Sterke gezinnen met goede sociale voorzieningen Henry R. Ori

We bespreken de tweede van de 10 programmalijnen uit het verkiezingsprogramma van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP).

Elke burger moet kunnen werken en verdienen, en in zijn levensonderhoud kunnen voorzien. De burger moet niet afhankelijk zijn van de overheid, en zeker niet van pakketten, maar voldoende mogelijkheden hebben om voor zichzelf en het gezin te zorgen. Elke burger moet zijn huisvesting kunnen ontwikkelen, opzetten of betalen, en moet toegang hebben tot nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water en telecommunicatie. Elke burger moet in een veilige, sociaal- en milieuvriendelijke omgeving wonen en voldoende ontplooiings-mogelijkheden hebben in zijn omgeving zoals toegang tot onderwijs, sport en zorg. Elke burger behoort met zijn kennis en kunde mee te helpen aan de ontwikkeling van Suriname. De VHP gaat er alles aan doen om te stimuleren dat kinderen opgroeien in sterke en liefdevolle gezinnen opdat ze sterke burgers kunnen worden.

Samenhang ontwikkeling gezinnen en huisvesting

De VHP investeert in sterke gezinnen. Onze samenleving begint daar. We investeren in de toekomst van onze kinderen. Het is mooi om kinderen te mogen krijgen. Om zoons en dochters te hebben, broers en zussen. Idealiter is een gezin een plek waar je je thuis voelt. Veel mensen, zeker onze jongeren hebben de wens om een gezin te bouwen, om kinderen te krijgen. Dat is iets moois. Maar tegelijkertijd niet iets vanzelfsprekends. We kennen veel eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen (zijn gezinnen waarbij een ouder een kind heeft uit een vorige relatie)   en deze gezinnen moeten ondersteuning krijgen. Door de woningnood kunnen gezinnen zich onvoldoende zelfstandig ontwikkelen. De biologische werkelijkheid van een kind dat wordt geboren uit één vader en één moeder, is een mooi ideaal, maar in de praktijk zien we andere zaken. We erkennen ook dat er veel vragen ontstaan wanneer dit niet haalbaar is. In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties in ons land fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen.

Daarom willen we beleid ontwikkelen voor een gezinsvriendelijk belastingsysteem, oplossing voor de grote woningnood van onze burgers en extra geld voor kinderen en gezinnen. Met meer vrijheid voor ouders om zelf te kiezen hoe ze werk en gezin combineren of als mantelzorger voor familie zorgen. Daarom willen we het volgende. Bij de formatie gaat de VHP pleiten voor een kabinetspost van Jeugd en Gezin en een geloofwaardig gezinsbeleid.

Praktische acties vanuit het tweede programma van de VHP

1.Er komt een Microkredieten programma, waarbij buurten en organisaties kleine projecten kunnen indienen en zelf uitvoeren, en een Sociaal Investeringsfonds voor versterking van basisorganisaties en NGO’s.

2.Er komt een Huisvestingsplan en een Woningbouwfonds voor sociale woningbouw, waarbij degenen die een huis willen bouwen terecht kunnen voor grond en een lening. Woningcorporaties moeten meer worden ingezet om de beschikbaarheid van sociale woningbouw en huur- en koopwoningen te stimuleren. Het streven is dit per district grondig te bekijken.

3.Er komt een armoedebestrijdingsprogramma met een Sociaal Vangnet om armoede terug te dringen. Een Noodfonds voor noodgevallen (bijv. brandslachtoffers, verkeersslachtoffers, criminaliteitsslachtoffers, slachtoffers vanuit calamiteiten veroorzaakt door de natuur, e.d.). Daarnaast worden bestaande sociale uitkeringen z.a. AKB (kinderbijslag), AOV, FB, e.d.) effectiever gemaakt.

4.Evaluatie van de pensioenen en pensioenfondsen en treffen van maatregelen om deze waardevast en duurzamer te maken.

5.Er komen sociale programma’s in ressorten, gericht op specifieke doelgroepen om o.a. vrouwen- en kindermishandeling, drugs-alcohol gebruik onder jongeren, prostitutie, en tienerzwangerschap te verminderen.

6. De inschrijfgelden in het primair en secundair onderwijs en de kosten voor schoolboeken moeten door de overheid worden gedragen.

7. Er komt meer aandacht voor preventief beleid voor gezinnen in de vorm van huwelijk- en ouderschapscursussen, en deze moeten laagdrempelig beschikbaar zijn. Bespreekbaar moet worden gemaakt het vergoeden van relatietherapie vanuit het basispakket van de zorgverzekering

Voor contact met de VHP:

Tel: 494497 / 463939

Email: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!