Nuchter blijven!

De Surinaamse Politiebond (SPB) vermoedt “powerplay” te kunnen bedrijven in een democratische rechtsstaat en de zaken inhoudelijk niet door onderhandelen op te lossen. Daardoor worden de problemen alleen groter! Vaak halen wij de emotie erbij en verwachten zo onze geschillen te beslechten: “Het is de toon die de muziek maakt.” Wij schuwen er zelfs niet voor anderen onder andere neer te halen, te belasteren en of te beledigen om het gelijk aan onze zijde te krijgen. Vanwege mijn ervaringen als oud leidinggevende bij de dienst Delinquentenzorg van het ministerie van Justitie en Politie besef ik ten zeerste hoe moeilijk het werkveld van dit ministerie niet is. Het Openbaar Ministerie (OM) dat onder andere onkreukbaar gedrag moet vertonen, wordt heel negatief door de SPB in de media besproken. Dit zal nimmer getolereerd mogen worden! De suggestief worden de nare gevolgen van etniciteit erbij gehaald. Een bekende spreekwijze wel: “Als tien Hindostanen en één Creool in een vergadering tezamen beslissingen nemen dan wordt zulks meermaals racistisch genoemd wegens overheersing van de grootste groep, het omgekeerde zou een typisch Surinaamse aangelegenheid moeten zijn.” Natuurlijk is het belangrijk dat alle etnische groepen respectvol omgaan met elkaar om de natievorming te vergroten. Er zijn bibliothekenvol geschreven door wetenschappers betreffende de overheersing van de ene groep door de andere doch dit “wangedrag” mag beslist niet door de politie tentoongesteld worden in Suriname. Zelfs de schijn daartoe niet! Wat moet het publiek hiervan denken?
Niemand staat boven de wet
Dat een “onschuldig” spelletje voetbal kan ontaarden in een ernstig geschil waarbij de politie denkt zomaar elk terrein en of huis te kunnen betreden, is arbitrair. Zelfs als er meerdere huizen op een erf zijn gebouwd moeten de wetten in acht worden genomen. Er mag worden verwacht dat de politie goed bekend is met de wet- en regelgeving en op basis hiervan dus ook extra alert en voorzichtig dient te zijn. Als kind heb ik meegemaakt bij een partijtje straatvoetbal dat wij onze bal niet mochten halen bij de buren. Zij weigerden soms pertinent de voetbal terug te geven. Na bemiddeling van diverse ouders kregen we onze bal toch terug; voorts werden er goede afspraken gemaakt over het te hard trappen van de bal in de erven. Ik kan achteraf heel goed begrijpen dat onze buren toen angstig waren dat we hun ruiten zouden breken (beschadigen) met onze bal. Waarom de voetbal nu niet teruggegeven is en het vertoonde “crimineel” gedrag van de politie moet nog diepgaand onderzocht worden. Ik laat in het midden of de betrokken dienders opgesloten moesten worden. Echter het OM is onderdeel van de rechterlijke macht dus daar zullen ze gegronde redenen voor hebben gehad. Om nu als bond hoog van de toren te blazen, vind ik zeer onterecht! Er is al zoveel kritiek op de politie en door dit vertoonde gedrag wordt het alleen maar erger. Bovendien is het de vraag of je voor elk wissewasje bij de president moet zijn. Zal hij niet wat beters te doen hebben?
Vakbond
De vakbonden in Suriname moeten oppassen dat ze met hun acties niet de rechtsstaat in gevaar brengen. In het verleden zijn vaak politieke acties hiervan het gevolg geweest. Bijvoorbeeld in 1973. Weet u nog wat de aanleiding van de staatsgreep in 1980 was? Een verzoek om een vakbond op te richten door een groep militairen. Deze bond is nooit gekomen, wel een staatsgreep met vernederingen van de politie op het Onafhankelijksheidsplein. In de media is al in ruime mate kritiek geleverd op de RBT-leden. Ik verzoek de vertegenwoordigers van de politie hun eigen gezag hoog in het vaandel te houden. In een medium heeft het bestuur van de SPB aanmatigende stukken geschreven waarbij het functioneren van het OM aan de kaak werd gesteld. De vraag die dan boven komt drijven, is dan of zijn informatie wel op waarheid berust. Eveneens dit gegeven moet goed onderzocht worden! Anders is dit insgelijks laster en strafbaar! Is er bijvoorbeeld inderdaad niet gehandeld conform het Surinaams Wetboek van Strafvordering zoals door genoemde bondslid wordt gesteld. Voorts moet natuurlijk duidelijk worden of het vertoonde strafbaar gedrag van de politieambtenaren op die bewuste dag strafrechtelijk vervolgd moest worden omdat ze natuurlijk al ambtshalve strafbaar waren. Welke verzwarende omstandigheden zijn er nog meer geweest dat het OM heeft besloten de dienders direct op te sluiten? Kortom het is beter deze zaak rustig door onderhandelen op te lossen dan het grote woord te willen hebben in onderhavige kwestie alsmede het gezag van de procureur-generaal openlijk ter discussie te stellen zoals de bestuursleden van de SPB zulks etaleren in diverse media. Hoe wil de politie nu nog adequaat samenwerken met dit gerechtelijk orgaan?
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: