EERSTE GEVAL CORONAVIRUS IN SURINAME

Vrijdagmiddag 13 maart werd voor Suriname een echte Friday the 13th: het nieuws werd rond 15:00 uur bij monde van VP Ashwin Adhin medegedeeld aan de Nationale Assemblee, dat terwijl de overheid reeds druk doende was noodmaatregelen te treffen in verband met de toenemende verspreiding van het Coronavirus in de wereld, het zeer onaangename nieuws van het eerste geïmporteerde geval van Covid-19 was bevestigd in Suriname.

Melding op 13 maart om 10:15 bij BOG

Het BOG kreeg omstreeks 10:15 op deze vrijdagmorgen de melding van een persoon met hoesten, koorts, en lichaamspijnen. De persoon was op woensdag 11 maart afgereisd naar Suriname met een reisgeschiedenis naar Nederland (Rotterdam en Delft), beide plaatsen waar het Covid-19 virus nu actief is. De persoon werd vervolgens geïdentificeerd als suspect case (verdacht geval) waarna een monster bij de persoon werd afgenomen, en de persoon thuis onder quarantaine en onder politiebewaking werd geplaatst. Omstreeks 14:45 uur werd de diagnose bevestigd. De patiënt en naaste familieleden werden op de hoogte gebracht, en worden maatregelen ondernomen om het risico op verspreiding te minimaliseren of voorkomen.

Drastische maatregelen per direct

De regering heeft er nu haast bij om alle mogelijke maatregelen die noodzakelijk zijn ter bescherming van de gemeenschap in place te zetten. Die noodzakelijke  maatregelen die met onmiddellijke ingang, althans ingaande zaterdag 14 maart 00:00 uur, genomen worden zijn onder andere dat inreizen voor alle buitenlanders voorlopig niet toegestaan is (voor ingezetenen zal e.e.a. nog bekeken worden), dat sociaal samenkomen van groepen groter dan 100 personen niet toegestaan wordt. Deze maatregelen zullen periodiek elke 30 dagen bijgesteld kunnen worden. De regering is zich bewust van de verstrekkende economische en sociale gevolgen, maar heeft uiteraard geen keus dan te doen wat noodzakelijk is om de Surinaamse gemeenschap te beschermen. Verder zal elke dag omstreeks 18:00 extra voorlichting en updates door de regering, het NCCR en de BOG worden verstrekt aan de samenleving. Een officiële press release is ook toegezegd aan de gemeenschap, en andermaal wordt verzocht de berichten van overheidswege en het BOG nauwlettend in de gaten te houden.

Waar is de President?

Er waren veel kritische vragen vanuit de DNA zelf, en de meest opvallende was: waar is de President? Deze vraag wekte veel wrevel bij de coalitie, terwijl de oppositie van mening was dat in elk ander land het de president zelf is die zich met een zo serieuze zaak tot het volk of het parlement zou moeten wenden.

Nog veel onduidelijk

Veel vragen vanuit de DNA, maar ook vanuit de media in de persconferentie die de VP, het BOG, het NCCR en ministers Antoine Elias en Vijay Chotkan direct na het informeren van de DNA, konden uiteraard nog niet beantwoord worden. Zo moet nagegaan worden met wie de bedoelde patiënt allemaal in aanraking is geweest, wat de mogelijkheden zijn om ingezetenen uit het buitenland terug te halen, welk budget exact beschikbaar is voor de aanpak van deze problematiek, en veel meer vragen. Die zullen zo spoedig mogelijk wel beantwoord worden.

Vele evenementen op de schop

Toch moet duidelijk zijn dat vele geplande evenementen zoals de jaarlijkse AVD, feesten en andere samenkomsten nu “on hold” gezet zullen moeten worden. In de eerste plaats zal de gemeenschap zelf alles moeten doen dat in haar vermogen ligt om verspreiding te voorkomen, omdat de regering veel, maar niet alles kan doen. Waar mogelijk zullen zeker onze grenzen zo goed als mogelijk bewaakt worden, en alle actoren worden in kaart gebracht en ingezet om deze situatie het hoofd te bieden. Ook zaken zoals wat er met scholen moet gebeuren, en hoe de verkiezingen voortgang zullen vinden, zullen nader bekeken moeten worden.

Instructies in acht nemen

De algemene instructies vanuit het ministerie van Volksgezondheid en het BOG blijven onverkort van kracht: handen regelmatig en goed wassen, grote groepen mensen vermijden, hoesten en niezen op de aangewezen wijze doen, bij mogelijke symptomen zoals koorts, lichaamspijnen, hoesten en dergelijke bellen naar de huisarts of naar 178, de hotline van de BOG.

Dagblad Suriname blijft u op de hoogte houden, en ook wij wensen de gemeenschap veel wijsheid en sterkte toe in deze moeilijke tijden, maar paniek moet altijd vermeden worden, omdat dit tot niets goeds kan leiden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: