Buitenbeentje

Onlangs las ik een stukje op Facebook over een kind dat niet mee mocht op schoolreisje omdat hij of zij autistisch zou zijn. Wat mij opviel was dat de schrijver in het stuk verzocht de tekst te kopiëren , niet te delen. Daardoor kun je niet meer zien van wie het afkomstig is. Ik vraag mij ook af waarom de schrijver geen naam van de school vermeldt. Hoe kan iemand iets doen aan een situatie als je niet weet waar het over gaat? In elk geval zag ik aanleiding om aandacht te besteden aan de kinderen die vaak als buitenbeentjes worden gezien omdat zij niet zoals de meeste kinderen zijn. Hieronder een overzicht van veel voorkomende stoornissen met toelichting.
Autisme wordt gezien als een pervasieve (diepe, doordringende) ontwikkelstoornis. Er zijn verschillende vormen van autisme die allen worden geschaard onder de term ” autismespectrumstoornis”. Waar het op neerkomt is dat autisme een stoornis is in de informatieverwerking van de hersenen. De informatie die in de hersenen binnenkomt wordt bij een autist op een andere manier verwerkt. Bij iemand die geen autisme heeft wordt de input vanuit de zintuigen verwerkt, tot een samenhangend geheel terwijl het autistisch brein het moeilijk heeft om de details van deze input samen te brengen. Doordat deze input niet tot een samenhangend geheel kan worden gecombineerd hebben autisten vaak een probleem met de communicatie met anderen, veel moeite met sociale interactie en geen of weinig fantasie.De aandoening begint al vroeg, voor het derde levensjaar en heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van 3 vlakken of groepen. Deze 3 vlakken worden ook wel de autistische triade genoemd en vallen binnen het gebied van:1 Sociale interacties, 2 Taalontwikkeling, 3 Gedragsontwikkeling. (Bron: http://www.autismekenmerken.net/wat-is-autisme/)
Dyslexie is een stoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren van lezen en/of spellen op woordniveau.Wanneer je dyslexie hebt, heb je moeite met schriftelijke taal, het lezen en schrijven. Dat wil zeggen dyslectici hebben vooral moeite met het maken van de juiste klank-tekenkoppeling. Wanneer jonge kinderen leren spreken, leren ze in feite de klanken in de juiste volgorde voortbrengen. Op het moment dat ze gaan lezen en schrijven gaat het bij dyslectici mis. Zij moeten dan de letters (tekens), die samen een woord vormen koppelen aan bijbehorende klanken. Hoe sneller een kind dit kan, hoe sneller het kan lezen. Kinderen zonder dyslexie kunnen dit proces automatiseren, maar bij dyslectische kinderen gebeurt dit vaak langzamer en soms zelfs niet. Een bijkomend probleem is dat dyslectici moeite hebben met grammatica en het correct spellen van woorden.(Bron: http://q4d.nl/wat-is-dyslexie/)
ADHD. De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met: 1. Aandacht en concentratie: zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. 2. Hyperactiviteit: ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.3. Impulsiviteit: zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt. 4. Regelfuncties: ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf. ( Bron: http://www.steunpuntadhd.nl/is-het-adhd/wat-is-ad(h)d/) .
Hoogbegaafdheid. Niet alleen kinderen met ontwikkelingsstoornissen hebben aangepast onderwijs nodig maar ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De manier waarop de leerstof op gewone scholen wordt aangeboden past niet bij de kinderen met een hogere intelligentie, de hoogbegaafde kinderen. Het intelligenter kind komt in de klas niet aan zijn trekken en wordt een lastig kind dat negatieve aandacht gaat zoeken. Algauw wordt ook het slimmer kind als dom bestempeld omdat hij of zij niet meekomt met de leerstof. Dat de leerstof voor deze kinderen veel te makkelijk is heeft de leerkracht niet door.
Veel leerkrachten die voor de klas staan zijn zich er niet van bewust dat er in elke klas wel kinderen zitten met speciale behoeften (Special Needs). Voor deze kinderen is een andere aanpak nodig. Zowel de kinderen die achterlopen en voorlopen in hun ontwikkeling kunnen leren. Hetzij in meerdere of mindere mate, de kunst hierbij is onderwijs op maat aanbieden. Ik merk dat Suriname hiermee bezig is. Helaas vallen al deze kinderen voorlopig tussen wal en schip. U kent uw kind. Laat u niet zomaar iets wijs maken.
Stichting Edumax, Ontwikkeling en Advies wil Suriname vooruit helpen door haar kennis in te zetten voor projectontwikkeling en gericht advies. Deze stichting is opgericht door Vazra Ramgoelam, Bachelor of Education, zij is bezig haar Master of science in Onderwijswetenschappen af te ronden aan de Open Universiteit. Mail mij: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!