2018: “Beleid dat misleidt, uw toekomst gefolterd”

Het jaar 2017 laat in politiek, financieel en moreel opzicht absoluut geen prettige herinneringen achter. Het nieuwe jaar 2018 biedt op basis van de realistische uitgangssituatie en rationeel onderbouwde verwachtingen geen prettig vooruitzicht. Met de trackrecord van – en de ervaringsleer nopens een politieke levenskweller in gedachten – , kan zijn nieuwjaarsboodschap als “same old BS” worden aangemerkt. Volgens een bejaarde kerkgangster wordt de boodschap gebracht met de intonatie zoals in haar belevingswereld satan dat volvoerde bij de misleiding van Eva. Het valt ernstig te betreuren dat ellendige figuren die zich schuldig maken aan wanbeleid zich menen in te dekken vanwege de democratie, die zij immers jaren hebben vertrapt. Wij merken op dat er “beleid” wordt uitgezet op basis van voornemens welke kunnen worden getypeerd als wenselijkheden, daar “de aanpak” geschiedt zonder enige valide onderbouwing en rationele planning welke moet leiden naar een voorafgesteld realitisch resultaat. Op departementen blijkt men niet te weten waar naar toe wordt gekoerst. Er wordt formeel geen navraag gedaan, daar feitelijk allen in de organisatiestructuur bevreesd zijn voor de stelling “vanwege veranderde beleidsinzichten” en haar gevolgen. Door deze houding, voor zelfbehoud dat gepaard gaat met extreme demotivatie, gaan wij regelrecht verder de “mist” in. Voor de meest essentiële diensten en benodigde projecten blijkt er geen financiering en nog minder een gedegen plan te zijn, echter blijven politici een zonnige toekomst uit hun duim zuigen. Het is vooral triest dat de meest achterlijke figuren, die noch de morele status noch enige acceptabele opvoeding en scholing bezitten, in cruciale functies worden benoemd met exorbitant hoge salarissen. Deze handelswijze leidt tot verdere verpaupering van de maatschappij, waarbij wij dieper in het dal geraken waaruit wij tenminste 20 jaren moeilijk of zelfs helemaal niet uit zullen kunnen komen. Tergend is de misleiding die de basis blijkt te vormen bij elke actie van de huidige machtsdronken politici en hun trawanten. Denkt u maar aan de actuele misleiding waarbij onbeschaamd een schrijfster van formaat die Suriname nationaal en internationaal positief in de schijnwerpers zet, wordt bejegend! Met veel fanfare werd ook de “Basiszorg” gebracht, welke ondanks gedegen waarschuwingen is doorgedrukt en thans uit elkaar spat. Hierbij wordt de patiënt steeds met de medicijnenklapper in het gezicht geklapt. Men had het over een kruistocht tegen corruptie, maar thans blijkt men “Oost- Indisch doof” te zijn voor naar corruptie riekende gevallen. Ook de gang naar het IMF werd door despoten met devotie en felicitaties aangekondigd, ondanks wederom waarschuwingen. Korte tijd daarna werd met “drey ai” medegedeeld dat het IMF koud en berekenend is, en basta! Van overal werd op gegeven moment ongelimiteerd geld geleend, wederom tegen alle waarschuwingen in. Er werd geen acht geslagen op het wettelijke leenplafond en haar doel. Per wet werd het plafond door de coalitie in DNA onverantwoord verruimd. Een ieder die enige kanttekening plaatste bij het fnuikend beleid werd uitgemaakt voor staatsvijand. Thans zijn wij als land “gedown grade” door de internationale rating bureaus. Dit heeft ertoe geleid dat internationale instellingen en naties niet de intentie meer hebben om ons geld te lenen. Evenzo staan locale financiële instellingen niet open om een wanbetalende overheId geld te lenen, die op de koop toe geen gedegen overtuigend plan met toenemende intraden kan presenteren. Alleen maar hopen op een toename van de goud- en olieprijs zet geen zoden aan den dijk! Door het “diek wan olo tap wan olo” beleid, of te wel het ongelimiteerd leen beleid hebben wij thans een punt bereikt waarbij wij “ons eigen graf hebben gegraven”. Maken onze “wonderbaarlijke politici” zich heden ten dage daarom op om Staatseigendommen van de hand te doen? Kan deze intentie vergeleken worden met het “tafereel” waarbij een “junk” die door oplichting niet meer in staat is om geld te leen te krijgen, wasbakken, schutters, souvenirs en andere zaken uit zijn moedershuis “jat” en aan bevriende helers verkoopt voor een appel en een ei? Bent u zich bewust van de situatie waarin wij als volk en land ons thans, in 2018, bevinden en indien zo, wat zullen uw verrichtingen zijn om een gedegen toekomst van ons nageslacht te bestendigen?
P.S. Oprah Winfrey die recent als eerste “zwarte vrouw” de “Cecil B. DeMille Award at the Golden Globes” mocht ontvangen zei o.a.: “What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. I’ve interviewed and portrayed people who’ve withstood some of the ugliest things life can throw at you, but the one quality all of them seem to share is an ability to maintain hope for a brighter morning, even during our darkest nights. I want all to know that a new day is on the horizon! And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, and some pretty phenomenal men, fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say, ‘Me too’ again.”
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!