DA’91 wil via gedragscode belangenverstrengeling uitbannen

1Het belang van een gedragscod1 (Copy)Angelic del Castilho, de voorzitter DA’91, zegt dat er veel commotie is ontstaan met het bekend worden dat twee ministers nv’s en stichtingen hebben opgericht, die zich zullen bezighouden binnen de sectoren die onder hun beheer- en beslissingsbevoegdheid vallen als minister. “Dit is een terechte opwinding. Afgezien van de vele corruptieschandalen die reeds bekend zijn onder deze regering, is het ook jammer te moeten constateren dat vanaf onze onafhankelijkheid er nooit het initiatief is genomen, niet door regeringen noch door parlementariërs, aan de schriftelijke vatslegging van heldere en duidelijke gedragsregels voor onze gezagsdragers”, merkt Del Castilho op.
“Gedragsregels zijn noodzakelijk om de integriteit van het besluitvormingsproces van de uitvoerende macht te bewaken, maar ook om het vertrouwen van de gemeenschap in de regering met haar ministers te behouden. Dit vereist van deze personen dat zij zichzelf op een wijze moeten gedragen die past bij hun functie”, stelt Del Castilho. Naar de opvatting van Del Castilho is het belangrijk dat er duidelijkheid is over het verwachte persoonlijk gedrag van ministers en andere politieke gezagsdragers.
Een tweede punt dat de DA’91-voorzitter maakt, is dat het duidelijk is voor ministers en anderen welke persoonlijke belangen kunnen worden gezien als van invloed zijnde op hun besluitvorming. Del Castilho bepleit tevens dat het duidelijk is welke opties er zijn voor het kunnen omgaan met mogelijke belangenverstrengelingssituaties. “Het ministerschap is een voltijdse baan en wordt ook zo betaald. Het bekleden van een nevenfunctie mag dan ook niet zijn toegestaan en het accepteren van betaling voor de uitvoering van werkzaamheden voor derden kan ook niet door de beugel. Ministers leggen een eed af volgens artikel 125 van de grondwet, maar dit hoort onderschreven te worden met een gedragscode”, benadrukt Del Castilho.
“Ik ben niet alleen voorstander van een stevige ‘code of conduct’ voor politieke ambtsdragers, maar ook van het aanleggen van een openbaar register van hun en hun gezins bezit en belangen bij aanvaarding van de openbare functie.” Dit register wordt jaarlijks bijgewerkt. De DA’91-voorzitter vindt dat voor de functie van president, vicepresident en ministers er nog strengere regels moeten gelden dan voor andere gezagsdragers. “Er kan zich belangenverstrengeling voordoen tussen de persoonlijke belangen van de minister en hun openbare plichten, vanwege de invloed en macht die die minister uitoefent en de informatie waarover zij beschikken. Wij hebben allemaal gehoord over o.a. de concessies die zouden zijn uitgegeven in de area of interest om zodoende met voorkennis, familie en vrienden te verrijken”, stelt Del Castilho.
“Ministers beschikken over informatie niet alleen ten aanzien van hun ministerie, maar van de gehele regering. Het is de plicht van de minister ervoor zorg te dragen dat er nooit het idee ontstaat van belangenverstrengeling in de uitvoering van hun werkzaamheden. De oprichting van nv’s en stichtingen door de ministers Dodson en Pengel wekken terecht de indruk van belangenverstrengeling”, zegt Del Castilho aan Dagblad Suriname. “Het is zeer afkeurenswaardig gedrag. Het excuus dat er nog geen inhoud aan zal worden gegeven, is een hol argument. Deze ministers hun handelen sterkt alleen maar het groeiend gebrek aan vertrouwen in de politiek.” De politicus zegt heel zwaar te tillen aan goed bestuur en vindt dat schriftelijke gedragscodes voor alle politieke gezagsdragers vorm moeten krijgen, zodat niets wordt overgelaten aan de eigen interpretatie van deze of gene regering of persoon. Del Castilho laat weten dat haar partij DA’91 hiervoor reeds concepten in de maak heeft.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: