BEVRIJDING EN VERNIEUWING.

HERSTEL VERTROUWEN IN DE POLITIEK.

Het grootste deel van het electoraat en de JONGEREN vinden dat er geen verband is tussen wat politici beloven en wat ze doen. Zij hebben het gevoel dat de politici alleen geïnteresseerd zijn in hun stem en niet in hun mening. Een ruime meerderheid van de kiezers heeft de indruk dat haar mening en stem, via de politiek niet doordringen tot het BELEID. Hierdoor voelt het electoraat zich MACHTELOOS.Het vertrouwen van de samenleving in de politiek en in politici is ernstig geschaad. De kiezers, de JONGEREN zijn volledig bewust van het feit dat vanaf de staatkundige onafhankelijkheid in 1975 tot en met heden (45 jr) niets in dit land structureel ten goede is gewijzigd. Integendeel, grote productie-export bedrijven zijn recentelijk vertrokken

en wensen niet meer in Suriname te investeren: SURALCO ( USA -bauxiet), BILLITON  Nederland  –bauxiet)  , UNIVEG-Belgie (bananen). Er zijn geen noemenswaardige productie-export bedrijven bijgekomen. Wel veel CHINA-supermarkets, warungs en car washes.

Alle bestaande politieke partijen hebben regeermacht gehad, ook de politieke partij PALU wiens vertegenwoordiger regelmatig zegt dat Nederland de hoofdschuldige is van alle ellende en chaos in dit land. Terwijl Suriname vanaf 1975 staatkundig onafhankelijk is en “baas in eigen huis is”.  Het volk moet onderzoek doen hoeveel politici, ministers, presidenten en ex ministers ex-presidenten, ex-vice presidenten HUN gezinsleden met een Nederlands paspoort op zak in dit land een luxe leven op staatskosten hebben, staatsdomeingronden bezitten en woonhuizen in Nederland hebben, tevens forenzen zijn (Nederland—Suriname).    

De chaos en achteruitgang in alle sectoren van Suriname  is door de politiek en politici veroorzaakt: etnische politiek voering, de verdeeldheid op etnische grondslag, vriendenpolitiek, patronage, patroon-kliënt relatie, mi casa es su casa politiek , chantage politiek (wip wap warung politiek), staatsvleespotten politiek  (overloperij en verraad), straffeloosheid van grootschalige corruptie en de ongebreidelde legale zelfverrijking van politici en de roofpraktijken van staatsdomeingronden, hout-goud concessies.  Politieke leiders, regeringsleiders en ministers die corruptie in het staatsapparaat faciliteren.

Dit alles heeft ons terug geworpen naar de  “Surinaamse plantagemaatschappij”.

 Een kleine politieke elite, onze nieuwe kolonisatoren (samen China, Venezuela Cuba &  Rusland) die als enige groepering  alle politieke beslissingen neemt, zichzelf schaamteloos, schandalig en gewetenloos met staatsmiddelen VERRIJKT en het VOLK machteloos is en blijft maar toe kijken. Het vertrouwen van het volk terugwinnen zal niet makkelijk gaan.

HET VOLK.

Machteloosheid en armoede, een etnisch verdeeld volk, overlevingsdrang van bezitloze paupers (het gepeupel) zijn de drijvende krachten van het genoegen nemen met de loze, valse beloften van politici en belastingvrije voedselpakketten. Ook de geringe nationale gezindheid, solidariteitsbanden, verantwoordelijkheid van politici en burgers hebben de verloedering van land en volk, teloorgang van normen en waarden, afwezigheid van burgerschaps empathie in de hand gewerkt. Het populisme slaat goed in bij het gepeupel .

HET PARLEMENT.

Zowel de politieke partijen als onze politieke leiders zorgen voor de handhaving van bestaande strukturen van afhankelijkheid, onderwerping en structurele achteruitgang en armoede. Zij faciliteren ook grootschalige corruptie in het staatsapparaat. En de straffeloosheid daarvan.   Dit is goed herkenbaar in de vele corruptie schandalen, onze “voedselpakkettencultuur”, toewijzing van een bouwkavel aan de burger en verdelen van overheidsjobs

De staatsmacht en het te voeren regeringsbeleid wordt in een beschaafd land gecontroleerd door het PARLEMENT , het “HUIS VAN HET VOLK”.

Zij behoren de voorhoede te zijn van het volk en leiding te geven bij alles wat zou kunnen bijdragen tot een beter leven voor allen en ontwikkelingen die dat proces belemmeren een halt toe te roepen. Zij dient ook erop toe te zien dat het productieproces op een rationele,winstgevende wijze in het belang van land en volk verloopt. Het parlement behoort in grote lijnen aan te geven wat er zoal zou kunnen worden gedaan om de Surinaamse samenleving te verbeteren en vooruitgang voor alle burgers te brengen.  Bezuinigingen opeisen en verouderde bestuurssystemen, organen en instellingen doen opheffen.

Helaas, is ons parlement, de NATIONALE ASSEMBLEE  met vorstelijke en rijkelijke bezoldigingingen in meerderheid altijd een verlengstuk en spreekbuis van de zittende machthebbers: zelfverrijking en een levenslange super de luxe leven ten koste van het volk is voor de meerderheid doorslaggevend. Een land met nog geen 600.000 inwoners heeft bijkans 1000 vorstelijk betaalde  volksvertegenwoordigers (DNA leden -DR leden en RR leden), waarvan het grootste deel tevens ambtenaren zijn.

 Zolang er geen sprake is van goed, eerlijk, rechtvaardig, transparant bestuur en goede ordening van staat en bestuur met wetgeving en krachtige, integere instellingen die een DUURZAME ONTWIKKELING garanderen, zal  Suriname nooit grote  investeerders en productie-export bedrijven kunnen aantrekken.

Het parlement, onze machthebbers en “ gewezen machthebbers”  hebben altijd met het kruis in hun hand eerst ZICHZELF vorstelijk, rijkelijk gezegend met super de luxe  staatssalarissen, twee en drie overheidsjobs inclusief vorstelijke staatspensioenen en staatspriviliges.

Voorbeelden hiervan zijn de exclusieve  FISO-regeling voor de politieke elite,  de schadeloosstelling en pensioenen  voor DNA-leden, de exclusieve  levenslange zeer buitensporige staatsvoorzieningen voor gewezen machthebbers samen met hun gezinsleden, ook met Hollandse paspoorten op zak  (Resolutie 2010/2011 van de architect Ramdien Sardjoe). 

Het volk moet een opgave laten doen van de totale kosten in USA dollars  van alle buitenlandse reizen van onze machthebbers, ministers, DNA leden  vanaf 2010 tot en met heden.

Suriname heeft  vanaf 1975  tot en met heden een zichzelf verrijkende korps van politici en politieke leiders en zij  lenen schaamteloos, gewetenloos  geld (staatsleningen)  om ook dit alles  te betalen en  ongestoord in stand te houden.

ZWEVENDE KIEZERS.

Dat het electoraat, meer in het bijzonder de jongeren die zich machteloos voelt en voelen, geen of weinig vertrouwen in de politiek en politici meer hebben is goed herkenbaar bij de grote groep van onze zwevende kiezers. Politici, politieke leiders en bestuurders van politieke partijen zijn frequent het doelwit van meedogenloze kritiek en beschuldigingen van zelfverrijking, slecht bestuur, wanbeleid, vriendjespolitiek, corruptie en roverij van staatsmiddelen en leiders die corruptie in het staatsapparaat faciliteren en een graantje meepikken.

Er heerst een onbehagen en wantrouwen bij het bredere publiek over het functioneren van onze rechtsstaat, democratie, rule of law  en het ontoereikend karakter van onze bestaande staatsintellingen o.a. CLAD , Rechterlijke Macht, Openbaar Ministerie en het onderzoeks -vervolgingsbeleid van het Ministerie van Justitie mbt. “witteboorden criminaliteit”, staatscurruptie.  De zwevende kiezers zijn het zat dat  “het gepeupel” aan de macht is en grote invloed hebben.

Politieke vernieuwingen, vernieuwingen van onze politieke cultuur en wijze van poltiek voering zijn dringend gewenst. Suriname heeft dringend behoefte aan INTEGER , DIENEND en INSPIREREND LEIDERSCHAP voor alle burgers. Onze politieke partijen moeten het startsein en voorbeeld geven middels de bemensing van hun partijorganen,partijstructuren met competente, integere  mensen die land en volk dienen en prioriteit geven aan de sociaal zwakkeren,de  verdrukten en bestrijding van ARMOEDE.

Onze democratische instellingen zijn dringend aan revisie toe.

Zowel de staats-als bestuursordening zal GRONDIG gewijzigd moeten worden. De Grondwet van 1987, het KIESSTELSEL, de benoemingen en aanstellingen van DC (burgervader) , het functioneren van het parlement (controle en toezicht) , onze luxe DR-RR leden zal drastisch gewijzigd moeten worden. Terug naar het parlementair systeem met een ceremonieel president ( vader des vaderlands voor alle burgers en controle functie ) etc.

De politieke wil en de bereidheid moet aanwezig zijn om de ontevredenheid, het onbehagen, wantrouwen, het gevoel van politieke machteloosheid uit te bannen middels een grondige wijziging en verbetering van onze politieke cultuur, onze staatsbestuurs-ordening en instellingen. Veel meer empowerment van het electoraat (het volk) middels vestiging van een goed functionerende “VOLKSHUIS ‘ (het parlement) en  veel meer inzet voor betere politieke -en economische prestaties  van onze machthebbers & bestuurders die op de eerste plaats land en volk ten goede komen.

LEENDERT DOERGA .

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: