Goed draaiende scholen, met meer ontplooiingsmogelijkheden voor de jeugd

Henry R. Ori

We bespreken de vierde van de 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de VHP met als titel: “ Het gaat om goed draaiende scholen en met meer ontplooiingsmogelijkheden voor de jeugd”. De armoede in Suriname hangt nauw samen met de lage kwaliteit van het onderwijs en het feit dat niet iedereen gelijke kansen heeft. Wij willen werken aan het ideaal van meer gelijkheid in de samenleving door invoering van gratis onderwijs dat aan alle kinderen kansen biedt om hun talenten en ambities te ontplooien, ongeacht hun herkomst, sekse of sociale klasse. Daarom gaan we werken aan doelmatige en rechtvaardige spreiding van schooltypes en scholen, optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs in de verafgelegen ge:bieden/districten. Dit inclusief nieuwe onderwijswetgeving, modernisering van alle scholen in alle districten en op alle niveaus, en zorgen voor voldoende materiële middelen en ICT-onderwijs voor alle schooltypen. De opzet en oprichting van een technologisch platform voor afstandsonderwijs (distance-learning) en de bevordering van vormen van levenslang leren (life-long-learning) zullen worden aangepakt. Voor de VHP behoort het ook tot de opdrachten van de school om jongeren gelijke

kansen te bieden op toegang tot onderwijs maar ook op de doorstroming in het onderwijs

en op het behalen van een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau. Geen talenten laten

verloren gaan, is een erg belangrijke bijdrage aan een dynamische arbeidsmarkt en

samenleving. Wij gaan onderwijsmogelijkheden uitbreiden voor mensen die talent hebben, mensen die marktgericht willen studeren. Voortijdige schoolverlaters en blijvenzitters krijgen nieuwe mogelijkheden. Dit alles zal in een nieuw onderwijsplan worden vervat.

Gericht onderwijsbeleid

De VHP kiest voor een gericht strategisch onderwijsbeleid. Daarom moeten we in de ruime schoolcontext heel wat aandacht besteden aan de relatie tussen gezinnen en de school; de interactie tussen de school en zijn bredere omgeving; kosteloos onderwijs; structurele ondersteuningsmaatregelen; de sociale integratie op de school; attractief beroepsonderwijs; het aanpakken van laaggeletterdheid; diversiteit in de lerarenopleiding en de professionalisering van het onderwijspersoneel. Dat gaat met het vaststellen van streefdoelen en prioroteiten. We noemen een paar van deze streefdoelen: scholen zelfstandiger maken, investeren in leraren, scholen en naschoolse opvang, beroepsonderwijs meer praktijkgericht, nieuwe financiering van lesgeld en boekengeld, extra middelen voor wetenschappelijk onderzoek, en onderwijsvoorrangsbeleid voor de verder gelegen districten. De kerntaak van de overheid is het zorgen voor een adequate bekostiging per leerling, het vaststellen van de eindtermen en de zorg voor de bewaking van kwaliteit. Voldoende geinspireerde medewerkers, goed toegeruste scholen en voldoende naschoolse opvang vragen de komende jaren om extra investeringen.

Naar een betere aansturing van onderwijsbeleid

De VHP wil de aansturing van de vernieuwing van het basisonderwijs opnieuw gaan stroomlijnen.  Het basisonderwijs is een ontzettend belangrijke schakel in onderwijs

en opleiding. Het biedt jonge mensen een basis om zich te ontplooien, voor een leven lang

leren (waaronder hoger onderwijs) en voor een duurzame maatschappelijke integratie. Dit wil zeggen dat (leerplicht)onderwijs jonge mensen vormt tot rijke en kritische persoonlijkheden, hen voorbereidt om een verantwoordelijke rol op te nemen in de samenleving en ze kansen biedt op

duurzame participatie aan de arbeidsmarkt. Deze pedagogische opdracht mag niet eenzijdig gekleurd worden door economische of competitiviteitoverwegingen.

Het is noodzakelijk om bij het debat over de modernisering van ons basisonderwijs alle onderwijsgeledingen te betrekken, zowel in Caricomverband als op het nationale vlak.

Het beroepsonderwijs verdient een hoge kwaliteit en eigen plek in het voortgezet onderwijs in ons land. Praktijkgericht onderwijs, leerwerktrajecten en een pedagogiek en didactiek die beantwoordt aan de behoeften van meer praktische gerichte leerlingen, zijn van groot belang. Er wordt meer werk gemaakt van het combineren van werken en leren. Zo kan ook een bijdrage worden geleverd aan het bestrijden van schooluitval van leerlingen, aan een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Jongeren moeten optimaal de kans krijgen om de schoolopleiding met success af te ronden: scholen worden gericht beloond voor het terugbrengen van zittenblijvers en het aantal voortijdig schoolverlaters. De VHP wil het onderwijs meer toesnijden op talenten en inzet van studenten en leerlingen, niet op financiele voorspoed van hun familie.

Ons hoger onderwijs moet meer onderscheid maken tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek (knowwhy) en toepassingsgericht onderzoek (knowhow). Bij dit laatste dienen we de overheid en het bedrijfsleven  vanaf het begin te betrekken. Dit bij het vaststellen van de onderzoeksdoelen, maar ook bij het vaststellen van het curriculum van de studenten.

Hier gaan we voor?

De VHP stelt voor de volgende acties bij het vierde programma in het vooruitzicht:

1.Scholen zullen worden gescreend op leerlingvriendelijke kenmerken. Er komen betere studievoorzieningen voor schoolkinderen en studenten.

2. Het is wezenlijk dat scholen ook een gelijke kansen- en zorgbeleid voeren om alle leerlingen

de basiscompetenties bij te brengen om maatschappelijk te kunnen functioneren

3.De positie van de leerkrachten zal versterkt worden. Gekwalificeerde leerkrachten voor het binnenland zullen een dusdanige toeslag krijgen dat zij er graag naar toe willen.

4.Het onderwijs zal vrij zijn d.w.z. geen extra kosten voor ouders of leerlingen. Vanaf VOJ niveau zal studiefinanciering gegeven worden aan studenten van alle districten.

5.Er zal een landelijk sport- en recreatiebeleid worden ontwikkeld tot op ressort niveau.

6.Er komt meer aandacht voor vak- en beroepsonderwijs, terwijl ook het hoger onderwijs wordt versterkt zodat technologie, innovatie en ondernemerschap belangrijker worden op scholen

7. Een nieuwe wet op het hoger onderwijs en een aangepaste taakstelling voor de Universiteit (AdeKUS) op het stuk van nieuwe aansturing, autonmie en het toekennen van een onderzoeksbudget.

De VHP staat voor: Knappe koppen , brede schouders, sterke benen en actieve handen

Voor contact met de VHP, Mr. Jagernath Lachmonstraat 130, Paramaribo – Suriname, Telefoon: 494497/463939

Email: [email protected]

Website: www.vhp.sr

FB: www.facebook.com/VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: