Ivan Fernald: Onderwijsvernieuwingen onder het vergrootglas (2)

De Academische Lerarenopleiding  

In een 7-tal artikelen neemt Ivan Fernald de recente vernieuwingen in het onderwijs onder de loep. Hij hanteert toetsingscriteria en hij komt tot de conclusie dat veel vernieuwingen draagvlak en samenhang missen en niet geleid hebben tot de beoogde resultaten.( vandaag deel 2 )

De Onderwijsminister Lilian Ferrier verraste het onderwijsveld in 2019 met het nieuwe voornemen om een Academische Lerarenopleiding Suriname (ALOS) op te richten. Toen werd duidelijk dat het pad van incorporatie in de universiteit verlaten was. Het IOL wordt afgebouwd en ALOS zal zorgdragen voor aanbod van een pre bachelor- en 3- jarige bachelor programma’s. De kwaliteit van ons onderwijs is voor een belangrijk deel afhankelijk van de deskundigheid van de leraar. Daarom is het van belang dat er innovatie plaatsvindt op de opleidingsinstituten. Beide trajecten zullen in dit artikel belicht worden.

Het aanvankelijk traject: Grondslag voor incorporatie in de universiteit

In het Staatsbesluit van 9 oktober 2017 (S.B. 2017 no. 89) artikel 12 lid 1, staat dat het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) wordt getransformeerd tot een instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).  In verband met de uitvoering hiervan is er een rapport geschreven door een gemengde werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Presidentiële werkgroep, IOL en AdeKUS.

Ik citeer uit ‘het Rapport incorporatie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren in de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Inleiding en Verantwoording)’.

 “Het IOL wordt geïncorporeerd in de AdeKUS en wordt getransformeerd tot een universitaire lerarenopleiding. Het doel is om studenten op te leiden voor een eerste- en tweedegraads onderwijsbevoegdheid in een bepaald vakgebied. De afgestudeerden ontvangen de graad van bachelor of master in een bepaalde studierichting. Met het behalen van de graad van bachelor of master verkrijgen zij de bevoegdheid om onderwijs te verzorgen op het voj- of het vos-niveau.

Aangezien er sprake is van een lerarenopleiding op universitair niveau, zal ook hier gelden dat het curriculum en de activiteiten gegrondvest moeten zijn op het drieluik van de universiteit: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening”.

De vraag is nog steeds legitiem, hoe wetenschappelijk een lerarenopleiding moet zijn. Er kan naar gestreefd worden om de leraar een wetenschappelijke basis te geven, maar wetenschapsbeoefening behoort niet tot de taakstelling van de leraar. In de eerste plaats moet de leraar beschikken over voldoende vaktechnische- en onderwijskundige competenties. Dat is richtinggevend voor de innovatie van een nieuwe lerarenopleiding, al dan niet geïncorporeerd in de Anton de Kom Universiteit in Suriname (AdeKUS).

Het voornemen voor incorporatievan het IOL in de AdeKUS, heeft nogal wat stof doen opwaaien. De studenten waren bezorgd, want er was grote onduidelijkheid over de structuur en toelatingseisen.Leraren maakten zich zorgen om hun rechtspositie. Er was weinig draagvlak bij de onderwijsvakbond voor de plannen van de minister omdat de communicatie te wensen overliet. De spanningen liepen zo hoog op dat er op 6 juli 2018 een prikactie werd gevoerd waarbij de toegangspoort van het IOL-Adek-complex werd gebarricadeerd.

Het tweede traject: IOL gaat niet meer op in de Universiteit. 

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft in 2019 gekozen voor een Academische Lerarenopleiding op bachelor niveau, waarvan het 1- jarige pre bachelor programma in het collegejaar 2019- 2020 van start is gegaan. De beleidsombuiging heeft voor verwarring gezorgd en boezemt bepaald geen vertrouwen in.

De bacheloropleidingen die verzorgd worden op ALOS zijn Engels, Spaans, Nederlands, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Economie, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Beeldende vorming, Lichamelijke opvoeding en Pedagogiek. “Hierbij zullen alle nieuwe studenten eerst de pre-bacheloropleiding moeten volgen. Na afronding van hun opleiding zijn ze bachelor in education en bevoegd om les te geven op de elfjarige basisopleiding”, benadrukte de minister op 22 mei 2019 tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement.

Indien afgestudeerden van de ALOS te werk gesteld worden op de elfjarige basisopleiding, rijst dan de vraag welke docenten les zullen geven op de middelbare scholen. 

Volgend artikel: Onderwijsvernieuwing zonder draagvlak is gedoemd te mislukken (3)

Ivan Fernald

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: