Oppositiepartijen vragen regering aandacht voor onderwijskwestie

De oppositie partijen in DNA, te weten VHP, Abop, PL, NPS en DOE, constateren dat door het niet nakomen van afspraken door de regering het onderwijsproces is gestagneerd. Deze stagnatie brengt ernstige schade aan het onderwijsproces, welke gezien de vastberadenheid van de deelnemende vakbonden en hun leden kan verergeren. Dit zal de ontwikkeling van ons land niet ten goede komen en de crisis alleen maar verergeren. Van een regering, die goed bestuur voorstaat wordt verwacht dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt en de continuïteit in het onderwijs garandeert door de rechten van werknemers te respecteren en de gemaakte afspraken na te komen. Indien zij , de gemaakte afspraken om welke redenen niet na kunnen komen, moet middels communicatie en overleg alle betrokken partijen en de samenleving geïnformeerd worden, zodat gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen en de schade beperkt blijft.
De oppositionele partijen in DNA roepen daarom dan ook de regering dringend op om haar verantwoordelijkheid te nemen en er zorg voor te dragen dat leerlingen, ouders en onderwijsgevenden niet de dupe worden van het door de regering cq door de minister van onderwijs uitgevoerd beleid.
In een tijdsperk waar de omstandigheden waaronder onderwijs wordt gegeven zeer slecht zijn en waarin ambtenaren en in dit geval, leerkrachten vechten om het hoofd boven water te houden wordt juist verwacht van bewindslieden dat zij alles in het werk stellen om de belangen van het onderwijs veilig te stellen. De huidige tentoongestelde polarisatie en provocatie door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) en de regering zullen het wantrouwen in het huidig regiem vergroten.
Inmiddels heeft de oppositie zich laten informeren door een afvaardiging van de stakende leerkrachten en hun vakbond. Deze informatie verschilt met de informatie die de Minister van Minowc van heeft gegeven aan DNA. Nogmaals wordt er bij de regering op aangedrongen de ernst van de zaak serieus te nemen en zeer spoedig de ontstane conflicten middels dialoog op te lossen. De eerdergenoemde oppositiepartijen scharen zich achter de belangen van de studenten en leerkrachten.

error: Kopiëren mag niet!