastingsysteem introduceren, waarbij de loontrekkers niet de grootste lasten dragen. Een aantal wetten voor stimulering van de economie moeten volgens de VHP dringend aangepast worden z.a. de investeringswet, de belastingwet en de toerismewet. Wetgeving zal worden aangepast om onze natuurlijke hulpbronnen duurzamer te beheren z.a. mijnbouwwet, milieu- en natuurwet, de kustwet, de waterwet en verdere instelling product- en waterschappen (z.a. rijst, visserij, melkvee, pluimvee, groente- en fruit). Voor de overheid is gepland de ontwikkeling van de contouren van de nieuwe overheid en het instellen van een Ombudsbureau met mandaat dat klachten van de burgers snel behandelt. Er zal een Plan Public Sector Reform opgesteld worden en een kerntakendiscussie over overheidstaken en uitvoering. Een aantal wetten voor behoorlijk en openbaar bestuur wordt dringend gewijzigd z.a. de grondwet, de kieswet, de anti-corruptiewet, de terugroepwet, het Kiesstelsel, de wet op decentralisatie en de amnestiewet. De VHP-regering zal een aantal wetten ontwikkelen of aanpassen of intrekken. Ook wil ze een aantal wetsvoorstellen via een volksraadpleging (referendum) laten bepalen. Ook is op de agenda de Wet Terugroeping van volksvertegenwoordigers, intrekking Wet rij- en voertuigenbelasting en de Wet rechtspositie politieke ambtsdragers (zittingstermijn, beloning, benoemingseisen President-VP-Ministers-DNA leden-DR-RR). Opvallend is de belofte voor de invoering van een wet om wurgcontracten te ontbinden. Er komt een wet op politieke benoemingen/ontheffingen, functies en voorzieningen. In de komende periode gaan wij nader op deze wetten en beloften in. De VHP-regering gaat de druk van de overheidsschulden op het volk verminderen via 3 zaken. Ten eerste door de herschikkingen van leningen met nieuwe aflossingsmodellen na nieuwe onderhandelingen. Ten tweede: inzet van goedkoop kapitaal en ten derde: de corruptiegelden zoveel als mogelijk proberen in te vorderen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: