Inbeslagname Surinaams geld en economische sancties

Door de nieuwe governor van de Centrale Bank is een reis ondernomen naar Nederland om gesprekken te voeren met het OM van dit land. Het gaat om de 19.5 miljoen euro die door het land in beslag is genomen. Het geld is afkomstig van verschillende banken. Nu blijkt dat de banken niet verdacht worden van enige strafbare feit, maar het geld zou wel in beslag zijn genomen in het kader van money laundering. Door de Centrale Bank zijn nu advocaten uit binnen- en buitenland in de arm genomen om deze zaak aan te vechten. Het gesprek tussen de governor die is afgereisd en het OM heeft niet mogen baten. Het gevolg van het in beslag nemen van de valuta is dat de toevoer van valuta naar Suriname zou zijn gestremd. Het gevolg zou zijn een schaarste aan USD biljetten en een overschot aan Eurobiljetten. Een ander bedrag dat eerder door het Nederlands OM in beslag was genomen, is allang terug al vrijgegeven. Er komen nu vreemde verhalen naar buiten over het geld. Eerst zou men het geld vasthouden om daarop onderzoek te doen. Nu blijkt dat het geld niet meer tastbaar is, maar giraal is gemaakt. Het blijft echter een vreemde zaak hoe een land, zonder dat er regels zijn overtreden of er verdachtmakingen zijn, geld dat toebehoort aan een ander land, gewoon in beslag kan nemen en het niet meer afgeeft. De advocaten geven aan dat het geen politieke actie is, maar wat is het dan wel? Als het goed is dan zorgt de inbeslagname voor problemen in het land. Suriname is bezig nu pas weer, na een diep dal, economische groei te realiseren.
Deze actie van het Nederlandse OM lijkt wel op een politieke actie. Het doet denken aan de handelingen van andere westerse landen die allerlei tegoeden van landen in problemen, bevriezen, in de hoop dat door de armoede en verlies van levens door ziekte, er politieke onrust in het land ontstaat. Dan ontstaan er protesten en komt de regering in problemen. Nu komen er berichten vrij vanuit het advocatenteam over het handelen en dubieuze imago van ambtenaren van het Nederlandse OM. In feite komt het neer op corruptie bij het Nederlandse OM en straffeloosheid binnen het Nederlandse OM, omdat er geen maatregelen (kunnen) worden getroffen door de regering of een andere instantie in Nederland. De vraag rijst dus hoe dat mogelijk is in een land dat doorgaat georganiseerd te zijn. Maar vreemde ingrepen vanuit Nederland en andere westerse landen in ontwikkelingslanden is niet vreemd. Vreemde ingrepen van Nederland in Suriname is ook niet vreemd. Er is een totaal gebrek aan respect vanuit de Nederlandse staat naar de Staat Suriname. Het grootste bewijs daarvan is het voor 60 jaar afsluiten van de archieven door de Nederlandse regering over Suriname. Dat betekent dat aan de Surinaamse natie het recht wordt ontzegd om onderzoek te doen naar haar eigen geschiedenis. Dat is een grove schending van de mensenrechten van de Surinaamse mens. De regeringen van de westerse landen gaan gewoon voort om de voormalige koloniën zo te blijven uitbuiten en te onderdrukken. Dat is in de afgelopen honderden jaren te zien geweest en het gaat gewoon door. Er zijn geen instituten in de wereld waar tegen deze onderdrukking van de ene natie door de andere natie kan worden opgekomen. De begrippen democratie en mensenrechten worden door de westerse landen misbruikt om hun onderdrukking en uitbuiting voort te zetten. Een ander middel daartoe zijn ook de zogenaamde ‘vrije handel’ en ‘duurzame ontwikkeling’. De westerse landen propageren vrijheid, democratie en transparantie, maar hoe kan je dan de archieven sluiten voor een land zodat dat land geen onderzoeken meer over de geschiedenis kan doen? Het heeft in wezen te maken met racisme dat aan de basis heeft gestaan van de kolonisering van de Amerika’s, maar ook het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Dit racisme heeft aan de basis gestaan van de Trans-Atlantische slavenhandel en aan de strijd die geleverd is door de meeste landen om hun staatkundige soevereiniteit af te dwingen. Die soevereiniteit werd in nagenoeg alle gevallen noodgedwongen gegeven. Het racisme ligt ten grondslag aan de westerse opvatting dat de niet-witte volken niet in staat zijn een geordende staat eropna te houden. Trump is nu de grootste vertolker van die opvatting, hij komt open en bloot voor zijn opvattingen uit. De anderen hebben minder ruggengraat en doen zich alleen netjes voor. In de praktijk hebben de voormalige kolonisatoren in alle koloniën die ze meestal na strijd loslieten, zaadjes geplant van vernietiging. Intussen blijven delen van de bevolking in deze ex-koloniën geloven dat de voormalige kolonisatoren ons zullen helpen om onze problemen op te lossen, een grove misvatting. We hebben hier eerder geschreven dat Nederland in alle tijdperken in zijn relatie met Suriname, een vijandige houding eropna heeft gehouden over Suriname en Surinamers. Dat geldt toen we kolonie waren, toen we een land werden en toen we onafhankelijk werden. Dat geldt in de periode vlak na de onafhankelijkheid, dat geldt bij en tijdens de militaire dictatuur en dat geldt zowel onder de democratische perioden met NF- en NDP-regeringen. Het racisme is de drijfveer van de blijvende en voortdurende uitbuiting van de ontwikkelingslanden. Uiteindelijke loopt het uit in oorlogen, waar de westerse landen superieur zijn met legers die eropna worden gehouden met rijkdommen verkregen door uitbuiting. De onderdrukte landen zitten vast in het VN-systeem, waar ze geen strategie kunnen vormen om een eind te maken aan deze onderdrukking, zonder dat de wereld vergaat. De gestremde geldstromen van en naar Suriname lijken op een economische sanctie die de westerse landen opleggen. Is het een sanctie die de Nederlandse regering heeft opgelegd aan de Surinaamse regering?

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: