Uitbanning corruptie een noodzaak!

De ontwikkelingen die wij thans doormaken in onze eigen samenleving zijn het resultaat van slecht bestuur, waarbij corruptief gedrag en ondermijning van instituten aan ten grondslag liggen. Het resultaat is een dagelijkse aantasting en verzwakking van ons genot van onze mensenrechten. Er is altijd en overal een kenbare relatie tussen corruptie en mensenrechten. 09 december 2017 is de Internationale Anti-Corruptie Dag, welke wereldwijd het moment is waarop er extra aandacht van de gemeenschap wordt gevraagd voor het effectief bestrijden en tegengaan van corruptie, aldus Angelic del Castilho, voorzitter van DA’91.
Vernietigende werking corruptie
Corruptie blijft een zeer complexe aangelegenheid, maar een eenvoudige waarheid is dat de grootste slachtoffers altijd diegenen zijn die het meest kwetsbaar zijn in onze samenleving. Het heeft ook een directe invloed op de ontwikkelingsvooruitzichten. Het heeft ook invloed op het investeringsklimaat. Corruptiebestrijding en de kracht van democratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wijze waarop democratie wordt ervaren door ons als Surinaamse burgers wordt bepaald door de wijze waarop corruptie al dan niet ruimte vindt in onze samenleving. Corruptie verergert reeds bestaande sociale en economische ongelijkheid. En vandaar dat het ook een directe negatieve invloed heeft op de mensenrechten.
Corruptie, mensenrechten en welzijn
De verbanden tussen corruptie en mensenrechten blijken bij het analyseren van de centrale principes, die van belang zijn voor zowel corruptiebestrijding als bescherming van mensenrechten. Deze zijn: (1) participatie, (2) transparantie en toegang tot informatie en (3) verantwoording. Wij weten dat alle drie deze principes zo goed als afwezig zijn in het regeerbeleid dat wij nu ervaren.
Het corruptief gedrag en beleid van regeerders onttrekt middelen aan de sectoren die de samenleving ten goede moeten komen. De meest recente voorbeelden daarvan in ons eigen land zien wij in de gezondheidszorg, het onderwijs en de veiligheid. Deze regeerders ondermijnen bewust het vertrouwen van de samenleving, hetgeen ook in ons land dreigt te resulteren in het beïnvloeden van de stembusgang, waarbij slechts diegenen die voortzetting van dit corruptief wanbeleid willen, zich naar de stembus begeven. De overigen durven niet meer te geloven in de goede plannen en voornemens van andere politici. Een bijkomend aspect is de afname in de wens om nog bij te dragen aan de inkomsten van de regering, als het nou is middels het betalen van belastingen of het doen van investeringen. Ook dit laatste is vernietigend voor de samenleving.
Transparantie voor succes
Open overheid, open data, open aanbestedingen, open begroting, dat is de wijze waarop wij moeten beginnen garanties in te bouwen voor verantwoord en verantwoordelijk bestuur. Het succes in corruptiebestrijding ligt in de preventie. Preventief optreden vereist zo groot mogelijke en liefst volledige publieke transparantie. Dit garandeert ons dat er positieve veranderingen zullen optreden in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het bestuur van ons land.
Wij gaan voor een politiek die anders is en een zero-tolerance voor corruptie. Als partij laten wij ons leiden door de mechanismen in het anti-corruptie verdrag met o.a. de OAS, maar zijn ook voornemens toe te treden tot het Verdrag van de VN tegen Corruptie. Samen met mijn politieke partij zullen wij bij de komende verkiezingen eisen van onze kandidaten voor volksvertegenwoordigende organen dat zij een open declaratie doen van bezit en belangen en zal nagestreefd worden dat de standaarden waaraan personen moeten voldoen voor verschillende functies, worden gepubliceerd. Door dit te doen wordt niet alleen het vertrouwen van ons, de burgers, gesterkt, want iedereen kan mee beoordelen, maar wordt ook preventief opgetreden naar corruptie. Het signaal is één van transparantie en inclusiviteit. Wij zeggen niet zomaar iedereen telt mee, iedereen doet mee, en iedereen draagt bij!
Democratische instituten, de scheiding der machten en de rechterlijke macht zijn ontzettend belangrijk in het effectief bestrijden van de corruptie. Voor het ultieme succes is echter cruciaal een cultuuromslag: de cultuur van straffeloosheid moet uitgebannen worden uit onze maatschappij en iedereen die deze cultuur propageert moet onmiddellijk terecht gewezen worden, afgewezen worden. Geen enkele wetgeving, ook niet die ter bescherming van klokkenluiders, heeft zin in een cultuur van straffeloosheid. Wij moeten mensen die van ons als volk stelen niet langer bewonderen, beschermen en een podium verschaffen. De participatie en betrokkenheid van de gemeenschap is ontzettend belangrijk in het wegdoen met straffeloosheid.
Uitspraken “maar zo is het altijd geweest” moeten wij steeds resoluut afwijzen! Wij als samenleving moeten weigeren om corruptie nog te accepteren. Als Surinamers kunnen wij niet alleen beter, wij verdienen veel beter en wij moeten veel beter!

error: Kopiëren mag niet!