Sensatie ondergeschikt aan echte doelen NJP

In het NJP is er met betrekking tot reguliere vergaderingen veel te doen geweest. Opvallend was het bericht een dezer dagen dat een NJP-lid middels een motie het instituut tot een besluit wilde bewegen omtrent het vervangen van de leerplicht met de schoolplicht en met het optrekken van deze leeftijd van 12 naar 16 jaar. Er is veel tijd in het NJP verloren gegaan aan formaliteiten en technicalities zonder dit zeer belangrijk punt op zijn merites te behandelen. Het werd een onnodig gehaal en getrek over de agenda en de aanpassing van de agenda. Het schijnt dat onze jongeren de belangen niet goed kunnen afwegen. Het belang van de orde van een vergadering moest afgewogen worden tegen het belang van het Surinaams kind. Het is voor het eerst publiekelijk bekend gemaakt dat in het NJP een lid het zeer fundamentele punt van de leerplicht en de schoolplicht heeft aangekaart en gepleit heeft voor het optrekken van deze leeftijd. De discussie is getracht in het NJP uit te lokken omdat Onderwijs een wet zou hebben voorbereid om deze zaak aan te pakken. De ondersteuning van het NJP naar Onderwijs toe is nodig zodat deze wet meer draagvlak krijgt. De onderwijswetgeving is ook gerelateerd aan de arbeidswetgeving want de plicht om naar school te gaan en het verbod om arbeid te laten verrichten door kinderen gaan hand in hand. Uit de beschikbare informatie uit het parlement blijkt dat de wijziging van de arbeidswetgeving op dit stuk en voorsprong heeft op de onderwijswetgeving. Op den duur zullen deze twee wetten wel op elkaar moeten aansluiten. Het bericht van deze onderwijswet en eerdere mededelingen van de Arbeid-minister over de kinderarbeidswetgeving geven aan dat Suriname op het punt staat om wat de wetgeving betreft voor kinderen een grote doorbraak te boeken. Uiteraard zijn regels het begin en moet de uitvoering daarvan worden aangepakt met maatregelen zoals spijbelambtenaren en een fors ondersteuningsprogramma om alle kinderen tot minimaal 16 jaar op school te houden. Daarvoor moet budget worden vrijgemaakt en het zal blijken de beste investering te zijn die Suriname ooit zal hebben gedaan voor haar economie. In elk geval moet het NJP-lid dat schoolplicht en leerplicht heeft willen aankaarten in het NJP en daarover een besluit heeft willen uitlokken, moeten worden gecomplimenteerd. Overigens moet wel opgemerkt worden dat in de agenda van het NJP flexibiliteit moet worden ingebracht. Er is een agenda die van tevoren wordt voorgesteld en deze wordt aangenomen aan het begin van de vergadering. Op basis van deze agenda wordt de vergadering afgewerkt, zodat aan het einde van de dag een overzichtelijke meeting kan worden geregistreerd. Echter moet er toch rekening mee worden gehouden dat de NJP’ers geen professionele vertegenwoordigers zijn zoals de DNA-leden. Het NJP-schap bestaat naast andere hoedanigheden die veel energie en tijd opslokken zoals het volgen van onderwijs om soms middelbaar, hbo- of academisch niveau. Staande de vergadering kan er een idee oppoppen – bijvoorbeeld via een app-bericht dat wordt ontvangen op dat moment of een mail – om een dringende aangelegenheid toch nog te bespreken. Het moet daarom mogelijk zijn om zonder de vergadering op zijn kop te zetten of in de war te gooien, alsnog een agendapunt toe te voegen of dat het onderwerp wordt besproken op bij een verzamelagendapunt aan het einde en dat daarover toch voor zover mogelijk besluiten worden genomen. De zwaarte van het onderwerp zal daarbij een rol moeten spelen. De onderwijswetgeving is van heel groot belang voor de doelgroep die het NJP vertegenwoordigt. Het is hoog prioriteit. Als het onderwerp heel concreet wordt aangekaart en niet gaat om vaagheden, dan moet het des te meer toch besloten worden. Het is een hele slechte gewoonte dat al op jonge leeftijd vertegenwoordigers uit zijn op sensatie en herrie schoppen in de colleges door de confrontatie op te zoeken en niet te helpen aan een oplossing. Mooie woorden over de orde van de vergadering en vergaderingsregels in ons parlement hebben Moesje van Suriname nog niet naar Parijs gebracht. Het heeft Moesje juist verder van Parijs gebracht. De slechte gewoonte van de DNA wordt overgenomen door de NJP’ers, omdat sensatie aandacht trekt. Niet de herrie, maar de inhoud moet aandacht trekken. In deze moeten alle credits dus gaan naar het lid dat de onderwijswetgeving en de schoolplicht aan de orde bracht. Het incident van laatst heeft geleerd dat het NJP met ruimte voor flexibiliteit moet worden geleid. De NJP’ers moeten beseffen dat sensatie en mooie verhalen over de orde en de agenda ondergeschikt zijn aan de echte resultaten. Het NJP moet in deze de ministeries die belast zijn met het beleid voor kinderen kritisch begeleiden en draagvlak aandragen wanneer ze merken dat die ministeries vorderingen boeken in het belang van hun doelgroep.

error: Kopiëren mag niet!