Abop-voorzitter niet op de hoogte van grondwettelijke inhoud functie vp

We hebben het eerder gesteld en we zullen het weer herhalen aangezien de datum van 13 juli nadert: de voorzitter van de Abop is toevallig niet geschikt om noch DNA-voorzitter noch vicepresident van het land te zijn. Er zijn anderen binnen de Abop die met gemak zowel de functie van DNA-voorzitter als die van vp zouden kunnen invullen. Hierop gaan we morgen nader in. Eerst gaan we even nader in op zijn verweer dat er rationele gronden zijn waarop hij persoonlijk vp moet worden. Deze verklaring van de Abop-voorzitter is het bewijs op zich dat hij niet geschikt is voor geen van die functies. Uit die verklaring blijkt namelijk dat de Abop-voorzitter denkt te weten wat die functies inhouden, maar in feite is hij er niet van doordrongen wat die functies inhouden. De politicus laat zich in zijn beeldvorming lijden door de “glitter and glamour” van functies, hij denkt dat alles blinkt wat goud is. Hij is enkele dagen voorzitter van de DNA geweest, nu denkt hij dat hij per se in de ‘uitvoering’ moet gaan. Het beeld dat de Abop-voorzitter heeft, is dus dat de regering in het staatsbestel hoger ligt dan de DNA, hetgeen niet het geval is. Hij denkt dat de regering, zolang ze de meerderheid heeft in DNA, ongestoord haar gang mag gaan en besluiten mag nemen, zonder rekening te houden met DNA. De Abop-voorzitter geeft aan dat “om mensen te kunnen helpen, moet je in de uitvoering zitten”. De vraag rijst wat de Abop-voorzitter onder mensen helpen verstaat. Want het is niet vanuit de regering waar je mensen het best kunt helpen, maar vanuit DNA. In DNA kunnen er opdrachten aan de regering worden gegeven om programma’s voor kwetsbare personen uit te voeren. Deze programma’s kunnen in DNA worden aangenomen. Deze opdrachten is de regering verplicht uit te voeren. Vanuit de DNA kan het de regering verboden worden om bepaalde programma’s voort te zetten. De regering is verplicht daaraan gevolg te geven. Kwetsbare personen in Suriname hun positie en hun rechten, zoals de mensen met een beperking, de zieken, de ouderen en de werklozen zijn niet goed geregeld. Dat moet gebeuren bij wetgeving en dat wordt uiteindelijk behandeld en goedgekeurd in DNA. Hoe kan de Abop-voorzitter dan beweren dat hij als hij in de regering zit, hij mensen het best kan helpen. Of bedoelt de Abop-voorzitter dat hij bepaalde mensen gaat regelen? Bedoelt hij dat hij mensen in dienst gaat nemen en opdrachten zal gunnen aan bedrijven waar hij onzichtbaar aan de touwtjes trekt? Welke mensen wil de Abop-voorzitter hepen? En waarmee wil hij de mensen helpen? Het lijkt er dus veel op dat deze politicus geen voorstander is, nog steeds niet, van duurzame en structurele oplossingen, maar van ad hoc oplossingen. De Abop-voorzitter wil dus precies dezelfde weg opgaan waarvan de NDP-regering is beschuldigd. De Abop-voorzitter schijnt te zeggen: het is nu mijn beurt en het is nu onze beurt”. Met deze opvattingen van de Abop-voorzitter verwachten wij veel heibel en een rommeltje in de regering en op de 8 ministeries die de partij onder zijn beheer zal hebben. Het zou ons niet verbazen als we in 2023 een ambtenarenkorps hebben met boven de 75.000 ambtenaren. We verwachten ook veel heibel en een rommeltje bij de staatsbedrijven onder TCT en in de rvc’s. Dat de Abop-voorzitter aangeeft dat iemand anders op de post geplaatst kan worden, maar dat er is geen garantie is dat de persoon de zaken waarvoor Brunswijk zich sterk maakt, daadwerkelijk zal uitvoeren. De voorzitter spreekt hiermee een wantrouwen uit naar capabele personen als Bee en Belfort om er maar 2 te noemen. De voorzitter geeft daarmee ook aan dat de vp in het staatsbestel de ruimte heeft een persoonlijke agenda uit te voeren zonder rekening te houden met de president, de DNA en de politieke partijen in de coalitie en dat is onder normale omstandigheden niet zo. Wil de Abop-voorzitter op de vp-stoel een persoonlijk agenda uitvoeren? Mag dat wel? De grondwet zegt letterlijk dat de vicepresident belast is met de dagelijkse leiding van de raad van ministers en is als zodanig verantwoording verschuldigd aan de president. Met andere woorden, de baas van de vp is de president. Deze kan de vp te allen tijde op het matje roepen en terugfluiten. Ziet u als lezer, met de beperkte en enge kijk die de Abop-voorzitter heeft, dat wel gebeuren? Het kost ons wel behoorlijk veel moeite om ons dat voor te stellen. Het gevolg in deze constructie straks heeft alle ingrediënten voor politieke onrust. De Abop-voorzitter is niet elegant naar de vp Robert Ameerali die namens Abop het vicepresidentschap bekleedde. Dat gebeurde nadat in A-Combinatieverband door onderlinge ruzies en gierigheid men niet tot een kandidaat kon komen. Toen werd een buitenstander maar gekozen voor de functie. Wat zwaarder weegt, is dat de Abop in de afgelopen periode geen 1 zaak kan aandragen wat men wilde doen in het algemeen belang en waaraan die vp niet heeft meegewerkt. De ministers vormen tezamen de Raad van Ministers, welke wordt voorgezeten door de vp. In de grondwet worden er geen bijzondere bevoegdheden toegekend aan de vp, wel aan de president. De vp-stoel is niets anders dan dienend en ondergeschikt in alle opzichten aan de president. Dus dingen wel en niet kunnen regelen door wel of niet op de stoel te zitten, is er niet bij. Besluiten van de RvM worden vastgelegd in missives. Deze besluiten behoren 1 voor 1 plenair in de RvM te worden besproken en het wordt goedgekeurd volgens het huishoudelijk reglement van de RvM dus met algemene instemming dan wel goedkeuring. De vp heeft de bevoegdheid niet om missives te slaan (dus besluiten te nemen namens de RvM) over zaken die niet in de RvM zijn besproken en die door de RvM (waarin alle regeringspartijen zitten via hun ministers) zijn goedgekeurd. De President en de vp mogen rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige onderneming, ten grondslag hebbende een overeenkomst, om winst of voordeel, aangegaan met de Staat of met enig deel daarvan. Zij mogen, behalve openbare schuldbrieven, geen schuldvorderingen ten laste van de Staat bezitten. De President en de vp mogen rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende. De misvatting over de functie van de vp duidt op aankomend onheil in het bestuur van het land. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: