Ontwerpwet Arbeidsinspectie aangenomen

De ontwerpwet houdende wijziging van het Decreet Arbeidsinspectie is vanmiddag om 4 uur met algemene 39 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Met de aanname van deze wetswijziging krijgt de Arbeidsinspectie meer armslag. Dat wil zeggen dat de Arbeidsinspectie meer wettelijk kader ter beschikking heeft om zich te kunnen ontplooien bij het toezien op de naleving van de arbeidswetgeving. Hierdoor is een betere bescherming gegarandeerd voor in het bijzonder werknemers. Nu is het een uitdaging voor het ministerie van Arbeid om ook de slachtkracht van de dienst te verhogen, waardoor overal in Suriname de Arbeidsinspectie nadrukkelijk aanwezig kan zijn. Intussen is het ministerie bezig met de voorbereiding om in personeel- en materieel opzicht de Arbeidsinspectie te versterken.
Met de aangenomen wijziging is het “Decreet” gewijzigd in de “Wet Arbeidsinspectie”. Het decreet is een verouderd wetsproduct waarin de taken en bevoegdheden van de Arbeidsinspectie en de arbeidsinspecteurs zijn geregeld. Die taken en bevoegdheden zijn in de afgelopen 34 jaren niet afgestemd geworden op de steeds veranderende uitdagingen en ontwikkelingen op het vlak van arbeidsverhoudingen en arbeidsbescherming in zowel ons land als in de regio. Met de aanname van deze ontwerpwet is dit eindelijk het geval. Dit komt erop neer dat het wettelijk kader waarbinnen de Arbeidsinspectie met haar arbeidsinspecteurs zal optreden volledig in lijn is gebracht met de huidige standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
Een belangrijk aspect dat als leidraad gediend heeft bij het aanpassen van de wet was het integriteitbeginsel. Zo mag de arbeidsinspecteur geen direct of indirect belang hebben in een onderneming die onder zijn toezicht staat. Dit is van belang voor het waarborgen van een onpartijdig en onafhankelijk optreden bij het uitoefenen van zijn taak. De wet verbiedt voorts ongewenste afhankelijkheid en belangenverstrengeling van de arbeidsinspecteur. Ook ten aanzien van de geheimhoudingsplicht van de arbeidsinspecteur is de wet aangescherpt. Zo is het verboden voor de inspecteur om informatie die hij verkregen heeft bij inspectiebezoeken in bedrijven, openbaar te maken. Het gaat in deze om informatie die betrekking heeft op bedrijfs- en handelsgeheimen en/of productieprocessen. De geheimhoudingsplicht is nu ook van toepassing op voormalige inspecteurs. Voorheen was de verplichting tot geheimhouding van de arbeidsinspecteur slechts gedurende de actieve dienstperiode.
Het ministerie benadrukt dat het aangenomen wetsontwerp nog geen verbetering van het functioneren van de Arbeidsinspectie zal betekenen, want in personeel- en materieel opzicht moet nog werk verzet worden. Deze dienst is door opeenvolgende regeringen verwaarloosd. De werkomstandigheden zijn daarom dringend aan verbetering toe. Intussen heeft de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, gezorgd voor nieuwe huisvesting. Spoedig zal het personeel van de Arbeidsinspectie het nieuw kantoorpand dat gevestigd is aan de Gemenelandsweg mogen betrekken.
De aangenomen ontwerpwet Arbeidsinspectie is de vierde van de zes ontwerpwetten die het ministerie heeft aangeboden aan DNA voor goedkeuring. Drie maanden geleden werden reeds aangenomen: de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakvereniging en de Wet op het Arbeidsadviescollege. Deze drie wetten richten zich voornamelijk op verbetering van de arbeidsverhoudingen. De zes wetten die zijn aangeboden aan het parlement moeten gezien worden in het kader van de modernisering van de arbeidswetgeving die dateert uit de jaren veertig. De decreten dateren uit de jaren tachtig.
De twee ontwerpwetten die nog behandeld moeten worden door DNA zijn:
1. Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten Intermediairs;
2. Wet Arbeidsbemiddeling.
Het wachten is thans op een uitnodiging van DNA om deze ontwerpwetten in openbare commissie vergadering te behandelen. De wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten Intermediairs is een volledige nieuwe wet. Deze wet zal zich richten op regulering van uitzendbureaus en uitzendkrachten. De gewenste regulering moet voorkomen dat arbeidskrachten misbruikt worden door uitzendbureaus. Bij de ontwerpwet Arbeidsbemiddeling gaat het om aanpassingen van een bestaande wet. Deze wet richt zich op de arbeidsmarkt en invulling van werkgelegenheid.
De arbeidswetgeving zal met deze 6 wetten voldoen aan de hedendaagse Surinaamse eisen en realiteit op het arbeidsvlak. Afgezien hiervan zal de Surinaamse arbeidswetgeving in lijn zijn gebracht met de Caricom-modelwetgeving en de ILO standaarden. Daarvan zullen zowel werknemers als bonafide werkgevers profiteren.

error: Kopiëren mag niet!