Trends in strafbare feiten kunnen leiden tot oplossingen

Door de politie zijn de afgelopen dagen cijfers prijsgegeven van de delicten (strafbare feiten) die een grote impact hebben op de samenleving. De strafbare feiten die een zware impact hebben op de samenleving volgens de politie zijn voornamelijk vermogensdelicten, zedendelicten (verkrachtingen), gevallen van huiselijk geweld en verkeersdelicten. Bij vermogensdelicten bedoelt de politie strafbare feiten waar de burger armer wordt gemaakt, doordat haar goederen afhandig worden gemaakt. Het gaat om gekwalificeerde diefstallen, diefstallen middels braak, berovingen, overvallen en levensberovingen. In principe hoort dit laatste bij de levensdelicten: de strafbare feiten tegen het leven gericht. De politie beschikt over de cijfers van de strafbare feiten die aan de politie gemeld zijn. Een deel van de strafbare feiten gaat echter nog steeds niet-gerapporteerd, de burgers doen daarvan geen aangifte. De vraag rijst hoeveel procent van de strafbare feiten en welke types vaker niet door de burgerij aan de politie worden gemeld en waar. Interessant is om te weten hoe de gerapporteerde strafbare feiten zich verhouden tot de niet-gerapporteerde gevallen. De politie moet schattingen kunnen maken van de percentages waarvan geen aangifte wordt gedaan. Verder is de vraag waarom de burgerij ervoor kiest om (bepaalde type) strafbare feiten niet te melden aan de politie. De politie heeft geen apart melding gedaan van de strafbare feiten waarin vreemdelingen zijn betrokken. Het gaat dan om de strafbare feiten die vallen onder mensenhandel en mensensmokkel. Verder is het ook interessant om te weten in welke mate buitenlanders aangifte doen tegen landgenoten of anderen. Met name is dit interessant voor de gemeenschappen, waarvan wordt gezegd dat die een gesloten karakter hebben en niet penetreerbaar zijn voor de politie. We denken dan bijvoorbeeld aan de nieuwe Chinezen en de Chinese gemeenschap. De politie moet de strafbare feiten in haar stukken ook steeds vergelijken met voorgaande jaren. Daaruit zal blijken of er plotselinge dalen of pieken zijn of er sprake is van voortzetting van stijgende of dalende trends. In Suriname wordt de laatste periode een economische malaise ervaren. Er zijn veel ontslagen geweest, beweerd wordt dat veel bedrijven over de kop zijn gegaan. Burgers en hun gezinnen moeten nog steeds eten en drinken. Dat kan maken dat werknemers en kostwinners die uit de boot zijn gevallen, zich overgeven aan ongeoorloofde en illegale praktijken om brood op de planken te leggen. Dat zou een stijging in de statistieken kunnen betekenen vooral wanneer het betreft de vermogensdelicten. De politie geeft de vergelijking niet in haar stuk, maar geeft mondeling wel in het algemeen aan dat de criminaliteit in Suriname is gedaald. Dat is op zich heel goed nieuws. Suriname gaat al geruime tijd door als te zijn een vredig en veilig land en een daling van de crime statistieken geeft alleen maar aan dat het positief bijdraagt aan het toerisme dat we in het land willen bevorderen. We brengen echter in herinnering een bepaald reisadvies dat gegeven was door de Nederlandse regering over de veiligheid in Suriname enkele jaren terug. De Nederlandse vakantieganger in Suriname was gewezen om waakzaamheid te betrachten. In dit kader zou het interessant zijn om te weten in welke mate toeristen slachtoffer zijn geweest van criminaliteit en eventuele de patronen die daarbij te herkennen zijn. In het afgelopen jaar zijn er toch naar het schijnt meer berichten geweest van aanvallen op toeristen op de openbare weg dan wel op openbare plekken. Ook is het voorgekomen dat toeristen in hun huis zijn aangevallen. De indruk bestond dat dit meer was voorgevallen dan in voorgaande jaren. De politie kan aangeven of de indruk correct is en of er hier sprake is van een nieuw fenomeen of een stijgende of dalende trend. Uit deze statistieken kunnen gerichte adviezen gegeven worden aan de verschillende type toeristen die Suriname aandoen. Interessant zijn ook de cijfers met betrekking tot huiselijk geweld. Bij dit type delict is het duidelijk dat de meldingen niet overeenkomen met de daadwerkelijke gevallen. Veel kinderen worden mishandeld en geslagen en er worden geen aangiftes gedaan. Ook veel vrouwen die economisch afhankelijk zijn van de dader/man kiezen ervoor om geen aangifte te doen. De slachtoffers en de kinderen zijn afhankelijk van de man wat betreft inkomen en ook huisvesting. Het is interessant om te weten wat de trend is bij de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Is het gedaald of is het gestegen? Kan de opvang van overheidswege het aanbod aan? Wat ook interessant is om te vermelden, is het aantal aangiftes naar type strafbare feit dat uiteindelijk door de politie opgelost kon worden en het percentage dat niet opgelost kon worden. En nogmaals, in het stuk van de politie komen de jaartallen 2015 en 2016 niet voor terwijl de vergelijkingen wel behoren plaats te vinden. Alleen zo kunnen ontwikkelingen en trends worden geïdentificeerd, kunnen verklaringen voor pieken en dalen worden gevonden en kunnen oplossingen worden geformuleerd. Alhoewel de vergelijking niet uitdrukkelijk als zodanig is aangeduid, lijkt de politie in haar stuk te verwijzen naar dalingen en stijgingen. Dalingen zouden zijn genoteerd (kennelijk tegenover 2016) wat betreft gekwalificeerde diefstallen (26.1%), diefstallen middels braak (8.4%), berovingen (12.1%), overvallen (32.1%) en levensberovingen (63.3%). Als het om dalingen tegenover 2016 gaat, dan gaat het hier om significante dalingen. Als deze dalingen te maken heeft met een vergelijking van de kwartalen, dan heeft het alleen interne consumptiewaarde voor de politie voor de handhavingsmaatregelen, omdat de burgerij toch kijkt naar de totale aantallen per jaar. Hooguit kan de burger ‘onveilige’ seizoenen ontdekken in de cijfers. Het stuk van de politie vermeldt een stijging bij de verkeersdelicten. Dat betekent dat ondanks meer armoede en een hogere benzineprijs (lagere verkeersintensiteit) er meer ongevallen waren in het verkeer. Komt dat door frustratie van de burger, door de onveilige niet gekeurde of niet-gerepareerde (oude) auto’s en/of door onbevoegde burgers die geen rijbewijs kunnen betalen?

error: Kopiëren mag niet!