Moslims gehoorzamer aan regering

I.p.v.  Allah (s.w.t.) ?

En wie is er zondiger dan degene die verhindert dat in de Moskeeën van Allah Zijn Naam genoemd wordt en die zich beijvert om deze te verwoesten ? Zij behoren deze niet binnen te gaan, behalve als vrezenden. Voor hen is er op de wereld een vernedering en in het Hiernamaals is er een geweldige bestraffing.

Al Qur’an: Soerah Al Baqarah (2); vers 114

Covid-19 is tot aan de basis toe te herleiden als een van de zovele beproevingen van Allah (swt). De profeet Mohammed (saw) heeft ons geleerd hoe te handelen tijdens beproevingen: met ‘sobar’ ( geduld met niet aflatende inspanning ) en ‘dua’ (smeekbede) waarbij ten allen tijde het vertrouwen  slechts gesteld blijft op Allah (swt). De profeet (saw) is bij elke beproeving die Allah (swt) op zijn pad plaatste, direct naar de moskee gegaan op 2 ‘rakaat’ salaat (gebed) te verrichten.  Dit is de juiste houding van een gelovige.

Alle  “grote supermachten” in de wereld met alle bekende en onbekende, ultra super moderne en technologische geavanceerde wapens en mankracht, kunnen tot heden niets uithalen tegenover het Covid- 19 virusje; een microscopisch miniscuul klein en voor het blote oog onzichtbaar vijandje. Dit vijandje, die zelfs niet eens in staat is zichzelf richting te geven, heeft de gehele mensheid laten sidderen en beven. De spiritueel religieuze, materiële en sociale schade zal slechts na de aanstormende crisis beter geïnventariseerd kunnen worden. ‘Lockdown’ was slechts het enig antwoord van beleidsmakers. Regeringen die jarenlange, intensief overloze tijd en geld verspillende, discussies hebben gevoerd in hun parlementen om gezichtbedekkende kleding ( men wilde slechts de burkha  verbieden ) bij wet te verbieden, hebben in alle paniek en verwardheid hun burgers opgedragen om op straffe van boete en celstraf verplicht de mondkap ( gezichtsbedekkende kleding ) op te doen. Zie hier hoe Allah (swt) de onrechtplegers vernedert.

De hypes in coronatijd waren/zijn: lockdown; partiële – lockdown; handen wassen; 1,5 meter afstand; testen; samenscholingsverbod en financieel economische achteruitgang. Nergens ( dan wel heel erg zacht) heb ik gehoord dat wij terug moeten gaan naar De Schepper van hemel en aarde en wat daar tussen in zit. Dat is juist de essentie van de hele ‘coronacrisis’ voor zover wij het willen betitelen als een crisis. Allah (swt) geeft ons steeds tekenen om op het rechte pad te komen c.q. te bijven. Dit is een der zovele tekenen om ons te waarschuwen om te leven conform Zijn gebod en dat Hij bepaalt en niets en niemand anders.Geen blad beweegt zonder Zijn toestemming. Je kan met de beste bescherming en alle voorzorg maatregelen toch het Covid-19 virus krijgen, terwijl een ander zonder enige bescherming toch niet dood gaat. Dit, omdat het ultiem prerogatief  van het lot slechts Allah (swt) toebehoort. Hiermee wil ik geenszins de Covid maatregelen bagetelliseren, maar ik wil deze ook geenszins overwaarderen. Deskundigen van het Surinaams Covid management team en andere respectabele organisaties in de wereld hebben bij vele mensen ook heel veel vragen opgeroepen inzake hun beleid op bepaalde momenten. Het feit dat de WHO in het begin het belang van mondkapjes niet noodzakelijk vond en later dit heel belangrijk vond roept vraagtekens op. Het Covid management team ziet de werkzaamheden van ‘skalians’ ( los van het feit dat zij voor een grote milieu ramp zorgen in Suriname en Frans Guyana vaker op hun vertrek uit de wateren heeft aangedrongen ) als essentieel, terwijl ‘moesje en mai’ niet weten wat zij moeten eten omdat hun ‘barra en mopé ‘stands niet vallen onder essentiele diensten. Waar gaat dit nu toch over?  Waar is de deskundigheid, als dit team besluit om tijdens deze ‘lockdown’ coronapakketten uit te delen waar honderden mensen tegen elkaar zijn aangeplakt gedurende een hele dag, waarbij er flink gegild word ( aerosols… ) bij de ideale temperatuur en luchtdruk voor de verspreiding.  Een andere grote fout is gemaakt bij de verkiezingen, waarbij dit team het Surinaams volk niet heeft verplicht om met mondkapjes te gaan stemmen en pas na de verkiezingen ons komt vertellen om deze aan te doen. Dit is toch juist wat  voorschrijdend inzicht inzake het virus ons verbied ! Wij volgen ook de tegenstrijdige stellingen van de virologen, immunologen , regeringen etc. Eerst geen mondkap, danwel weer mondkap. Eerst het accent op 1.5 meter afstand terwijl nu blijkt dat het accent moet liggen op de ‘super spread events’. Uit de statistieken is gebleken dat de kans op besmetting hier het grootst is. Dus bidden in de open lucht met inachtneming 1,5 meter afstand en mondkapje geeft i.A. Nul (0) procent kans op besmetting in Suriname (temperatuur en luchtdruk)! Het blijkt dat immuniteit een zeer belangrijke factor speelt bij besmetting en overlijden aan covid -19. Bidden ( o.a.mentale gezondheid ) is hierbij een zeer belangrijke bouwsteen zowel mentaal als fysiek (balans cortisolspiegel).

Gezien het feit dat er zoveel tegenstrijdigheden en onduidelijkheden zijn bij degenen die het beleid inzake deze situatie, lijkt het mij verstandig om het gebod van de Schepper te volgen. Dat is zeker! Door het religieus aspect te verwaarlozen, moet men oppassen voor een religieus spirituele pandemie. Door de balans op te zoeken en deze beproeving integraal te benaderen, kunnen wij alleen maar wijzer worden. Hierbij hebben religieuze organisaties, zoals gewoonlijk, falikant gefaald en schitteren van afwezigheid en stilte. Dit, instede dat het nu het juiste moment is om eindelijk iets practisch te betekenen voor de mensheid en de wereld, dan alleen maar het moraliserend  gepreek dat vaker meer het karakter draagt van persoonlijke ego streling.

Vele religieuse organisaties c.q. religieuze leiders zijn anno 2020 vervallen tot een verlengstuk van de politiek. Dit is o.a. heel duidelijk geworden tijdens de meest recentste beproeving van Allah (swt) aan de mensheid; Covid-19 ! De voorgangers die altijd hebben afgegeven op  de goed gelovigen ( deze zijn natuurlijk ook verantwoordelijk om de onzin van deze voorgangers te accepteren ) dat hun geloof in Allah (swt) heel erg zwak is, waren de eersten om te zeggen dat de deuren van de moskee gesloten moesten worden c.q. de diensten geen voortgang zouden hebben. Dit, terwijl deze mensen wel naar de supermarkt gingen en in lange rijen voor langere tijden gingen staan om boodschappen te halen. Was voor hun het virus alleen in de moskee ? De Djum’ah salaat ( het verplicht vrijdags gebed van elke moslim ) was op advies van deze  Islamitische geleerden en imaams direct danwel indirect op subtiele wijze opgeheven danwel op niet correcte wijze verricht. Dit baseerden zij o.a. op het feit dat wij degenen moeten gehoorzamen die met gezag zijn bekleed. Dit is natuurlijk een misinterpretatie en onvolledige weergave van een vers ( 4:59) uit de Heilige Qur’an.  Wanneer degenen die met gezag zijn bekleed zichzelf niet  (openlijk en bijna provocerend )  houden aan de regels die zij zelf maken voor zichzelf en anderen, dan worden deze personen met gezag c.q. hun regels  dwangmatig door het logisch verstand ter discussie gesteld en onherroepelijk betwist door een gezond redeneringsvermogen: ( 1.Wanneer degenen met gezag stellen dat er een samenscholingsverbod is, dan zullen wij nooit met de allerbeste wil kunnen begrijpen; dat er nog dezelfde avond een grote politieke bijeenkomst van meer dan honderd mensen word gehouden door dezelfde personen die met gezag zijn bekleed. 2. Wanneer degenen die met gezag zijn bekleed hebben besloten dat er sprake moet zijn van sociale distantie, en kort daarna ergens op Flora met een groep , zonder sociale distantie in acht te nemen, aan het ’chillen’ zijn.)  Op basis van deze aangehaalde feitelijkheden noopt het ons om terechte, juiste bedenkingen te hebben aan zowel de maatregelen als degenen die met gezag zijn bekleed. Is het dan niet onze ( in deze zouden de religieuze leiders een voorhoede rol kunnen innemen ) taak om degenen die met gezag zijn bekleed tot orde te roepen of moeten wij hun slaafs volgen ?

Met boven aangehaalde feiten is het duidelijk dat degenen die met gezag bekleed zijn zelfs hun eigen gemaakte regels niet serieus nemen en zich alszodanig ook niet houden aan hun eigen regels. In de wereld van de wetenschap is het standaard dat de probleemstelling verworpen dient te worden als er slechts een hypothese tegen die probleemstelling pleit.  De feiten staan ook niet in lijn met wat de religie ons leert. Dan leert niet alleen de Islam ons om dan het  logisch verstand aan te spreken. (Sterker nog; in de Islam is het een plicht, want de Islam is pragmatisch en geen dogmatische sekte, zoals bepaalde imaams / voorzitters ons al te graag doen willen laten geloven. ) Dus: iets klopt helemaal niet met de regels, of met degenen die met gezag zijn bekleed, of een combinatie van beide. Waarom hebben bepaalde imaams / voorzitters toch niet anders gehandeld ?

Alhamdulillah! Gelukkig zijn er ook imaams die een Islamitisch juist besluit hadden genomen om de moskeeën niet te sluiten en o.a. de diensten door te laten gaan op basis van de Shariah en aangepast aan de Surinaamse situatie met in achtnememing van de covid-19 maatregelen. Allah (swt) heeft ons de hele maand Ramadan geschonken.Van ‘itikaaf’ tot het Eid ul fitre gebed is normaal en goed verlopen.

 Een ander opmerkelijk feit is dat religieuze voorgangers, enkelen uitgezonderd, hun achterban direct in de steek hebben gelaten. Het direct stoppen van de gang naar de moskee was het eerste en tegelijkertijd ook het laatste wat deze imaams deden. Zij gaven verder geen enkele instructie aan hun volgelingen wat zij moeten doen om deze periode op (Islamitisch) verantwoorde wijze door te brengen. De technologie (online lessen en moed inspreken, tv programma’s met duidelijke boodschappen etc. ) werd niet eens aangesproken. Op zulke momenten hebben wij echte leiders nodig met leiderschapskwaliteiten, die in de Islamitische frontlinie gaan staan. Geen enkele imaam of Islamitische leider hebben wij tot nog toe gezien. Nog onbegrijpelijker is het feit dat zelfs op het moment toen er nul  (0)covid patienten in Suriname waren en het samenscholingsverbod was versoepeld naar 50 personen, dachten deze imaams er niet aan om de gang naar moskee te openen.

Los van het feit dat het bij dit soort religieuze leiders /voorzitters ernstig schort aan kennis/ kunde en leiderschaps kwaliteiten, zijn zij ook slachtoffer van het collectief mentaal koloniaal erfgoed, waardoor zij alles direct domweg overnemen van het buitenland, zonder na te rekenen of het wel in de Surinaamse context past. ( Als de moskee in Nederland en Indonesie gesloten is, moet dat ook voor Suriname. ) Hun grootste valkuil is echter de vraag of zij geen verlengstukjes zijn verworden van de politiek. Dit is een gevaarlijke zaak voor de samenleving. Bij deze onze eerste vraag  aan de nieuwe politieke orde in Suriname om geen gunsten ( percelen, vergunningen etc. ) te geven aan geen enkele religieuze leider, in ruil voor stemmen van die bepaalde organisatie. U helpt daarmee alleen moraal en ethiek ( van het beetje dat nog overeind staat )  in ons land nog verder kapot te maken. Juist moeten zulke religieuze leiders zichtbaar gemaakt worden en uit het systeem gehaald worden. Dit zou bij wet geregeld moeten worden. Kijk dit is nu een duidelijke stap om moraal en ethiek te herstellen. Heeft de nieuwe politieke orde de durf om dit te doen of gaat  zij  gelovigen creëren die de politiek gehoorzamen i.p.v. de Schepper ? Geld verdienen wij terug. Hoe staat het met moraal en ethiek ?  Wij zullen de nieuwe politieke orde, in het Surinaams belang, op dit punt monitoren. Zo heeft u pas dan gezag afgedwongen … dit zijn ook diegenen die met gezag zijn bekleed ! ‘Fi Sabilillah ’

N. Walie  Taus

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: