Ecologisch duurzame en milieuvriendelijke omgeving

Henry R. Ori

Wij bespreken de zevende van de 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de VHP, met als titel: “een ecologisch duurzame en milieuvriendelijke omgeving”.

De overheid heeft daarom twee belangrijke taken. In de eerste plaats dient de overheid een stevig signaal af te geven door zelf het goede voorbeeld te geven. Bureaucratie en administratieve lasten mogen nooit een belemmering vormen om mensen in staat te stellen om een positieve bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. In de tweede plaats moet er meer bewustzijn gecreëerd worden voor de kwaliteit van leven van toekomstige generaties: voor het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent dat wij bij besluiten meer naar de lange termijn dan naar de korte termijn kijken. En voorbij het kortzichtige eigenbelang moeten durven te denken. Wij zetten in op groene groei, waarbij onze economische activiteiten in balans moeten zijn met de last die wij leggen op onze natuurlijke leefomgeving. De milieudruk van Suriname op de rest van de wereld is relatief klein. Desalniettemin zullen we lokaal moeten werken aan beperking van de uitstoot van broeikasgassen, het dumpen van zware metalen in water en de daling van totale afvalproductie door in te zetten op milieuefficiëntie van productieprocessen.  

De kwaliteit van onze ecosystemen

De kwaliteit van onze ecosystemen en van de atmosfeer zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van leven van generaties die na ons komen. De landelijke blootstelling aan de hoeveelheid kwik is een punt van aandacht, omdat het de levensverwachting aanzienlijk verkort. Voor wat betreft de thema’s klimaat, energie alsmede biodiversiteit zijn de ‘zorgen voor morgen’ eveneens onverminderd groot.

Onze bouwsector moet duurzamer en er zijn al enkele goede voorbeelden waarneembaar waar de bebouwde omgeving zelfvoorzienend is in de energiebehoefte en watergebruik. Dat is nu nog de uitzondering, maar zou zo snel mogelijk de norm moeten worden

Steeds vaker wordt de vraag gesteld of de hoge kwaliteit van leven ook op de lange termijn mogelijk is voor toekomstige generaties. Wij zullen daarvoor moeten strijden, want als wij zo doorgaan als nu treffen wij onze kinderen en kleinkinderen. Wij zien daarbij dat burgers graag iets willen doen voor hun medemens en leefomgeving, mits zij daartoe in staat worden gesteld. De Kwaliteit van leven gaat echter meer dan alleen over welvaart. Het gaat ook over onze leefomgeving. Over de manier waarop wij omgaan met menselijk kapitaal (mensen met hun talenten, ambities en verwachtingen) en over de manier waarop wij omgaan met natuurlijk kapitaal (de natuur, de aarde en grondstoffen).

Bewustmaken van burgers voor het leven in een duurzame samenleving

Iedere burger heeft het recht op een evenredig aandeel in de schaarse natuurlijke hulpbronnen, nu en in de toekomst. De economie staat in dienst van het milieu en van het welzijn, en het geluk van de mens. Suriname is gezegend met veel natuur en biodiversiteit, waar wij trots op mogen zijn. Echter, de balans tussen economie, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling, maar ook vanwege klimaatverandering, vraagt om scherpe politieke keuzes voor onder andere duurzame landbouw, duurzame natuurontwikkeling, milieuvriendelijke mobiliteit (bv. auto’s op elektriciteit i.p.v. benzine tegen 2028) en duurzame energieproductie.

De VHP is voorstander van meer toepassing van zonne-energie in de huishouding bij de burgers en gaat voor de opwekking van schone hydro energie.  De waterkracht potentie en mogelijkheden moeten worden bestudeerd ten behoeve van het Afobakka stuwmeer. We gaan de goudsector en de houtsector in het belang van de natuur en de inkomsten, moeten herstructureren en ordenen. De groene politiek zal ervoor zorgen dat voedsel, natuur, recreatie, toerisme, zorg, schone lucht, e.d. binnen bereik van iedereen zijn en dat wij er tegelijk goed aan verdienen. De VHP zal bewust omgaan met onze natuur en een prettige leefomgeving stimuleren zodat Suriname ook leefbaar zal zijn voor generaties na ons. Wij willen de natuur industrie vooral inzetten voor de binnenlandbewoners om hun eigen verdiencapaciteit te verhogen en te kiezen voor een duurzamer bestaan.

Hier gaan we voor

De VHP stelt voor de volgende acties bij het zevende programma in het vooruitzicht:

1.De verdiencapaciteit van de natuur, biodiversiteit en ecosystemen worden een belangrijk onderdeel van de groene economie van Suriname. Te denken valt aan bijv. onderzoek en productie van natuurgeneesmiddelen, verkoop van CO2 certificaten, duurzaam bosbeheer, productie van niet-houtproducten uit het bos (zoals podosirie, olie en vetten), e.d.

2. Er komt een landelijk programma voor duurzame agro productie.

3. Er komt een herstelprogramma voor de natuur (bossen binnenland; mangrove bossen kust, kwikvervuiling, landvernietiging binnenland) i.v.m. klimaatverandering c.q. zeespiegelstijging.

4. De ontwikkeling van landelijke campagne voor duurzame ontwikkeling naar verschillende doelgroepen: burgers, bedrijfsleven, consumenten en producenten voor bewustwording van omgaan met natuur.  

5. Milieuvriendelijke projecten zullen worden gestimuleerd z.a. zonne- energie, bio-energie, hydro energie, eco- en agrotoerisme, het terugdringen van plastic gebruik en stimuleren van de groene technologie.

6. De wetgeving zal worden aangepast om onze natuurlijke hulpbronnen duurzamer te beheren z.a. mijnbouwwet, milieu- en natuurwet, kustwet, waterwet, verdere instelling product- en waterschappen (z.a. rijst, visserij, melkvee, pluimvee, groente- en fruit)

De VHP staat voor: Knappe koppen, Brede schouders, Sterke benen en Actieve handen

Voor contact met de VHP, Mr. Jagernath Lachmonstraat 130, Paramaribo – Suriname, Telefoon: 494497/463939

Email: [email protected]

Website: www.vhp.sr

FB: www.facebook.com/VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: