Minister Hoefdraad wordt corruptie, overtreding Bankwet, oplichting en ambtsverduistering verweten

Van Trikt heeft gezongen als een kanarie

Sedert het verzoek van 28 januari 2020 van de Centrale Bank van Suriname (CBVS) om een strafrechtelijk onderzoek te starten tegen haar governor Robert-Gray van Trikt is heel wat boven water gekomen. Dit komt voornamelijk door het feit dat Van Trikt, geconfronteerd met alle harde bewijsmiddelen, heeft gezongen als een kanarie. Uit het voorlopig onderzoek van het Speciaal Onderzoek Team is komen vast te staan dat alle strafbare feiten in nauwe en bewuste samenwerking met minister Gilmore Andre Hoefdraad zijn gepleegd.

In een overeenkomst, gedateerd 9 september 2019, werd aangegeven dat de CBVS  momenteel een mogelijkheid bekijkt om een waarderings- en billijkheidsadvies te verkrijgen van de royaltyrechten uit Rosebel Goldmines NV en ondersteuning heeft gevraagd van Clairfield Benelux NV Verder, dat CBVS in samenwerking met de Surinaamse overheid wil komen tot een schuldsanering. Voorgesteld werd om het royaltyrecht van 6,5% voor 10 jaren in zekerheid te plaatsen bij de CBVS.  Deze overeenkomst is op 18 september 2019 ondertekend door Van Trikt.  Bij de politie heeft Van Trikt verklaard dat deze overeenkomst in afstemming met Hoefdraad, is ondertekend. Alhoewel Hoefdraad ontkend heeft in zijn verklaring op de hoogte te zijn geweest van de afspraken tussen de CBVS en Clairfield Benelux, is dit klaarblijkelijk een leugen. Op 11 oktober 2019 werd een missive ondertekend door de voorzitter van de raad van ministers, vp Ashwin Adhin,  waarin aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen te kennen werd gegeven dat de regering heeft besloten dat de royalty’s, welke Rosebel Gold Mines NV afdraagt aan Grassalco en de 2% van het goud dat Iamgold Rosebel Goldmines afdraagt aan Grassalco, voor de duur van 15 jaren zal worden afgedragen aan de CBVS. Dit besluit is ingegaan op 1 oktober 2019 en eindigt op 1 oktober 2034. Hoefdraad was wel degelijk op de hoogte van deze overeenkomst, anders had hij geen goedkeuring kunnen verkrijgen van de RvM.

Op 01 november 2019 wordt er tussen Hoefdraad en Van Trikt een overeenkomst ondertekend, inhoudende dat de Staat ingaande 01 november 2019 voor de duur van 15 jaar en wel tot 01 november 2034 zijn royalty’s die Grassalco NV verkrijgt van Iamgold, voortvloeiend uit de Delfstoffenovereenkomst d.d. 7 april 1994, afdraagt aan de CBVS. In de overeenkomst zijn de verwachte inkomsten gecalculeerd tot een totaalbedrag van USD 300 miljoen. Deze overeenkomst is zogenaamd bedoeld om alle schulden die de Staat heeft bij de CBVS  aft te lossen, alsmede de overschrijding op lopende rekeningen.

Verstrekking valse informatie aan regeringscommissaris

Uit het onderzoek blijkt dat deze constructie is bedacht door Hoefdraad en dat hiermee in strijd is gehandeld met de Bankwet. Alhoewel Hoefdraad deze handelingen ontkend zijn er voice apps in het bezit van de politie, waarop Hoefdraad deze constructie haarfijn uitlegt aan regeringscommissaris van de CBVS, de heer Kirpalani Vidjai.  In deze voice app geeft Hoefdraad ook aan dat in de onderhandelingen met Oppenheimer een borgstelling nodig is om de lening te kunnen krijgen. Hoefdraad heeft toen de royalty’s, die rechtens de CBVS toebehoren, als borg gegeven voor een tweede lening. Dit gedrag is vooral verwerpelijk, omdat Hoefdraad vanaf het eerste moment wist dat deze tweede borgstelling vals was, aangezien de royalty’s de CBVS  toebehoren.  In dezelfde voice app laat Hoefdraad weten dat hij weer met Oppenheimer aan het onderhandelen is om midden maart 2020 een lening (zonder een borgstelling) aan te gaan, waarbij die van december 2019 meteen wordt afgelost. Hoefdraad heeft hierdoor doelbewust onjuiste informatie verstrekt aan Kirpalani, toen die vragen begon te stellen over het dubbel verpanden van de royalty’s.

Van Trikt beetgenomen door Hoefdraad

Op grond van de overeenkomst van 01 november 2019 heeft Hoefdraad op 5 verschillende dagen in totaal SRD 2,216,729,120.00 (miljard) getrokken van de CBVS. Deze trekkingen zijn door Hoefdraad geaccordeerd. Hieruit werd ook de lening van de overheid bij de Hakrinbank en de VCB afgelost. Het gaat om een totaalbedrag van Euro 80.536.666,67 omgerekend naar SRD tegen een koers van 8,359. Van Trikt heeft de betaling van deze 2 leningen van de Staat voortgang doen vinden, terwijl hij wist dat Hoefdraad de royalty’s van de CBVS voor een tweede borg had aangeboden en dat hij 90 dagen had om dit te corrigeren.  Van Trikt verklaart dat hij zich beetgenomen voelt door Hoefdraad.

Wurgcontract

Hoefdraad ontkent op de hoogte zijn van de afspraken betrekking hebbende op de overeenkomsten tussen Van Trikt en Clairfield Benelux, maar hij gebruikt wel informatie afkomstig van deze afspraken om de overeenkomst van 01 november 2019 te laten opmaken. Ook uit (whatsapp) voice berichten tussen Van Trikt en Hoefdraad blijkt dat hij wel degelijk op de hoogte was van de afspraken en aanwijzingen heeft gegeven om zaken zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. De vergoeding aan Clairfield was Euro 2.500.000, waarvan bij de ondertekening gelijk Euro 1.250.000 is betaald met de voorwaarde dat ongeacht de uitkomst van de opdracht, de CBVS verplicht is tot betaling van het overeengekomen bedrag. Hier is dus duidelijk sprake van een wurgcontract. De CBVS  heeft hierbij in strijd met artikel 16 van de Bankwet gehandeld. Van Trikt blijft erbij dat zulks in nauwe en bewuste samenwerking met Hoefdraad is gedaan.

Verkoop van overheidsgebouwen

Op 10 mei 2019 is een overeenkomst “Project prodigy Valuation of the Assets of the Government of Suriname” getekend. Conform deze overeenkomst zal de CBVS mogelijkheden nagaan om een waardering te verkrijgen van alle belangrijke activa en participaties van de Staat, vallende onder het aandeelhoudersbeleid. Clairfield Benelux zou hierbij ondersteuning geven. Hoefdraad heeft hierbij bezittingen van de Staat zodanig hoog laten waarderen, dat hij daardoor gelden kon trekken bij de CBVS en daardoor heeft Van Trikt in strijd met artikel 18 van de Bankwet gehandeld. Hoefdraad gebruikte een strategie om 17 overheidspanden “te verkopen” aan de CBVS. In het schrijven waarin deze panden worden opgesomd, wordt er aangegeven door Hoefdraad dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van Euro 45 miljoen. Uit het onderzoek is gebleken dat deze panden nimmer zijn getaxeerd. Genoemde panden zijn ook nimmer overgedragen aan de CBVS, terwijl de betalingen reeds hebben plaatsgevonden aan Hoefdraad. Hoefdraad en Van Trikt hebben zich hiermede schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 18 en 21 van de Bankwet, alsook artikel 386 jo 67 en 423 van het Wetboek van Strafrecht (oplichting/ ambtsverduistering).

Voor 3 van de panden was er reeds een koop– en verkoopovereenkomst opgemaakt, waarbij mevrouw Woei L., in haar hoedanigheid van directeur van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer is opgetreden als “verkoper” en Van Trikt als governor van de CBVS als koper. Met de aankoop van de panden hebben Van Trikt en Hoefdraad zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 18 lid 4 van de Bankwet, alsook artikel 13 van de Anticorruptiewet.

error: Kopiëren mag niet!