Nikos-peiling: Burgers Wanica voelen zich nu onveiliger dan 4 jaar geleden

Nikos 1
Nikos 2In de periode van 17 tot en met 23 mei heeft NIKOS een peiling in het district Wanica gehouden. De
peiling is gehouden onder 1000 personen van 17 jaar of ouder. In de praktijk zijn 1014 personen
geënquêteerd, waarvan 1008 formulieren uiteindelijk zijn gebruikt. Er zullen in mei 2020 zo een
80.000 kiezers in Wanica kunnen stemmen, hetgeen betekent dat 1 op de 80 kiezers is
geënquêteerd. De steekproef is geografisch getrokken (area sampling) op basis van ressortcijfers van
het CBB over 2017. De mensen met wie gesproken is, zijn voor 24% afkomstig uit het ressort Nieuwe
Grond, 21% Koewarasang, 18% Lelydorp, 13% Houttuin, 11% Kwatta, 8% Saramaccapolder en 5%
Domburg. De 21 enquêteurs van NIKOS hebben al deze ressorten bezocht van Jibodh project
(Kwatta), Sunny Point (Koewarasan), Hanna’s Lust (Nieuwe Grond), Bovam project (Houttuin),
Leiding 7 (Saramaccapolder) tot en met Boxel (Domburg) en Dessa (Lelydorp); en uiteraard de
meeste straten daartussenin. Op basis van de ‘legger’ van de verkiezingen van 2015 (die een
indicatie geeft van het aantal inwoners per stembureau en per straat) is per buurt het aantal
respondenten bepaald. Waar getwijfeld werd, is via satelietfoto’s nagegaan of een straat bewoond
werd. Op basis van de demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit) van de
respondenten is nagegaan of de steekproef een goede weergave van de bevolking is, waarbij wordt
vergeleken met cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Een steekproef zal nooit perfect
zijn en ook bij deze steekproef is de mogelijke foutenmarge ± 3,1% d.w.z. een bepaalde specifieke
uitkomst kan in werkelijkheid iets hoger of iets lager uitvallen (met een variatie van -3,1% tot +3,1
%). Het onderzoek was zoals gebruikelijk anoniem.
In het onderzoek zijn naast algemene vragen over de economische situatie, actuele issues, en het
stemgedrag, ook een aantal vragen over het district gesteld. In een aantal persberichten zal hierover
gerapporteerd worden. Dit eerste artikel gaat vooral over de issues van het district.
Veiligheid en criminaliteit in Wanica
De laatste NIKOS peiling in het district Wanica dateert van maart 2015. Die gegevens plaatsen we
naast die van de recente peiling. Uit de grafiek hieronder komt het volgende patroon naar voren.
Ten eerste is het percentage personen dat zich heel onveilig voelt in de eigen buurt hetzelfde
gebleven (nl. 10%). Bij de andere antwoorden zien we echter een verschuiving: zo voelde 13% van de
burgers van Wanica zich in maart 2015 een beetje onveilig in de eigen buurt, maar dat is in vier jaar
gestegen naar 22%. Tegelijk is het ‘heel veilig’ gevoel in die vier jaar afgenomen van 44% tot 26%.
Mensen die zich toen blijkbaar ‘heel veilig’ voelden geven nu aan dat zij zich nu ‘een beetje veilig’
voelen, want deze groep is gestegen van 33% naar 42% of dat ze zich zelfs ‘een beetje onveilig’
voelen (want ook deze groep is gestegen).
Om het gevoel van veiligheid te onderbouwen is de vraag gesteld of de persoon zelf dan wel iemand
in het huis of een buurman/vrouw het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van een diefstal of een
andere vorm van criminaliteit. In mei 2019 gaf 52% van de ondervraagden aan dat zij (of iemand in
hun directe omgeving) inderdaad slachtoffer zijn geweest van criminaliteit. In maart 2015 was dit
percentage met 37% een stuk lager. Het betekent dat de criminaliteit die de burgers aangeven te
hebben ondervonden in vier jaar met liefst 41% is gestegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
liefst 79% van de burgers in Wanica vindt dat de criminaliteit de afgelopen jaren is toegenomen,
terwijl slechts 5% vindt dat het is afgenomen en 16% vindt dat het op hetzelfde niveau is gebleven.
Verkeer en reistijd
Wanica ligt helemaal om Paramaribo heen, zodat de bewoners van het district via verschillende
hoofdwegen en bruggen naar de hoofdstad moeten reizen. Wij hebben twee vragen over het
verkeer gesteld. Allereerst “Het ministerie van Openbare Werken heeft werkzaamheden gedaan aan
bruggen en wegen. Vindt u dat de hoofdwegen naar Paramaribo het verkeer nu voldoende kunnen
opvangen?” Slechts 18% van de burgers vindt dat er voldoende doorstroming is in het verkeer,
terwijl 82% vindt dat het verkeer nog steeds stagneert. Het verkeersprobleem is dus nog steeds heel
groot voor de bewoners van Wanica en er is een betere nationale planning van wegen en verkeer
nodig. Overigens noemt meer dan de helft van de bewoners de slechte staat van de wegen, vaak
gekoppeld aan slechte afwatering, het belangrijkste buurtprobleem. Het gaat dan vooral om de
eigen weg en veel zandwegen die in slechte staat verkeren.
Wij wilden weten hoeveel reistijd de bewoners van Wanica dagelijks kwijt zijn. De vraag was “Hoe
lang bent u dagelijks onderweg van en naar school of werk (dus heen en terug)?” Zo een 22% van de
ondervraagden gaf aan dat ze niet werken en niet naar school gaan. De grootste groep moet wel
dagelijks naar school of het werk reizen. Uit bijgevoegde cirkeldiagram blijkt dat slechts 17% minder
dan een half uur per dag kwijt is aan reizen, maar dat aan de andere kant 20% er langer dan twee
uur per dag over doet. De reistijd heeft natuurlijk weer te maken met de staat van de wegen en de
drukte van het verkeer op de wegen.
Ziekenhuis Wanica
Er is ook gevraagd naar het ziekenhuis in Wanica en wat men daarover denkt. De vraag werd als
volgt gesteld: “Er wordt een nieuw ziekenhuis gebouwd in Wanica. Vindt u dat noodzakelijk of zou
het beter zijn om de bestaande ziekenhuizen goed te laten draaien i.p.v. nog een ziekenhuis in
Wanica te bouwen?” De grote meerderheid van de burgers van het district (81%) vindt dat het
ziekenhuis in Wanica er moet komen, terwijl 19% vindt dat men liever de andere ziekenhuizen kon
versterken.
Landbouw of woningbouw
Het district Wanica groeit enorm, maar het betekent dat veel landbouwgrond wordt verkaveld ten
behoeve van de woningbouw. Hierover werd de volgende vraag gesteld: “Wanica was vroeger een
landbouwdistrict, maar steeds meer landbouwgrond is verkaveld voor woningen. Vindt u dat de
landbouw nog toekomst heeft in dit district en dat er land moet worden vrijgehouden, of moet men
doorgaan met verkavelen voor woningen?” Er bleek toch een kleine meerderheid (57%) voorstander
te zijn om grond te reserveren voor landbouw en niet alles te verkavelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: