Politieke Profielen: Ivanildo Plein (NPS)

Wie is Ivanildo Plein?

Ivanildo Plein is een 39-jarige jonge ondernemer en politicus met een duidelijke visie en bewezen daadkracht. Ik ben een integere en eerlijke jongeman, die zeer vooruitstrevend is en graag anderen aanspoort en waar mogelijk ondersteunt om ook succesvol te zijn.

Als jonge ondernemer, social worker en politicus weet ik als geen ander welke uitdagingen jongeren tegenkomen op hun pad naar zelfstandigheid en ontwikkeling. Op zeer jonge leeftijd ben ik daarom gestart met het empoweren van deze doelgroep. Als oprichter en Voorzitter van de Stichting Jongeren van Flora en Omgeving (SJOFLO) sta ik al jaren ten dienste van samenleving, middels het uitvoeren van diverse “Community Development” projecten.  Verder heb ik in de voorbije jaren gefunctioneerd als Ressortraadslid van Flora 2005-2010, Districtsraadslid van Paramaribo (2015-2020) en nu heb ik de gelegenheid om mijn bijdrage te gaan leveren op DNA-niveau.   

Waarom ben je in de politiek gestapt?

“Ik ben sinds 1998 actief in de Nationale Partij Suriname (NPS). Deze partij is mijn eerste keus en zal ook mijn laatste stop zijn. Ik zie mezelf als een standvastige NPS’er. Mijn politieke carriere begon ik bij “ De Nieuwe Horizon”, een onderafdeling van de NPS te Welgelegen, toen o.l.v. mevr. Mr. Ruth Wijdenbosch.

Ik ben in de politiek gestapt om mijn bijdrage te leveren aan de noodzakelijke ontwikkeling die Suriname moet ondergaan. Vanwege mijn gevoel van Vaderlandsliefde, visie en geloof in eigen kunnen, was ik van mening dat ik de politiek in moest als ik een verandering wilde brengen.  

Vandaar mijn gezegde vanaf toen: “Politics is a Step Towards a Better Future for a Nation!!!”.

Waarom heb je voor de NPS gekozen?

De keuze voor de NPS is ongedwongen. Ik heb de keus gemaakt voor de NPS om 5 redenen:

 1. Ik ben de ideologie van de partij nagegaan en kon mij volledig terugvinden in de sociaal-democratische beginselen van de NPS;

 2. De NPS heeft steeds bewezen waarden en normen hoog in het vaandel te houden, hetgeen wij als natie, zeker in deze tijd, hard nodig hebben;

 3. De NPS is tot nu toe de enige partij die leiders heeft voortgebracht die vaderlandsliefde vooropstelden, geen strafbare feiten op hun naam hebben en altijd een visie hebben om het land te ontwikkelen. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de NPS een niet te evenaren rol heeft gehad bij alle momenten waarbij Suriname een positieve ontwikkeling doormaakte;

4. Verder heeft de NPS deskundigen met ruime ervaring in huis, die voor ontwikkeling kunnen zorgen. Dat heeft zij immers ook altijd bewezen, toen zij regeerverantwoordelijkheid had;

5. Het sterk leiderschap van Johan Adolf Pengel, Henck Alfonsius Arron, Runaldo Ronald Venetiaan en nu Gregory Allan Rusland heeft mij geïnspireerd. 

Wat wil je voor het volk doen als je gekozen bent?

Vanwege mijn achtergrond, ervaring en sociale bewogenheid en empathie wil ik mij, als ik gekozen word, sterk maken voor de speerpunten: Jongeren en Ontwikkeling.  Vanuit mijn overtuiging dat de jongeren c.q. de jeugd, de basis is voor de ontwikkeling van ons land, is het voor mij belangrijk om dit fundament te verstevigen en te bestendigen. Immers, je kan geen deugdelijk huis bouwen op een zwak fundament. We moeten middels deugdelijk beleid, aan deze doelgroep de mogelijkheid bieden om zich op sociaal-economisch vlak te ontplooien. Om hier invulling aan te geven wil ik mij gaan toeleggen op de volgende onderwerpen: Ondernemerschap, Onderwijs, Huisvesting en het vraagstuk Armoede.

Ondernemerschap: Het ondernemerschap onder deze doelgroep moet verder worden gestimuleerd. Suriname heeft meer behoefte aan ondernemers en zeker jonge professionele ondernemers die innovatieve diensten en producten aan de man kunnen brengen. Onze jongeren hebben potentie en voldoende ideeën voor een onderneming. Wat vaak genoeg een obstakel is, is de omgeving waarin dit tot uitvoer moet worden gebracht. Denk hierbij aan de economische situatie in ons land, schommelende koersen, beperkte mogelijkheden om te lenen, hoge rentes, maar ook simpele zaken als geloof en vertrouwen. Ik pleit voor drempelverlagende beleidsmaatregelen, die jongeren met een goed businessplan in de gelegenheid stellen om hun doel als ondernemer te realiseren. Hierdoor zal de productiesector een “boost” krijgen, werkgelegenheid worden gecreëerd maar ook het eigen productaanbod op de markt worden vergroot.  Alhoewel ik alle geloof heb in de slogan ”Sranan sani, wi sani” heb ik voor het Surinaams ondernemerschap mijn eigen slogan gemaakt “Gi grantangi, na Sranan sani”.Onderwijs: Onderwijs verdient een betere plaats op onze prioriteitenlijst. Onderwijs is van eminent belang bij de ontwikkeling van zowel het individu als het land. Ik heb voor mezelf 4 belangrijke issues geïdentificeerd waar we aan moeten werken:

• Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe. Ons onderwijssysteem moet inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen en “The Mindset” van de jonge generatie. Innovatie in ons onderwijs noemen we dat. Dit zal niet alleen de toegankelijkheid van het onderwijs vergroten, maar het ook interessanter maken voor de jeugd;

• Verder moet ons onderwijs beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Ons beleid moet erop gestoeld zijn om beroepsgerichte en competente burgers af te leveren t.b.v. de arbeidsmarkt. In deze tijd hebben organisaties niet veel aan “boekenkennis” maar aan vaardigheden. Ik zie, om dit te realiseren, ruimte om het Public Private Partnership tussen het ministerie van Onderwijs en het bedrijfsleven verder uit te diepen;

• Er moet aandacht besteed worden aan het 2e kans onderwijs. Jongeren die wegens omstandigheden de school vroegtijdig hebben verlaten, moeten een 2e kans krijgen. Het onderwijs zal ook voor deze groep moeten zijn. Dit geldt ook voor jongeren die terug moeten in de maatschappij. Het resocialisatiebeleid zal afgestemd moeten worden op het onderwijssysteem, want ook deze jongeren verdienen een kans zich te ontwikkelen.                 

Huisvesting: Een ieder heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Anno 2020 is dit een luxe geworden, terwijl dat vóór 2010 een must was. Denk aan het LISP 1, 7% lening, 5% lening, huizenbouwprojecten in de verschillende wijken die toen zijn uitgevoerd. Vanwege de verhoogde prijzen is het een enorme uitdaging om een huis te bouwen. Het zijn voornamelijk de jongeren en de minderbedeelden die hiervan de dupe zijn. Het blijkt dat niet alleen de mensen uit de zogenaamde lage inkomensgroepen niet langer in staat zijn deze investering aan te gaan, maar ook zij die een hogere opleiding hebben en een redelijk inkomen genieten. Ik wil mij sterk maken om voor de jongeren en zeer zeker de sociaalzwakkeren onder ons te pleiten dat zij in aanmerking komen voor betaalbare woningen gestoeld op inkomensniveau.

Armoede: Dit vraagstuk gaat dwars door alle doelgroepen heen en niet alleen de jongeren. De wet minimumloon, die een hulpmiddel moest zijn om armoede tegen te gaan, heeft onvoldoende dit vraagstuk helpen oplossen. Bij het zoeken naar gerichte oplossingsmodellen, zullen alle stakeholders betrokken moeten worden, om hun ondersteuning te geven. Bij het vraagstuk armoede zal zelfs op CBO niveau een bijdrage geleverd moeten worden.

Wat moet de partij als eerste aanpakken?

Op dit moment is het belangrijkste, het vertrouwen winnen van de Surinaamse samenleving alsook van partners om ons te helpen kruipen, beter gezegd te klauteren uit het dal waarin wij terecht zijn gekomen als land. Kortom het vertrouwen winnen om gezamenlijk onze economie weer gezond te maken. 

De NPS zal de financiële situatie als eerste moeten aanpakken, maar daarnaast ook tegelijk moeten werken aan het onderwijs, de gezondheidszorg en de veiligheid. De NPS zal het volk moeten leiden vanuit de huidige situatie naar één waar er sprake is van ontwikkeling voor ons allen. De NPS zal het volk moeten begeleiden in het brengen van de noodzakelijke offers om uit dit dal te komen. Gedurende deze periode moeten we er voor zorgdragen dat de zwaksten in de samenleving beschermd worden.Het getij moet gekeerd worden voor ons allen, Time for Change  for a better Future !!! … Mek wi Set’ Su, BAKA !!!

error: Kopiëren mag niet!