Regering gaat op de illegale tour verder

Nu de NDP in de gaten heeft dat ze alles wat tegen de bestaande wetgeving is, dus tegen wet en recht is, met succes kan doordrukken middels een nieuwe wet, is die duidelijk tegen de bestaande wetgeving is. In elk beschaafd land, zelfs in Afrika, is het zo dat het heffen van dubbele belasting onrechtmatig, onbillijk, onredelijk, eigenlijk gewoon onkan is in de huidige maatschappij. Je kunt nu eenmaal voor het zelfde niet tweemaal belast worden. Elke koe van zondag weet dat behalve de koeien van de NDP.
Wie Nederlands kan lezen zal uit onderstaande relevante artikelen van de grondwet begrijpen dat de kieswet ook wel kies regeling genoemd, alleen met tweederdemeerderheid te wijzigen is. In de wijzigingen in de grondwet doorgevoerd in 1992, SB 1992 nummer 38, is er een verschrijving opgetreden waaruit men zou kunnen concluderen dat artikel 60 andere zaken inhoudt dan wat hieronder staat. Artikel 60 is duidelijk het eerste woord alles zegt alles. Artikel 60 bevat geen limitatieve opname van zaken betreffende het kiesrecht. In de artikelen voor artikel 60, art 56 tot en met 59, worden zaken aangaande het kiesrecht geregeld in de grondwet. Artikel 60 moet in relatie tot die artikelen worden gelezen, en het maakt overduidelijk dat alles met tweederdemeerderheid dient te worden aangenomen in het DNA. “Alles wat verder het kiesrecht betreft” in art 60 omvat meer dan de later genoemde onderwerpen.
GRONDWET
VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE NATIONALE
ASSEMBLEE
Artikel 56
I. De leden van De Nationale Assemblée worden gekozen voor een
zittingsperiode van vijf jaren.
2. Van deze zittingsperiode van vijf jaren mag slechts bij wet
worden afgeweken, in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden,
die het houden van een verkiezing verhinderen.
Artikel 57
1. De leden van De Nationale Assemblée worden rechtstreeks
gekozen door de ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit be-
1itten en de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
2. Iedere kiezer brengt slechts één stem uit.
Artikel 58
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten:
a. zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak het
kiesrecht missen;
h. zij, die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd;
c. zij, die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens
krankzinnigheid of zwakheid van vermogens de beschikking
of het beheer over hun goederen hebben verloren.
Artikel 59
Verkiesbaar zijn de ingezetenen die de Surinaamse nationaliteit
bezitten, de leeftijd van eenentwintig jaren hebben bereikt en niet
op de in het vorige artikel onder a en c genoemde gronden van de
uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten.
Artikel 60
Alles wat verder het kiesrecht betreft, de instelling van een onafhankelijk
kiesbureau en zijn bevoegdheden, de indeling van Suriname
in kiesdistricten, de verdeling van de zetels van De Nationale Assemblée
per kiesdistrict en de methoden, volgens welke de regeling van
de zeteltoewijzing plaatsvindt, worden geregeld bij wet. Deze wet
dient met 2/3 meerderheid te worden aangenomen.
Artikel 83
3. Voor het wijzigen van de Grondwet, het verkiezen van de
President, het besluit tot het houden van een volksraadpleging en
een verenigde volksvergadering, tot het wijzigen van de Kieswet,
is een meerderheid van tenminste 2/3 deel van het aantal leden
waaruit De Nationale Assemblée bestaat, vereist.
STAATSBLAD 1992 No. 38
3. Een meerderheid van ten minste 2/3 deel van het
grondwettelijk aantal leden van De Nationale Assemblée
is vereist voor het nemen van een besluit inzake:
a. het wijzigen van de Grondwet;
b. het wijzigen van de Kiesregeling, voor zover het
de in artikel 60 aangegeven onderwerpen betreft;
c. het kiezen van de President;
d. het kiezen van de Vice-President;
e. het houden van een Verenigde Volksvergadering,
behoudens het bepaalde in artikel 181 lid 2;
f. het houden van een volksraadpleging.
Het is niet alleen domheid maar ook politieke hebzucht die geen grenzen kent.
Richard B. Kalloe

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: