Advocaten pleiten voor vrijspraak in zaak Meriba en comparanten

Advocaten pleiten vrijspraak in     zaak Meriba enDe raadslieden Oscar Koulen, Georgette Leter, Valery Pique, Benito Pick en Raoul Lobo hebben op de strafzitting van dinsdag 7 maart hun pleidooi gehouden in de strafzaak tegen de verdachten Romano Meriba, Errol S., Anthony Ch. en Ruben S. Zij worden ervan verdacht op 9 november 2015 een gewapende roofoverval te hebben gepleegd op een ondernemer. Bij deze actie zijn twee verdachten doodgeschoten.
Advocaat Koulen vraagt vrijspraak c.q. niet ontvankelijkheid van OM
Koulen ging voor vrijspraak voor zijn cliënt Errol S. met betrekking tot kwalificatie A.. Dit hield in dat hij tezamen en in vereniging met de overige verdachten zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal middels geweldpleging. Volgens de raadsman kan dit feit aan zijn cliënt nimmer worden bewezen, omdat de vervolging een verkeerde tenlastelegging heeft gebruikt. Volgens Koulen moest aan Errol afpersing worden verweten en geen diefstal middels geweldpleging. Het slachtoffer heeft het geld zelf aan de verdachte overhandigd. Op basis hiervan verzocht hij de rechter om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. Met betrekking tot feit twee, namelijk poging tot doodslag, is er geen bewijs dat de verdachten op de politie hebben geschoten. Ten aanzien van overtreding van de Vuurwapenwet verzocht Koulen eveneens zijn cliënt vrij te willen spreken. Het OM kan overtreding van de Vuurwapenwet niet tezamen en in vereniging ten lasteleggen, omdat dit feit persoonlijk wordt verweten. Bij wie heeft de politie het wapen aangetroffen. De raadsman heeft het essentieel verschil uitgelegd tussen diefstal middels geweld en afpersing op basis van de modus operandus. Errol heeft verklaard niet door de politie te zijn mishandeld. Een van zijn doodgeschoten comparanten heeft op hem geschoten. Dit is gebeurd toen Errol zich aan de politie wilde overgeven. Op dat moment is er een schot afgegaan.
Advocaat Leter vraagt strafeis sterk te mitigeren
Aan de verdachte Ruben S. wordt diefstal van twee of meer voertuigen verweten. Diefstal middels geweldpleging, overtreding van de Vuurwapenwet, overtreding Vuurwapenwet stroomstootwapen en bezit van scherpe patronen. Volgens de raadsvrouw heeft de verdachte gezorgd voor de voertuigen op de dag van het feit. Hij bekent twee personen te hebben afgezet bij de automarkt om de auto’s te kunnen wegnemen. Met betrekking tot de overige feiten heeft de verdachte verklaard dat hij het wapen kaliber 9 mm met bijbehorende patronen en een stroomstootwapen ongeveer 6 maanden geleden heeft gehad van Struiken. Hij moest deze in bewaring houden. In deze zaak heeft het OM tegen Ruben een straf van 2 jaar geëist met aftrek en verbeurdverklaring van het vuistvuur- en het stroomstootwapen. De verdediging verzocht de rechter om niet mee te willen gaan met de eis. Als reden gaf de raadsvrouw aan dat het aandeel van de verdachte zeer miniem is geweest. Hij heeft inderdaad de 2 mannen afgezet bij de autohandel. Volgens de verdediging zit de verdachte Ruben reeds 10 maanden in arrest. Gedurende het strafproces is de verdachte voorlopig in vrijheid gesteld. Zij verzocht daarmee rekening te willen houden en een dusdanige straf te willen opleggen, dat hij niet meer in het gevang hoeft te gaan. Hij heeft zijn les gekeerd en heeft daarbij correctie beloofd.
Advocaat Pique vraagt rechter te beoordelen op feiten
Advocaat Pique staat de verdachte Anthony Ch. juridisch bij. Het eerste wat de raadsman opviel, waren de verwondingen aan de armen van de verdachte Anthony. Hij was geraakt door 6 kogels van de politie. Naar zeggen van de verdachte had hij 4 schotverwondingen opgelopen. Toen alles al voorbij was, heeft de politie zonder dat er enige dreiging was nog eens 2 keren geschoten op de verdachte. Volgens de verdediging had de verdachte slechts een handbijl bij zich, dat bedoeld was om het slachtoffer te intimideren. Deze verklaring van de verdachte wordt ondersteund door Errol. Ook de verbalisanten hebben niet kunnen staven dat er een wapen op de achterzitting van het voertuig is aangetroffen. De advocaat gaf aan dat deze vaststelling belangrijk is om de rol van Antony te kunnen vaststellen. Het verdedigingsstandpunt van de verdachte Anthony is dat het onderzoek zuiver moet plaatsvinden en dat de autoriteiten, met name de politie, niet met gegevens moet manipuleren. Bovendien haalde de advocaat aan hetgeen de minister van Justitie in de media had verkondigd dat de politie daags voor de beroving kennis had over de beroving. De verdediging is van oordeel dat nu uit het strafdossier blijkt, althans aannemelijk is geworden dat de politie de feiten ten laste gelegd onder sub 1 en 2 hiervoor kon voorkomen c.q. moest worden op basis van hun wettelijke taak en zulks niet heeft gedaan, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard dient te worden. Ten aanzien van de overige feiten verzocht de raadsman om de verdachte vrij te spreken. De verdachte heeft op geen enkel moment geschoten op de politie. Hij was gewapend met een handbijl en geen vuistvuurwapen. De verdachte is 56 jaar oud. Hij erkent een fout te hebben begaan en het spijt hem ter zeerste.
Pick vindt onderzoek in strafzaak Meriba onbegrijpelijk
Advocaat Benito Pick heeft een 13 pagina’s tellend pleidooi gehouden. Hij is de mening toegedaan dat zijn cliënt Meriba bevooroordeeld is door de samenleving en de vervolging. Vanaf het begin wordt deze zaak getypeerd als de strafzaak van Meriba. Hij is echter een mens en verdient een rechtvaardig proces en een eerlijke behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar gevorderd tegen Meriba. De vervolging achtte 4 feiten verwezen, namelijk medeplegen tot uitlokking van de beroving, welke gepleegd is op 9 november. Onder 2 wordt hem verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag, zware mishandeling van de politie. En feiten 3 en 4 zijn overtreding van de Vuurwapenwet tezamen en in vereniging. Volgens de verdediging was het requisitoir van de vervolging heel moeilijk te volgen en bovendien was er geen structuur daarin en spreekt de vervolging zich tegen.
Formele verweren
Pick voerde twee formele verweren aan, namelijk dat de minister van Justitie en politie op een radioprogramma is verschenen en heeft aangegeven dat het zeker geen toeval was dat de politie snel ter plekke was. Op de zitting hebben alle verbalisanten aangegeven dat zij toevallig op surveillance waren. Echter gelooft Pick dit helemaal niet. Advocaat Lobo heeft een cd overlegd van het programma, waaruit duidelijk blijkt dat de minister inderdaad deze uitspraken heeft gedaan. Hoe betrouwbaar is de opsporing en de vervolging? Men laat de beroving plaatsvinden, waarbij 2 verdachten het leven hebben gelaten en 3 met ernstige verwondingen zijn vervoerd naar het ziekenhuis. Pick gaf aan dat de Staat Suriname medeschuldig is. Ook vond Pick dat de vervolging niet ontvankelijk verklaard dient te worden. Hij verzocht de rechter om de dagvaarding nietig te willen verklaren. ‘De verdachte Meriba was niet ter plaatse, hoe kan de vervolging hem het verwijt maken dat hij tezamen en in vereniging het feit heeft gepleegd, althans dat hij de leider is geweest van de groep? De jurisprudentie schiet te kort. Opvallend is dat de handelingen van Meriba nergens in het dossier te vinden zijn. Hoe hij heeft deelgenomen aan de beroving? Wat was zijn rol? De vervolging heeft de verwijten niet kunnen verfeitelijken.’
Hij vond het onderzoek absurd en belachelijk, omdat men alleen bezwarende verklaren tegen zijn cliënt heeft gepresenteerd. Pick vroeg waarom er geen camerabeelden zijn van het geval zelf. ‘Er zijn zoveel zakenpanden ter plaatse. Waar een zwarte Blade (voertuig) is gesignaleerd, is er wel camera gepresenteerd. Het is de verdediging opgevallen dat er op een nieuwe manier wordt gerekwireerd. Het bewijs wordt uitgeput uit een telefoonuitdraai. Bovendien is het nummer niet van Meriba. Het staat niet op zijn naam geregisterd. De vervolging gebruikt de verklaringen van de medeverdachten als bewijs. Echter laat hij het ontlastende achter.’ Volgens Pick is het onbegrijpelijk hoe de vervolging aan het bewijs is gekomen. Er is geen wettig en overtuigend bewijs tegen Meriba. Het is duidelijk dat de vervolging Meriba wil veroordelen. Hij verzocht kortom om zijn cliënt vanwege gebrek aan wettig en overtuigend bewijs integraal vrij te willen spreken.
Advocaat Lobo had een 16 pagina’s tellend pleidooi. Hij betoogde niet ontvankelijkheid van het OM c.q. vrijspraak van de gehele tenlastelegging voor zijn cliënt Meriba. De rechter stelde de verdere behandeling uit naar 4 april. De verdachten blijven aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!