Qoranische regels voor vasten in de maand Ramadan

Geachte broeders en zusters, voor alle moslims over de gehele wereld is een bijzondere maand aangebroken, namelijk de maand Ramadan. Over deze maand heeft de Almachtige God aan de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) geopenbaard die in hoofdstuk 2 verzen 184 en volgende van de Heilige Qor’aan opgetekend staan. Het bijzondere van deze maand blijkt uit vers 186 waarin uitleg is gegeven waarom deze maand bijzonder is en wat mensen in deze bijzondere maand moeten doen. Het vers luidt aldus: “De maand Ramadan is die, waarin de Qor’aan als richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van leiding en onderscheid. Wie onder u daarom deze maand beleeft, laat hem daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn”.
Het bovenstaande vers laat duidelijk blijken dat de Islam niemand belast met iets wat hij of zij niet aankan. Tijdens nood biedt de Islam een aantal uitwegen. Degenen die voldoen aan de hieronder vermelde redenen hoeven niet te vasten, op voorwaarde dat zij de gemiste vastdagen inhalen of, indien niet mogelijk, hoort er daarvoor in de plaats de zo geheten “Fidya” (losprijs) betaald te worden.
a) Reizen
Conform bovenstaande vers is tijdens het reizen niet toegestaan om te vasten. De niet gevaste dagen dienen later ingehaald te worden. In vers 185 van de Heilige Qor’aan staat: “Voor een zeker aantal dagen zult gij vasten. Maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een losprijs voor degenen, die niet kunnen vasten – het voeden van een arme”.
Het vasten heeft wetten en regels waar een moslim zich aan dient te houden. Het reizen is over het algemeen inspannend en moeizaam. De Almachtige God is Barmhartig en Genadevol en heeft daarom voor de reiziger uitzondering gemaakt. Ongeacht of de reis op een korte of een lange afstand is, ongeacht of de reis vermoeiend is of niet en ongeacht met welk vervoersmiddel dit gebeurt. Een moslim dient tijdens een reis niet te vasten. De gemiste vasten dient hij later in te halen door op andere dagen te vasten.
b) Ziekte
Iemand met een ziekte die verergerd of verlengd wordt wanneer hij vast, hoeft niet te vasten tijdens de Ramadan. Na herstel hoort hij de gemiste dagen in te halen. Wanneer er sprake is van langdurge of permanente ziekte, waarbij het vasten een gevaar vormt voor zijn gezondheid, kan die persoon volstaan met het betalen van de Fidya.
c) Zwangerschap en borstvoeding
Een zwangere vrouw kan door het vasten schade toebrengen aan haarzelf of aan haar kind. Daarom is zij ook vrijgesteld van het vasten. Een vrouw met een baby aan wie zij borstvoeding geeft, dient ook niet te vasten als haar borstvoeding hiermee gehinderd wordt of haar kind schade oploopt vanwege haar vasten.
d) Ouderdom
Iemand die te oud is en/of fysiek zwak is geworden vanwege ouderdom dient niet te vasten, aangezien hij zijn leven daardoor in gevaar kan brengen. Hij kan in plaats van vasten de zogeheten “Fidya” geven. In hoofdstuk Al-Baqarah vers 185, staat dat dergelijke mensen in plaats van vasten, fidya moeten betalen omdat vasten onmogelijk is voor hen. Dezelfde regel geldt voor mensen met een ongeneesbare ziekte die noodgedwongen vanwege hun ziekte, hun vasten niet kunnen uitvoeren.
Waarom het bevel tot vasten?
De voornaamste reden voor het vasten wordt omschreven in de Qor’aan: “…opdat gij vroom zult zijn”. Vasten is dus een middel om ons dichter bij onze natuurlijke staat te brengen en om deze staat te reinigen van de verontreiniging van al onze ongehoorzaamheden en slechte dingen die we gedaan hebben. “Vasten is een schild”, zei de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heel eenvoudig en treffend. Ook zei hij: “Een ieder die de maand Ramadan doorbrengt met volledig geloof en zichzelf probeert te verbeteren, diens vroegere zonden zullen vergeven worden”.
Maand van zuivere toewijding
Ramadan is een maand van verhoogde toewijding. Het gebed wordt in deze maand met grotere intensiteit uitgevoerd. Er zijn vele onverplichte gebeden (soenna-gebeden), speciaal bedoeld voor de nachten van de Ramadan; de zogenaamde Tarawieh-gebeden. Tijdens de laatste tien dagen van Ramadan, trekken sommigen zich terug in de moskee om I’tikaaf te houden; een periode van intensieve zelfbezinning en toewijding, op zoek naar leiding en vergiffenis, en om de Heilige Qor’aan te lezen en zich te verdiepen in de kennis en wijsheid daarvan. Ramadan is een gunstige gelegenheid om nader te komen tot de gezegende leiding van de Heilige Qor’aan, die geopenbaard werd in deze maand. Ramadan wordt dan ook wel “de maand van de Qor’aan” genoemd.
Vrijgevigheid gedurende Ramadan
Ramadan is de aangewezen tijd voor het nieuw leven inblazen van medeleven en solidariteit jegens anderen, en wel in het bijzonder jegens de armen, wezen en behoeftigen. We worden aangespoord om vrijgeviger te zijn gedurende deze maand en moeten aan het einde van het vasten sadqatul-fitr geven; een bedrag dat er toe moet bijdragen dat iedereen kan delen in de geest van warmte, genegenheid en broederschap. Ramadan is boven alles de gelegenheid om ons opnieuw te wenden tot de Schepper en de natuurlijke weg van goedheid en godsbewustzijn.
Moge de Almachtige een ieder in staat stellen om de Ramadan met inachtneming van de voorgeschreven regels in te treden en door te brengen. Aan een ieder wordt een gezegende maand Ramadan toegewenst.
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67 – Paramaribo

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: