Reactie op “ABS waarschuwt niet”

(Redactioneel artikel van Dagblad Suriname, 25/26 maart 2017, pag. 07)

Met betrekking tot uw redactioneel artikel met bovenvermelde kop (in uw editie van 25/26 maart 2017) is het ons vergund, om bij wijze van verduidelijking, een korte puntsgewijze reactie te geven op geselecteerde zaken die de moeite van het reageren waard zijn. Overigens hopen we deze onverkwikkelijke zaak zo gauw mogelijk achter ons te kunnen laten.
1)Het ABS heeft met betrekking tot economische “forecasts” en projecties vaker vermeld dat dergelijke zaken niet tot de taken van een Statistiekbureau behoren! Er is, ook in Suriname, een taakverdeling op dat stuk. Schattingen voor het afgelopen jaar (de afgelopen jaren) worden door het ABS gemaakt en de projecties voor korte (en soms lange) termijn worden door het Planbureau geproduceerd. Ter vergelijking: Het beste Statistiekbureau in de Caricom is Statin van Jamaica maar de officiële economische projecties voor Jamaica zijn afkomstig van PIOJ (Planning Instituut van Jamaica). CBS Nederland (zich ook wel noemende Statistics Netherlands) zit in de top 10 van statistiekinstellingen van de wereld, maar produceert ook geen economische projecties. De officiële ramingen op korte, middellange en lange termijn zijn afkomstig van CPB, het Centraal Planbureau.We gaan even voorbij aan het feit dat De Nederlandse Bank ook projecties produceert. Overigens zijn Statin en CBS zo goed, hoofdzakelijk omdat ze uitgebreide toegang hebben tot administratieve data (ook van de Belastingdienst) waar we in Suriname voorlopig slechts van kunnen dromen. Desondanks bestempelen we het ABS als een “kerninstituut” (kern = belangrijk). We danken de redactie van Dagblad Suriname (DBS) dat die daar “kennisinstituut” van gemaakt heeft, maar die aanduiding wensen wij zelf vooralsnog niet te gebruiken.
2)We zijn het volkomen met de DBS redactie eens dat de gewone burger ook het recht heeft om over de economie te discussiëren; dat is pas democratie! We verwachten wel dat daarbij geen leugens worden geventileerd en dat de discussie zuiver wordt gehouden.
3)Wij hebben op de discussieavond van 16 maart 2017 gezegd dat de uitspraken van de burger (voorgesteld als financieel-economische deskundige) voor ons niet acceptabel zijn en dat we van betrokkene correcties verwachten. De excuses zijn niet gekomen, die burger deed uitspraken over bronvermelding door andere kerninstituten en bleef zich op het standpunt stellen dat de ABS cijfers onjuist en vals waren. Er is geen sprake geweest van natrappen van ABS zijde. Het ABS, als verantwoordelijke instantie moest de uitspraken over de bronvermelding van de burger natrekken en hoopte dat betrokkene nog tot inkeer zou komen en alsnog de gevraagde excuses zou aanbieden. In dat geval zouden wij de economische onzin gedebiteerd door die burger op de discussieavond niet breed uitgemeten hebben in de pers, maar slechts hebben volstaan met een vermelding dat betrokkene de gewraakte uitspraken naar onze tevredenheid had gecorrigeerd en zich bij zijn exercities kennelijk in de bron had vergist. Correcties inzake zijn presentatie naar de kennissenkring (KK) toe zouden we aan hem hebben overgelaten.
4)Tot slot hebben wij het volgende advies: aangezien KK die burger een forum had geboden om zijn uitspraken te doen (terwijl de advertentie op 7 maart iets anders vermeldde) en Dagblad Suriname begaan is met het lot van die burger (jammer genoeg niet met het lot van het ABS dat valselijk was beschuldigd en wegens diverse problemen, waaronder subsidieproblemen, bepaalde taken inderdaad niet/minder kan uitvoeren) stellen we voor dat zij de burger een forum biedt om het ABS met gelijke munt terug te betalen. Zijn reactie op enkele pertinente, gestelde vragen en ook zijn reactie inzake zijn begrip / gebruik van de kwantiteitstheorie willen we namelijk alsnog vernemen.
Met dank voor plaatsing van onze reactie verblijven wij,
Directeur van het Algemeen Bureau voor de Statistiek
Drs. Iwan A. Sno, M.Sc.

error: Kopiëren mag niet!