Al SRD 57 miljoen uitgetrokken voor verkiezingen 2020

1Al SRD 57 miljoen uitgetrokken Verkiezingen 20201De eerste stappen richting het organiseren van de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2020 zijn inmiddels gezet. In het jaar 2019 zal het ministerie van Binnenlandse Zaken zich toeleggen op de optimale uitvoering van fundamentele activiteiten, die Suriname in staat zullen stellen om verkiezingen te organiseren die beantwoorden aan de wettelijk gestelde eisen en aan de internationale normen van democratische verkiezingen. Een deel van de organisatiestructuur van de verkiezingen 2020 is reeds ingevuld en in het jaar 2019 moet de structuur volledig zijn opgezet. Alle actoren dienen zich gezamenlijk te buigen over de hen toebedeelde taken. Vooral de verkiezingswerkgroepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken zullen in hoog tempo hun werkzaamheden moeten verrichten.
SRD 57 miljoen
Voor het programma ‘Pre- en postelectorale activiteiten van de verkiezingen in 2020’ is voor het jaar 2019 het bedrag van SRD 57 miljoen begroot door de regering. Dit blijkt uit de conceptbegrotingen van de regering (Biza). In het jaar 2018 is er reeds een omschakeling gemaakt van de postelectorale naar de pre-electorale fase. De Stichting Planbureau Suriname (SPS) had in april 2018 al een projectie gedaan over de kosten van de aanstaande verkiezingen. De geprojecteerde verkiezingsuitgaven zijn gebaseerd op de gerealiseerde uitgaven in 2015 van SRD 60 miljoen, gecorrigeerd met inflatie in de periode tot en met 2020. In totaal kwam SPS op een bedrag van SRD 134 miljoen. Hiermee zijn verkiezingen in Suriname sinds 2005 meer dan 10 keer duurder geworden.
Randvoorwaarden
Er moet nog worden gewerkt aan de verkiezing gerelateerde randvoorwaarden, waarbij voornamelijk de verkiezingswerkgroepen van het ministerie van Binnenlandse Zaken de technische werkzaamheden projectmatig zullen verrichten. Hieronder past de kiezersadministratie. Dit is het houden van de voorlopige ter inzagelegging van de kiezerslijsten over geheel Suriname. Dit zal plaatsvinden op de verschillende Bureaus voor Burgerzaken.
In 2019 zal de productie van ID-kaarten toenemen. In de kustdistricten zal er onder andere ook mobiele units worden ingezet hiervoor. Het hebben van een ID-kaart is namelijk een belangrijk instrument voor kiesgerechtigden om zich te identificeren voorafgaand aan het uitbrengen van hun stem.
‘Straatnaamborden en huizennummering’ zal in 2019 een veldoriëntatie doen voor de plaatsing van straatnaamborden en –palen, alsook de vernummering van huizen over geheel Suriname, inclusief het binnenland.
De werkgroep Legger moet de veldoriëntatie plegen van de fysieke gesteldheid van locaties, die eerder hebben gediend als stembureau ten behoeve van de voorlopige identificatie van stembureaus. Deze werkzaamheden worden gedaan in nauw overleg met de respectieve districtscommissarissen. De Legger verschaft de nodige informatie op het aantal stembureaus, dat geplaatst moet worden. Het aantal stembureaus dat geplaatst moet worden, hangt af van het aantal stemgerechtigden op de dag van de verkiezingen.
De inventarisatie van verkiezingsmeubilair en –materiaal zal in 2019 geschieden om na te gaan hoeveel ervan dient te worden gerepareerd of te worden vervangen en zulks ook te doen. Er zal voorts ook rekening worden gehouden met een eventuele uitbreiding van het meubilair en materiaal, afhankelijk van de prognose van het aantal, dat voor de verkiezingen van 2020 nodig zullen zijn. Aanschaffingen voor informatieverslaglegging en optimaliseren van het netwerk reeds in een vroeg stadium in 2019 is uitermate belangrijk, aangezien de verkiezingsorganisatie moet kunnen rekenen op een betrouwbaar en veilig communicatie- en datanetwerk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ook belast met de voorbereiding en distributie van de activiteiten van de stembiljetten. Zo zullen de logistieke voorzieningen worden getroffen voor de vouw-, perforeer, stempel- en telwerkzaamheden van de stembiljetten. Ook de procedure voor het aanschaffen van het papier voor het bedrukken van de stembiljetten zal worden in gezet. De bemensing van het stembureaupersoneel vormt één van de belangrijkste aspecten bij de organisatie van de verkiezingen. Ter garandering van een vlot verloop van de verkiezingen is het noodzakelijk dat de werving van stembureaupersoneel niet alleen gebaseerd is op geldende wettelijke regelingen, maar zo nodig ook wordt gelet op algehele organisatie van de werving op zich. Hierbij moet erop gelet worden dat de monitoring van de werving reeds bij de selectie tot het contracteren van stembureaupersoneel moet plaatsvinden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: