Kennismaking NJP met kandidaten jeugdambassadeurs mondt uit in drama

1Kennismaking NJP met kandidaten jeugdambassadeurs mondt uit in dramaEnkele leden van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) hebben wederom aangetoond waarom dit inspraakorgaan haar bestaansrecht na 14 jaren niet heeft kunnen bewijzen. Net als bij de openbare vergadering van 10 juni 2017, waar het NJP niet veel verschillen vertoonde met een bacovewinkel, heeft een dergelijk drama zich weer voorgedaan op zaterdag jl. tijdens de kennismaking van het NJP met de kandidaten voor de functie van Caricom Youth Ambassadors (CYA), United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG), alsook de sportambassadeurs. Het begon allemaal toen Kelvin Koniki, voorzitter van het NJP, erachter kwam dat de lijst van deze kandidaten geen zuivere koffie is, waardoor de NJP-leiding eigendunkelijk besloot om de vergadering te verdagen.
Kandidatenlijst onvolledig op laatste moment verstuurd
“Ik moet aangeven dat we in de organisatie heel veel opschuivingen opmerken. In eerste instantie hadden we de lijst niet ontvangen vanuit de commissie over wie de kandidaten zijn. Nadien hebben we de lijst per mail ontvangen. We hebben gehoord dat iemand erbij moet zijn. De naam van die persoon is met een pen aangegeven. We hebben hierover geen officieel schrijven ontvangen. Als leiding hebben we opgemerkt dat we weinig ingelicht zijn over deze zaken, waardoor we niet kunnen werken met onvolledige informatie. Daarom hebben we als leiding ervoor gekozen om deze meeting te verdagen”, deelde Koniki mee aan de aanwezigen. Op zich ziet deze beredenering er valide uit. Wat ging er dan mis?
Ontevredenheid onder enkele jeugdparlementariërs
De bijeenkomst van 21 juli 2018 was bedoeld als voorloper op de verkiezing van de jeugdambassadeurs, welke gepland was op 28 juli 2018. Aangezien de kennismakingsbijeenkomst verdaagd is, betekent het dat de verkiezing ook niet zal plaatsvinden op zaterdag aanstaande. Bij een deel van de 18 jeugdparlementariërs die de kennismakingsbijeenkomst hadden bijgewoond, ging dit niet door hun keel. Initieel was de meeting gepland tussen 12:45 uur en 14:00 uur, echter hebben escalaties ervoor gezorgd dat de bijeenkomst omstreeks 15:45 uur beëindigd werd. “Voorzitter, u geeft leiding hier. En als u een vergadering uitschrijft, ga ik ervan uit dat u de nodige voorbereidingen heeft getroffen. Hoe komt het dan dat u de namen van de kandidaten niet heeft? Nu komt het over alsof u iemand anders de schuld wil geven voor de voorbereiding die u niet heeft getroffen. Ik ben in mijn kostbare tijd gegaan om hier te zitten voor een vergadering die helemaal niet doorgaat. Zou ik wat meer informatie kunnen krijgen voordat u de vergadering verdaagt?”, luidde de reactie van de jeugdvertegenwoordiger, Emanuel Sanvisie. Koniki bleef bij zijn standpunt dat de NJP-leiding eerst de juiste inlichtingen moest krijgen om verder te kunnen gaan. “Het gaat erom dat de commissie de lijst niet van tevoren heeft gestuurd voor ons”, maakte Koniki duidelijk. Channelle Amelo ervoer dit als heel chaotisch. Zij hekelde het feit dat Koniki de vergadering meerdere malen schorste om daarna te verkondigen dat de meeting verdaagd werd. “We moeten met structuur werken; als u de vergadering wil verdagen, moet u dat in stemming brengen”, verduidelijkte Amelo. Zenani van Throo, plaatsvervangend NJP-ondervoorzitter, gaf te kennen dat zij niet bij de agendavorming aanwezig was en dat deze bijeenkomst niet zozeer bedoeld was om besluiten te nemen: “Het gaat om een algemene kennismaking, waar de kandidaten zich zouden presenteren.” Van Throo merkte op dat er bij de CYA slechts 1 vrouwelijke kandidaat is aangewezen. Zij wilde net als Koniki nadere informatie hoe de samenstelling van de kandidaten tot stand is gekomen. Van Throo beklemtoonde dat de commissie, die belast was met deze taak in gebreke is geweest om die informatie door te spelen aan de leiding van het NJP, ondanks dat er daartoe verzoeken zijn gedaan. “Als we praten over een verkiezing moet er wel een keuze zijn tussen 2 kandidaten en niet dat er maar 1 kandidaat naar voren komt”, zei Van Throo. Hakiem Lalmahomed vond deze toelichting terecht.
4 jeugdvertegenwoordigers uitlandig
De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind plaatste ook zijn kanttekeningen. Hij attendeerde de leiding erop dat de leden Dinesh Parag, Majenka Domini, Vince Dalen en Mohamed Abdul thans in het buitenland vertoeven voor een seminar in China. Hierdoor zou het onverantwoord zijn om groenlicht te geven voor de verkiezing van de jeugdambassadeurs op zaterdag aanstaande. Het kiezen van de jeugdambassadeurs is namelijk op grond van artikel 12 van het NJP-staatsbesluit een aangelegenheid van het totaal NJP, welke uit 29 jeugdvertegenwoordigers bestaat. “Is het dan wel verstandig dat de kennismaking nu plaatsvindt? Hebben die 4 jeugdvertegenwoordigers geen recht om kennis te maken met de kandidaten? Ik stel dus voor dat de verkiezing plaatsvindt wanneer die 4 leden terug zijn”, beargumenteerde Gobind. Ook hiertegen hadden enkele leden bezwaar. Er werd geopperd dat deze 4 leden reeds op de hoogte waren van de kennismaking met de jeugdambassadeurs, waardoor verdere stagnatie niet nodig was. “Is er een bewijs dat die 4 leden toegestemd hebben om geen deel uit te maken van de kennismaking en verkiezing?”, vroeg Gobind. Het antwoord op deze vraag bleef uit.
Samjhawan ziet uitstel verkiezing als “damage”
Het lid Asneel Samjhawan was een andere mening toegedaan. “De enige overmachtssituatie waarmee we nu te maken hebben, is dat wij 9 maanden achter zijn met de verkiezing van de jeugdambassadeurs.” Hij vond de argumentatie van Gobind zwak en wel om de volgende reden: “Internationaal moeten we onze jeugdigen vertegenwoordigen en daarin zijn we al 9 maanden achter. We zijn de regels dus aan het schenden. Ik neem aan dat we onze damage gaan minimaliseren als we deze zaken zo gauw als mogelijk naar voren brengen”, stelde Samjhawan. Over welke “damage” Samjhawan het had, is nogal een raadsel. Deze jeugdvertegenwoordiger ziet totaal over het hoofd dat de vergaderingen op nationaal niveau over het algemeen problematisch verlopen wegens een gebrek aan quorum. Daarnaast heeft vooral de leiding van het NJP in 2017 regelmatig Suriname vertegenwoordigd op internationale podia. Gezien de argumentatie en wilskracht van de diverse leden om de verkiezing van de jeugdambassadeurs door te drukken, kan geconcludeerd worden dat er veel meer achter deze verkiezing schuilt. Op een gegeven moment verlieten Koniki en Van Throo de vergaderzaal, nadat zij de verdaging van deze meeting hadden aangekondigd. Hierna verlieten ook andere NJP-leden de vergaderzaal. Na bijkans 45 minuten gebeurde het meest onverwachte: Dorothy Terlaan (de oudste van de aanwezige NJP-leden) hervatte de vergadering als voorzitter van het NJP. Uiteindelijk bleek dat ook deze poging niet heeft geresulteerd in de voortzetting van de kennismaking met de jeugdambassadeurskandidaten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: