Chan Santokhi: “Regeringswet voor uitzonderingstoestand moet geen vrijbrief zijn”

“De huidige regering heeft geen karakter van hoog democratisch gehalte”

In gesprek met Dagblad Suriname zegt de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Chan Santokhi, dat zijn partij op de hoogte is gesteld van het voornemen van de regering over een ontwerp ‘machtigingswet’ voor het afkondigen van een burgerlijke uitzonderingstoestand in het kader van de Covid-19 situatie. De regering is van plan een inhoudelijke wet dat de verschillende niveaus van veiligheid en risico bij calamiteiten regelt, in te dienen bij De Nationale Assemblee. Volgens Santokhi moet er breed overleg zijn met sociaal-maatschappelijke organisaties, omdat de maatregelen ingrijpend zijn voor de samenleving

Gesprek met DNA-voorzitter

Santokhi geeft aan dat de voorzitter van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, de vorige week verschillende fractieleiders gebeld heeft om te informeren dat de regering voornemens is om 2 wetten te maken. Eén is een machtigingswet om de uitzonderingstoestand af te kondigen en de tweede zou de maatregelen bevatten die zouden moeten gelden in de uitzonderingstoestand. Deze wetten zouden door de regering ingediend worden. Men wilde de inzichten hebben van de politieke partijen. De VHP heeft tot nog toe maar één wet ontvangen, een conceptwet over de uitzonderingstoestand. De inhoudelijke wet ontbreekt tot nu toe, wat er zou moeten gebeuren en wat de sancties zijn onder andere, heeft de VHP niet gezien.

Standpunt VHP

De standpunt van de VHP is duidelijk stelt Santokhi. “Het parlement moet nauw betrokken zijn in het geheel. Het mag niet zo zijn dat het parlement geen grip meer heeft op de maatregelen van de regering. De bescherming van mensenrechten moet gewaarborgd zijn. De VHP heeft tot nu toe constructief de door de regering voorgestelde maatregelen ondersteund om besmetting met het Coronavirus tegen te gaan, inclusief de recent aangekondigde maatregelen, en het Surinaamse volk opgeroepen nauwkeurig de richtlijnen volgen. De VHP is echter van oordeel dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met het afkondigen van maatregelen die fundamentele vrijheden rechten zullen beperken van de Surinaamse bevolking.”

Geen noodzaak tot uitzonderingstoestand

“De vraag roept zich op of het wel noodzakelijk is nieuwe wetten uit te vaardigen, terwijl het bestaande wettelijk kader en daarop betrekking hebbende regelgeving voldoende ruimte bieden om de corona situatie te beteugelen. De situatie in ons land noodzaakt ons allen om alert te blijven en sociale afstand te bewaren en de hygiënische voorzorgsmaatregelen te treffen, maar het is niet van dien aard dat speciale burgerlijke uitzonderingstoestand moet worden ingesteld. Tot nu toe is nergens in de wereld, ook daar waar er sprake is van een crisis, speciale burgerlijke uitzonderingswetgeving uitgevaardigd. Wij moeten daarom deze voorstellen zorgvuldig beoordelen.”

Garanties

Santokhi stelt dat er garanties moeten zijn. “De mensenrechten en rechtszekerheid moeten gegarandeerd zijn. De huidige regering heeft geen karakter van hoge democratische gehalte. In het parlement komt men last minute met wijzigingen in wetten die vergaand zijn en de samenleving en economie ontwrichten. Deze wet moet een oogmerk van zuiverheid hebben. Met name het moet duidelijk zijn welke additionele beperkingen de regering de bevolking wenst  op te leggen. Het moet duidelijk zijn dat de uitzonderingstoestand een beperkt oogmerk moet hebben. De duur van de deze burgerlijke uitzonderingstoestand, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het van beperkte duur zal zijn omdat wanneer de gezondheidssituatie beheersbaar is geworden, deze wet niet meer relevant zal zijn.”

Waarborging

De maatregelen moeten gelden om zuiver het Coronavirus tegen te gaan. “De wijze waarop de regering beoogt uitvoering te geven, dus het managementvraagstuk en de sancties die zullen gelden bij overtreding moeten duidelijk zijn. Directe betrokkenheid van De Nationale Assemblee, via de voorzitters en fractieleiders in het crisisteam voor de monitoring van de uitvoering, alsmede het belang van breed maatschappelijk overleg draagvlak in deze is noodzakelijk. Het verschaffen van waarborg en ter garantstelling dat de fundamentele vrijheden en rechten niet oneigenlijk beperkt of gekortwiekt zullen worden is van essentieel belang. Het ontwerp mag in ieder geval op geen enkele wijze in strijd zijn met de bepalingen die in de grondwet van de Republiek Suriname zijn opgenomen.”

Geen vrijbrief

Santokhi benadrukt tenslotte dat met deze wet de regering geen vrij spel moet krijgen om beperkingen tegen het volk op te leggen. “De burger moet niet geconfronteerd worden met willekeur. De periode moet heel goed afgeschermd worden. Rechten mogen niet vertrapt worden. Het zal voor korte duur moeten zijn. Deze wet mag geen vrijbrief zijn voor de regering om maatregelen te treffen die schadelijk zijn voor de samenleving. Men mag geen economische maatregelen gaan treffen en wetten ter zijde te leggen. En om aan het geld van het volk en Centrale Bank te komen. In ieder geval moet het uitsluitend zijn om strijd te leveren tegen het coronavirus.” Voor de VHP zijn van belang dat rechtszekerheid gegarandeerd wordt en tevens dat voorkomen wordt dat een dergelijke wet resulteert in onwettige handelingen vanuit de regering en zelfs machtsmisbruik.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: