VHP 69 jaar

Historie
Als we terugkijken naar de historie van de VHP dan zien we dat 69 jaar geleden de heer Jagernath Lachmon voorzitter was geworden van de “Verenigde Hindostaanse Partij”, die een fusie was van 3 partijen nl. de Moslim Partij Suriname (1946) met Asgar Karamat Ali als voorzitter; de Hindoe Partij Suriname (1946) met Kaulesar Sukul als voorzitter en de HJPP : Hindostaans Javaanse Politieke Partij (1947) met Lachmon als voorzitter. De VHP werd later getransformeerd naar de Vooruitstrevende Hervormings-Partij.
De idealen van voorzitter mr. Jagernath Lachmon zijn in stand gebleven, die zullen ook altijd in stand blijven. De verbroederings-ideologie, ook wel “harmonie-model” genoemd, vormt een absolute voorwaarde voor een klimaat voor politieke stabiliteit, voor ontwikkelingen in alle uitingsvormen, maar bovenal is het een gezonde basis voor een goed en vredig bestaan in Suriname. Het gedachtegoed van de heer Jagernath Lachmon zal blijven voortleven.
Lachmon voorzag dat als één bevolkingsgroep de meerderheid verwerft, dit zal uitmonden in overheersing van de ene bevolkingsgroep over de anderen, met alle etnische botsingen van dien. Voor de politieke rust in het land was het volgens Lachmon nodig dat de op etnische en religieuze leest geschoeide partijen moésten samenwerken. Dat streven naar inter-etnische harmonie, vatte Lachmon samen in het begrip “Verbroederingspolitiek”.
Bij elke ontwikkeling van enig belang, staatkundig, economisch, financieel-monetair of anderszins, heeft de VHP vanuit haar plaats in het politiekbestel, een bijdrage kunnen leveren, zulks al dan niet in de mate, zoals door haar gewenst. Bij het voeren van het VHP politiekbeleid wordt de identiteit van aanwezige religieuze- en cultuur-achtergronden in de samenleving altijd gerespecteerd.
De VHP heedt nimmer de intentie gehad en nu ook niet, om in het Surinaamse staatsbestel een overheersende rol te vervullen, ook al is zij daartoe meer dan eens in de gelegenheid geweest. Zij verwerpt evenwel ook een overheersing door anderen, of enige vorm van dominantie, en nog minder arrogantie.
De VHP is altijd opgekomen voor de belangen van achtergestelde groepen en heeft altijd emancipatie en integratie bevorderd in de samenleving. Voor de VHP is de waarborging van de fundamentele rechten en vrijheden voor de natie Suriname, de functionering van ons land als een democratische rechtsstaat en een evenwichtige sociaal-maatschappelijke ontwikkeling fundamenteel.
Transformatie
De VHP maakt vanaf 2010, dynamische, moderne en sterke ontwikkelingen mee. De transformatie van de VHP is een doelbewuste verandering die de partij doorvoert, de scope van de VHP is om de partij te versterken in al haar facetten. Met behoud van het goede van de afgelopen 69 jaren, met in achtneming van de idealen van de partij, op basis van lessons learned wordt het p artijbeleid uitgestippeld met betrokkenheid van eenieder.
De leiding van de partij treft doeltbewust hervormingsmaatregelen; We voeren herstructurerings- programma uit; We ontwikkelen sterke interne structuren w.o. Districtscoördinatie-Teams(DCT’s) , Ressortcoördinatie-Teams (RCT’s) en verschillende Commissies. En alles wat we thans doen, is in feite terug te voeren naar de naam de VHP en geven wij letterlijk inhoud aan de naam.
We werken naar een sterke en moderne Partij; We ontwikkelen sterk leiderschap op basis van gedeelde verantwoordelijkheid; We trainen jonge kaderleden als human capital voor huidige en toekomstige verantwoordelijkheden; Het verbreden van het politiek, sociaal maatschappelijk draagvlak door aanpassen van het profiel van de VHP; De VHP zichtbaar laten zijn in alle districten; Het versterken van de eenheid in de partij.
We zijn vastberaden op weg naar een verbreding van de VHP in ellke opzicht. De VHP zal zich niet alleen als partij transformeren, maar ook werken aan het verbreden van het politiek en sociaal maatschappelijk draagvlak in de samenleving. Nogmaals de VHP heeft ruimte voor eenieder met de juiste intenties.
De VHP groeit naar grootste nationale- en multi-etnische partij waarbij alle Surinamers ongeacht ras, geloof of cultuur, de ruimte hebben gekregen te groeien en zich te manifesteren. De VHP stelt kwalitatieve eisen. De partij is thans dusdanig veranderd dat niet louter Surinamers van Hindostaanse afkomst in het hoofdbestuur zitten, maar dat ook niet Hindostanen in het hoofdbestuur zitting hebben.
De statuten en regels van onze partij zijn toegesneden op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden van de wereld waarin we leven. De VHP heeft gekozen voor een landelijke positionering in alle districten. Bij de volgende verkiezing moet de VHP op tijd klaar zijn om de verkiezingen in te gaan als een grote, brede nationale partij. We werken aan een VHP met een grotere achterban, een bromtji djari achterban.
De VHP is nu volop bezig met trainingen. Het Dr. Mr. Drs. Jnan Adhin Kennis-Instituut is volop bezig met trainingen. Het Jnan Adhin Instituut is ingesteld om diverse trainingen en workshops voor geïnteresseerden te organiseren die actief willen meedoen in de VHP en de politiek. We leveren hoogstaande kennis en professionele vaardigheden aan door deskundigen. De participanten moeten zo balans proberen te brengen in hun politiek werk en met gezond verstand kunnen handelen.
De VHP zal in 2020 een einde maken aan de armoede die de regering heeft veroorzaakt, en ervoor zorgen dat Suriname weer leefbaar wordt voor eenieder. Tijdens de basistraining wordt er geleerd onder andere de ontwikkeling van de VHP in politiek Suriname en de verbroederingspolitiek.
In 2018 start de VHP de trainingen en workshops voor kandidaat DR-RR-DNA leden, en voor beleidsmakers, toppolitici en verkiezingscampagne vrijwilligers, die gaan helpen bij de verkiezingen 2020 en deel moeten gaan uitmaken van de regering 2020-2025. De VHP stelt eisen aan politici en personen in de politiek.
De kern is dat eenieder wordt betrokken en meegenomen in het transformatieproces. Dat we naar alle groepen toe duidelijk maken dat de verbreding van de partij oprecht is. Dat we bindend zijn en dat we ook daadwerkelijk geloven in de verbroedering van onze samenleving. Dat iedere individuele Surinamers ziet dat de VHP het nationale belang voor ogen heeft en dat ieder individu daar een bijdrage levert.
Vananavond wordt een dankdienst gehouden i.v.m. de jaardag van de partij waarbij VHP voorzitter Chan Santokhi een toespraak zal houden. Voorafgaand aan de dankdienst is er een kranslegging bij het standbeeld van de heer Jagenarth Lachmon.
VHP

error: Kopiëren mag niet!