Tijd voor implementatie onderwijsbeleid

In de 7-8 jaren dat de nieuwe regering aanzit, heeft het ministerie van Onderwijs de tijd niet gehad of gegund gekregen om echt onderwijsbeleid te ontwikkelen en vooral om het uit te voeren. Er zijn aan de lopende band arbeidsconflicten en geen pogingen om duurzaam deze conflicten preventief de kop in te drukken. In de periode na 2015 zijn de conflicten verhevigd, maar de hoofdoorzaak bleef hetzelfde: het ontbreken van een meerpartijen-platform waar draagvlak wordt gezocht en plooien worden gladgestreken wat betreft onderwijsbeleid. Het onderwijskorps maakt een vijfde uit van het totale ambtenarenapparaat en is vrij omvangrijk. De onderwijssector bestaat uit geschoolde professionals en daarom is het ook de best georganiseerde beroepsgroep in Suriname. De cultuur van georganiseerd zijn is niet kort, het zaad is gelegd in de vorige eeuw door rasechte onderwijzers met een roeping en derhalve omkleed met gezag die men kreeg van de samenleving. Conflictpreventie is het gemakkelijkst te bereiken met de onderwijzers, in de eerste plaats omdat ze georganiseerd zijn en in de tweede plaats omdat er heel goed te communiceren valt met onderwijzers; ze worden immers professioneel getraind in het zinvol communiceren, het is de kern van hun beroep. Desondanks zien we dat de regering nog steeds in de onderwijssector niet fundamenteel de zaak aanpakt, maar bezig is met symptoombestrijding. De arbeidsverhoudingen zijn in de afgelopen jaren onder de onderwijsunit op het kabinet van de president aardig verpest doordat men het pad van rationaliteit op gegeven moment verliet en het pad van emotionaliteit begon te bewandelen met andere woorden, men begon niet meer op de bal maar op de man te spelen. Nivellerende factoren zijn nauwelijks in het spel aanwezig of indirect betrokken en niet met de bevoegdheid om de knopen door te hakken. Het Surinaams onderwijs moet vernieuwd worden en dat is meer dan logisch. Daarmee is niet gezegd dat de jonge Surinamers die allemaal afstuderen niet voldoen aan de internationale standaarden. Er zijn opleidingen die nog voldoen aan internationale standaarden, omdat de studenten bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen meedoen aan vervolgopleidingen in andere landen. De dialoog die gestart is tussen de vp en de onderwijsbonden duurt voort, er is gisteren weer gesproken. Besluiten die het ministerie van Onderwijs eenzijdig heeft genomen zonder om advies te vragen aan de sector, zoals de gewraakte resolutie, moeten ingetrokken worden. Hier gaat het dus weer om het terugbrengen van het conflict tussen de regering en het onderwijsveld, naar beheersbare proporties en niet om het uitvoeren van fundamenteel hervormend onderwijsbeleid. Voor het huidige begrotingsjaar is in het algemeen een aantal prioriteiten geïdentificeerd voor dit begrotingsjaar. De vraag is of deze punten uitgevoerd gaan kunnen worden. We zien onder meer als prioriteit de voortzetting van de hervorming van het totaal onderwijssysteem in Suriname en professionalisering van onderwijsgevenden en onderwijsfunctionarissen. Hierbij zal onder meer gewerkt worden aan het verbeteren van instrumenten binnen het onderwijs ter verhoging van de overgangs- en slagingspercentages. In dit kader zal ook aandacht besteed worden aan de verbetering c.q. uitbreiding van de effectieve schooluren, toegespitst op de gangbare regionale en internationale normen. Verder wordt als prioriteit geïdentificeerd de voortzetting van de administratieve hervorming van zowel het Minowc als de onderwijsinstellingen. Er zal aandacht besteed worden aan de actualisering en ontwikkeling van onderwijswetgevingsproducten en het opzetten van gedegen kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs. Opvallend is het punt van het verder stimuleren van de betrokkenheid van ouders, maar vooral zal dit gestructureerd worden, alsook de verbetering van maatregelen ter bevordering en verbetering van een veilige en gezonde schoolomgeving. En precies hier is men vergeten om de onderwijsgevenden ook mee te nemen. Er zal verder inhoud worden gegeven aan de vroegschoolse educatie en de “Basic Life Skills”. De ontwerpbegroting vermeldt verder dat het curriculum van het bewegingsonderwijs thans wordt geëvalueerd en aangepast en er zal een uitbreiding van het aantal uren worden doorgevoerd. In het kader van de bevordering van topsport en onderwijs zal gewerkt worden aan een verbeterde structuur voor de schoolsport, door onder meer de instelling van de zogenaamde talentscholen. In samenwerking met diverse stakeholders zal het proces ter synchronisatie van de vakanties met de regio en de wereld worden voortgezet. De verdere uitbouw en institutionalisering van de SNTA (Suriname National Training Authority), zal onder meer moeten resulteren in het afstemmen van onze beroepsopleidingen op de Caribbean Vocational Standards (CVQ) en de instelling van een directoraat Beroepsonderwijs. Wat beleidspunten betreft, worden ook genoemd de evaluatie van de vernieuwingen van het Imeao, de pedagogische instituten en het lbo, afronden van de lopende bouwprojecten en begin van de bouw van een scholengemeenschap in het district Marowijne, het verbeteren van de toegankelijkheid in het hoger onderwijs en het proces van accreditatie van de hogere onderwijsinstituten. Al deze zaken staan al een hele tijd op de agenda van het Minowc en gaan zelfs terug naar de periode van de NF-regering. Door interne ruzies komt het ministerie niet toe aan uitvoering. Het is dus zaak dat eerst structureel rust wordt gebracht op het ministerie.

error: Kopiëren mag niet!