VMS moe van vele betalingsperikelen SZF

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft in een brief gericht aan de directeur van Staatszieken fonds (SZF) wederom haar ongenoegen beschreven rond de vele betalingsperikelen van het SZF met dienstverleners, in het bijzonder met de artsen. Het blijkt ondanks eerder gemaakte beloften en gesprekken tussen de minister van Volksgezondheid, het bestuur van de VMS en de directeur van SZF dat de betalingsachterstanden een aanhoudend karakter verkrijgt. Het gaat om achterstallige betalingen over 2011 – 2014 die anno 2018 nog steeds niet zijn uitgekeerd aan de medisch specialisten, terwijl de geldontwaarding het uit te keren bedrag reeds flink heeft doen eroderen.
Het SZF (de debiteur) aan de dienstverlener (de crediteur) kan geen garantie geven op tijdige betaling van de aan de SZF-verzekerden geboden diensten. De betalingen vinden steeds later plaats en ook niet meer volledig, soms in tranches zonder zicht op algehele betaling. Op 5 april 2017 ontving de VMS een brief van het hoofd van de Juridische Dienst van het SZF, Jolanda Pronk, waarin zij haar excuses maakt voor de late betalingen. Er is aangegeven dat het technisch mankement de oorzaak is van de late betalingen door het SZF aan de medische specialisten. Maar sindsdien is er geen touw meer aan vast te knopen wanneer en hoeveel het SZF de medici zal uitbetalen. Volgens de VMS hadden zij reeds in hun schrijven van 20 oktober 2017 gesteld dat als deze trend van onvolledige en ontijdige betalingen zich zou voortzetten, zij genoodzaakt zouden zijn om passende maatregelen te treffen. In haar bijeengeroepen algemene ledenvergadering van woensdag 10 januari 2018 is het bestuur van de VMS gemachtigd om het SZF in gebreke te stellen en haar te sommeren om de herhaaldelijk aanzeggen ten spijt, tot betaling respectievelijk tijdige betaling over te gaan en zodoende de ontstane onacceptabele betalingsachterstanden in te lopen.
Eén en ander reeds uitgewerkt met VMS
Als reactie op de brief zou de SZF-directeur, Rick Kromodihardjo, hebben gesteld altijd in samenwerking met de ministeries, te weten Volksgezondheid en Financiën, te werken om elke maand te voldoen aan zijn betalingsverplichting conform de ingediende declaraties. Volgens hem worden elke maand de specialisten uitbetaald, ook al wordt dat conform wederzijdse afspraken in twee tranches gedaan. “Over 2017 heeft het SZF aan specialisten over alleen poliklinische consulten, rechtstreeks aan belanghebbenden ruim meer dan SRD 75 miljoen betaald. In verhouding is dat het veelvoudige van enkele ziekenhuizen tezamen. Het uitstaande bedrag aan specialisten is slechts over de tweede tranche over december 2017 ad 2 miljoen. Het SZF doet tevens voor Bazo-declaraties betalingen via enkele ziekenhuizen die conform zelf gemaakte afspraken namens de specialisten declareren”, zei Kromodihardjo. “In een onderhoud is besloten dat het SZF de toen nog uitstaande betaling van SRD 3 miljoen over de eerste tranche van december 2017, woensdag uit te betalen, wat toen ook is gebeurd, en waarvan de VMS ook is verwittigd”, deelt de SZF-directeur mee.
In dezelfde meeting heeft het SZF aan de VMS middels de presentatie van cijfers aangegeven welke misstanden zijn geconstateerd bij de declaraties van sommige specialisten. Van over facturering van enkele specialisten tot ernstige twijfels van het totaal aan ingediende declaraties van poliklinische consulten en verrichtingen die niet te plaatsen zijn binnen normaal geldende ratio’s. De VMS heeft toen ook aan het SZF gevraagd om terstond op te treden bij zulke wantoestanden met het treffen van ernstige sancties hiertegen. “Het SZF verwerkt op maandbasis alleen ongeveer 60.000 consulten en verrichtingen van 171 specialisten op een populatie van 340.000 verzekerden bij het fonds. Dit is enorm en buitenproportioneel”, stelt de SZF.
NK

error: Kopiëren mag niet!