Elke Kiezer kiest voor Bedrog, Leugen, Corruptie, Nepotisme en Diefstal, tenzij …

In Afrika houden geestelijken de inwoners voor dat bidden hun sociaaleconomische situatie niet zal veranderen, omdat het prijzen en aanbidden van God te maken heeft met openbaringen. Dat zouden rijke westerse mogendheden hen hebben aangeleerd. Positieve en gewenste sociaaleconomische veranderingen zijn het resultaat van de juiste keuzes en beslissingen, die de fundamentele oorzaken van het probleem aanpakken.
Fundamentele Oorzaken
Analoog hieraan, merken wij al tientallen jaren dat in Suriname, in meer of mindere mate, regeringsleiders onethisch en ongestraft doen en laten wat zij willen; dat zij naar eigen goeddunken ministers benoemen, ontslaan en reshuffelen, dus zonder aan wie dan ook rekenschap te geven; dat assembleeleden onethisch en ongestraft privébelangen kiezen ten koste van het algemeen belang; dat zij op oneerlijke wijze concurreren met de private sector, dus ten koste van particulier ondernemerschap; dat districtscommissarissen door machthebbers worden benoemd in plaats van hen te doen kiezen door districtsbewoners, waardoor zij het nodige draagvlak missen om echte districtsontwikkeling te brengen; en dat ondanks continu geklaag over al deze vormen van bedrog, leugen, corruptie, nepotisme en diefstal er nog steeds niets wezenlijks is veranderd. Integendeel wordt de roep naar integer leiderschap groter evenals bidden in Afrika. Dat klinkt mooi en waar, maar zet geen zoden aan de dijk. Als je onder de schijn van een democratische rechtsstaat je machtswellust vrijelijk kunt botvieren, dus onethisch en straffeloos naar willekeur kunt handelen en je macht misbruiken, hoeveel personen zouden dat nalaten? Normen en waarden komen niet uit de lucht vallen, maar zijn medeproducten van ons politiek systeem en andere omgevingsfactoren. En ons politiek systeem is defect, onze politieke omgeving is verziekt, en politici gedragen zich marionetten hiervan. Met andere woorden, het jarenlange geklaag over de onbetrouwbaarheid en het wanbeleid van machthebbers heeft betrekking op de effecten van het politieke klimaat, en die zijn slechts symptomen. Over de fundamentele oorzaken hiervan wordt met geen woord gerept. Waarom? De geschiedenis leert dat alle politieke partijen dezelfde werkwijze hebben gehanteerd en dus verkiezen ze dezelfde enge, autocratische en onethische politiekvoering. Kennelijk is dat de bron van motivatie om mee te dingen naar regeermacht. Ook beroepsorganisaties, de vakbeweging en het bedrijfsleven gaan niet vrijuit, want door middel van ‘politieke lijnen’ komen zij ook gemakkelijk onethisch en toch straffeloos aan bod.
Betrouwbaarheidstoetsing
Stel nou eens dat welke politieke partijen dan ook concreet aangeven hoe zij de fundamentele oorzaken van ons defect politiek systeem willen tenietdoen, dus niet met abstracte termen zoals meer checks en balances en versterken van instituten. Hoe weet je of zij dat daadwerkelijk gaan doen? Allereerst zouden alle bestuursleden van deze partijen uit hun bestuursfunctie moeten treden indien zij zitting hebben in de regering of De Nationale Assemblee (DNA). Anders moeten zij verantwoording aan zichzelf afleggen en dat is dictatuur. Zo toets je hun betrouwbaarheid: praktiseren wat je predikt is het enige goede en juiste voorbeeld. De concrete maatregelen in dit kader zijn het maken van wetten die regeringsleiders kunnen afzetten als zij niet deugen; die voorafgaande goedkeuring van DNA vereisen bij benoeming, ontslag en reshuffeling van ministers; die het DNA-lidmaatschap tot een voltijdse baan maken en DNA-lieden verbieden om nevenpraktijken op na te houden; en die districtscommissarissen rechtstreeks kunnen doen kiezen door de districtsbewoners. Daarenboven dienen functiegroepen die elkaar moeten controleren gescheiden zijn, zgn. controle-technische functiescheidingen, ter garantie van de betrouwbaarheid van de interne beheersing. Hierbij is uiteraard ook inbegrepen dat bemensing door familieleden uit den boze is ter preventie van alle vormen van belangenverstrengeling, wat verleiding tot corruptie weerstaat. In aansluiting op het voorgaande, zouden wettelijke maatregelen getroffen moeten worden opdat de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, het politiekorps en de Rekenkamer zonder overheidsbemoeienis en obstructie kunnen opereren. Op deze manier worden de rechtmatigheid en doelmatigheid van het overheidshandelen de jure en de facto aan een transparante beoordeling onderworpen, en worden bedrog, leugen en corruptie in de kiem gesmoord of eventueel gecorrigeerd. Hierdoor wordt ook voorkomen dat financiële overheidsverdiensten, die sowieso het Surinaamse volk toekomen, verdwijnen in een handjevol zakkenvullers
Conclusie
Elke kiezer kiest daarom voor bedrog, leugen, corruptie, nepotisme en diefstal, tenzij de geselecteerde politieke partij op betrouwbaarheid wordt getoetst zoals hierboven aangegeven; en concreet aangeeft hoe zij de verfoeilijke symptomen van ons defect politiek systeem afdoend wilt bestrijden. Bij de Progressief-Verheffende Partij (PVP) mogen bestuursleden zich niet kandideren. Ik zeg dit alleen om te demonsteren dat de PVP voorlopig de enige politieke partij is die het goede voorbeeld geeft en niet om u ertoe te bewegen uzelf bij deze partij te kandideren. Ons streven is namelijk geen macht, maar om gebruik te maken van dit forum om de broodnodige positieve veranderingen te doen realiseren. Dat is een ander paradigma. Wij moeten leren om systemisch te denken en om geen personen te aanbidden, want dat is een vorm van satanisme. Uw keuze is tussen enerzijds pinaren en blijven klagen of anderzijds je perspectiefvol verheugen.
Take your pick, it’s never too late to make things right!
Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP – www.pvpsuriname.one

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: