Meer productieve bedrijven met voldoende werkgelegenheid

Henry R. Ori 

We bespreken de vijfde van 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de VHP met als titel: “Meer productieve bedrijven met voldoende werkgelegenheid”.

Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo. Niet alleen in technologie en organisatie: ook in normen en waarden. Dat vraagt om toekomstgerichte politiek. Een overheid die niet afremt maar stimuleert. VHP is gericht op duurzame ontwikkeling van ondernemerschap en stimulering van de productie. We gaan meer moeten gaan verdienen om de agenda voor duurzame ontwikkeling in het land te garanderen. Duurzaamheid is een voorwaarde voor economische ontwikkeling. 

Het zorgen voor voldoende werkgelegenheid voor jongeren die van school komen vormt een grote uitdaging. De overheid kan niet veel mensen meer opvangen en dus zullen de bedrijven voor de werkgelegenheid moeten zorgen. Stimuleren van ondernemerschap wordt een speerpunt van beleid. Suriname staat op de 162e plaats in de wereld v.w.b. het doen van business (zaken), terwijl Jamaica bijvoorbeeld op de 71e plaats staat. De komende jaren zal Suriname een grote inhaalslag moeten maken richting verhoging van de productiviteit in alle sectoren voor het voldoen aan de lokale behoeften en voor het verdienen van de USD, door de export. Er zijn sectoren die zonder meer de potentie voor groei hebben zoals de agrarische sector en agro-industrie, toerisme, dienstverlening (ICT), kleine industrie, mijnbouw, energie, e.a. 

Stimuleren van het ondernemerschap

Belangrijk is dat het opzetten van nieuwe bedrijven wordt vereenvoudigd (minder administratieve lastendruk) en ondersteund door snelle afgifte van vergunningen, installatie van nutsvoorzieningen, makkelijke kredieten, een vlot en transparant belastingsysteem, fiscale maatregelen en andere zaken die het doen van zaken belemmeren. De VHP zal gunstige productievoorwaarden willen en moeten garanderen, vooral voor startende ondernemers en jongeren, zoals goede infrastructuur, beschikbare grond en watervoorziening, belastingfaciliteiten zoals vrijstelling c.q. mogelijke vermindering van invoerrechten op kapitaalgoederen en inputs, w.o. machines en meststoffen. Micro-, kleine- en middelgrote bedrijven vormen een belangrijke bestandsdeel van onze economie en verschaffen de meeste werkgelegenheid en zullen gefaciliteerd worden middels een speciaal fonds met begeleiding van de ondernemers en marktonderzoek.  De toegang tot overheidsfaciliteiten dient voor de ondernemingen eenvoudig zijn en de overheidsloketten moeten burgelijk vriendelijker gaan opereren. Het beleid ten aanzien van startende ondernemingen dient voorwaardenscheppend te zijn, , aangevuld met kredieten, subsidies en training. De VHP wil dat zoveel als mogelijk bedrijven zich ontwikkelen tot op internationaal niveau met certificering. Convenanten met de verschillende bedrijfstakken verdienen de voorkeur boven wetgeving. Convenanten het bedrijfsleven de mogelijkheid om die maatregelen te nemen die praktisch werkzaam zijn. De overheid bevordert dat bedrijven zich verantwoorden voor sociale en ecologische gevolgen van hun activiteiten. 

Intrapreneurschap stimuleren

Ondernemingen zorgen voor welvaart en werkgelegenheid. Het is de taak van de overheid om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en startende ondernemers voldoende te begeleiden, zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken. Als we van Suriname een innovatieve samenleving willen maken dan hebben we niet alleen behoefte aan klassiek ondernemerschap, maar ook aan intrapreneurship, of ondernemerschap binnen bestaande organisaties (overheid, NGO’s en bedrijfsleven). Intrapreneurship maakt het organisaties – zowel bedrijven als non-profits – mogelijk om effectief te blijven in een snel veranderende omgeving. Nochtans is intrapreneurship noodzakelijk om tot duurzame vernieuwing te komen in organisaties: bestaande producten of diensten worden verbeterd of uitgebreid, nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Bovendien verfijnt en verbetert intrapreneurship interne processen zoals administratieve systemen, productie-, verkoop- en marketingmethoden. Innovatief werkgedrag bij de ambtenaar, de ondernemer – de definitie van intrapreneurship in onze optiek– bestaat uit nieuwe ideeën bedenken, ze promoten (anderen binnen de organisatie overtuigen van de relevantie ervan) en tot slot ze realiseren. Werknemers met een proactieve persoonlijkheid staan open voor verandering, gaan op zoek naar nieuwe kansen, tonen initiatief en zijn gemotiveerd om veranderingen tot een goed eind te brengen. Proactief gedrag bestaat dan weer uit het nemen van verantwoordelijkheid en uit strategisch scannen: speuren naar kansen om de organisatie beter af te stemmen op de veranderende omgeving. Werknemers met zowel een proactieve persoonlijkheid als proactief gedrag vertonen een grotere mate van innovatief werkgedrag. Ze bedenken, promoten en realiseren meer ideeën. Het strategisch scannen van de externe omgeving, waar het veel organisaties in Suriname aan ontbreekt, kan aangemoedigd worden door werknemers buitenlandse congressen te laten bijwonen, best practices te verspreiden en trends op te volgen, bij voorkeur binnen formele structuren. Ook met de juiste opleiding en training kan ondernemerschap bij werknemers worden gestimuleerd en hen bewustmaken van de manier waarop ze kunnen bijdragen tot innovatie. Het ontbreekt nu vaak aan prioriteit, middelen, ruimte en tijd bij werkgevers. Het belang van ondernemerschapsonderwijs wordt (op verschillende managementniveaus) te weinig onderkend.

Hier gaan we voor

De VHP stelt voor de volgende acties bij het vijfde programma in het vooruitzicht:

1.Ondernemers en exportbedrijven in Suriname zullen incentives krijgen om de productie/export te vergroten en banen te creëren middels de ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten en toegang tot kredieten. 

2.In goed overleg met het bedrijfsleven komt er een nieuw ondernemingsbeleid voor investeerders: de 10 thema’s voor “ease of doing business” zullen worden aangepakt. 

3.Investeren in ICT-infrastructuur voor ondernemerschap en productie zal verder worden ontwikkeld. 

4.Micro-, kleine- en middelgrote bedrijven in de verschillende districten zullen gefaciliteerd worden middels een speciaal fonds met begeleiding van de ondernemers en marktonderzoek. Ook dienen er fiscale voordelen te zijn voor startende ondernemers. 

5.Vergunningen voor grond, mijnbouw, visserij, landbouw en andere vergunning gebaseerde aanvragen voor productie, industrie, en de bouw, worden transparant gemaakt en worden binnen 3 maanden afgehandeld; zowel voor lokale als internationale investeerder.

6. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven werken we aan een dynamische agenda voor het oplossen van geïdentificeerde aandachtspunten om ondernemerschap te versterken (aandacht, begrip en waardering voor ondernemerschap en ondernemende vaardigheden komt). 

De VHP staat voor: Knappe koppen, brede schouders, sterke benen en actieve handen

Voor contact met de VHP, Mr. Jagernath Lachmonstraat 130, Paramaribo – Suriname, Telefoon: 494497/463939

Email: [email protected]

Website: www.vhp.sr

FB: www.facebook.com/VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: